banner21

03.04.2017, 08:34

Yıkılan Köprüler

Her­kes Tür­ki­ye'yi bi­rin­ci Dünya Sa­va­şı­na gir­me­di bilir. Oysa son gün (bir gün­lü­ğü­ne) İngil­te­re sa­fın­da sa­va­şa mü­da­hil olduk.
Er­te­si günde savaş son­lan­dı­rıl­dı. İşte o bir gün­lü­ğü­ne sa­va­şa gir­me­miz­de­ki sebep köprü me­se­le­si idi. 
Şöy­le ­ki: Al­man­ya so­nun­da Yu­na­nis­tan'a sal­dır­dı. Yu­na­nis­tan pire dağı ge­çi­din­de ancak altı saat di­re­ne­bil­di. Silah ve Top ses­le­ri Tür­ki­ye'den de du­yu­lu­yor­du. İkinci Dünya sa­va­şı baş­la­dı­ğın­da Tür­ki­ye mev­cut as­ker­le­ri­ni ter­his et­me­miş, üs­te­lik daha önce ki ter­his olan­la­rı da as­ke­re ça­ğır­mış­tır, ted­bir amaç­lı. 
Bu as­ker­le­re 'ih­ti­yat­lar' denir ki, tür­kü­sü de var­dır. "İhti­yat­lar silah çat­mış yolun üs­tü­ne" 
Al­man­la­rın Yu­na­nis­tan'dan sonra Tür­ki­ye'ye sal­dı­ra­ca­ğı ih­ti­ma­li üze­ri­ne Yu­na­nis­tan'ı bize bağ­la­yan Meriç nehri üze­rin­de­ki Meriç köp­rü­sü­nü yık­tık. 
Sa­vaş­ta ta­raf­sız kal­ma­mı­za sebep savaş ön­ce­si İngil­te­re Baş­ba­ka­nı Wins­ton Churc­hill ile Tür­ki­ye Re­is-i Cum­hu­ru İsmet İnönü (Adana) Ye­ni­ce Tren is­tas­yo­nun­da 30 Ocak 1943 ta­ri­hin­de bu­luş­tu­lar. Bu top­lan­tı­ya Baş­ba­kan Şükrü Sa­ra­çoğ­lu, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Fevzi Çak­mak'ta ka­tıl­dı. İngil­te­re'nin amacı, Or­ta­do­ğu'da gözü olan Al­man­ya'nın önünü kes­mek­ti. Bu da Tür­ki­ye'nin savaş dışı kal­ma­sıy­la müm­kün­dü ve de öyle oldu Tür­ki­ye ta­raf­sız­lı­ğı­nı ilan etti. 
Savaş Al­man­ya'nın ye­nil­gi­yi kabul et­me­siy­le bitti. Barış ma­sa­sı­na İngil­te­re'nin ya­nı­na biz de otur­duk. Al­man­la­ra: "Sizin yü­zü­nüz­den köp­rü­yü yık­tık. Savaş taz­mi­na­tı ola­rak köp­rü­yü yapın" dedik. Al­man­lar da köp­rü­yü yap­tı­lar. Ara­dan 50 yıl geçti. Köprü ayak­la­rın­da çat­lak­lar oluş­ma­ya baş­la­dı. Köp­rü­yü yapan Alman fir­ma­sı­na mü­ra­ca­at ettik. Alman fir­ma­sı­nın ilk so­ru­su şu oldu: "SİZ HALA O KÖP­RÜ­YÜ MÜ KUL­LA­NI­YOR­SU­NUZ?" 
Bu ya­zı­yı ka­le­me al­ma­mı­zın se­be­bi bir ga­ze­te ha­be­riy­di. Haber şöyle: "Fatih Sul­tan Meh­met'in Belg­rad'a yap­tır­dı­ğı köp­rü­de çat­lak­lar oluş­muş, res­to­re ge­re­ki­yor­muş."
Fatih 1456'da Belg­rad'ı mu­ha­sa­ra etti. Ka­le­yi sa­vu­nan Sırp ko­mu­tan öldü. Fatih Sul­tan Meh­met'te ya­ra­lan­dı. Savaş devam eder­ken Sul­tan Fatih Tuna'nın kolu üze­ri­ne bu köp­rü­yü yap­tır­mış­tı. Ara­dan 550 yıl geç­miş, köprü hala kul­la­nı­lı­yor. 
Sel­çuk­lu­lar dö­ne­min­de Er­zin­can-Er­zu­-rum'u gü­ne­ye bağ­la­yan ka­ra­su üze­ri­ne yap­tı­rı­lan Çoban Dede köp­rü­sü hala kul­la­nıl­mak­ta­dır. 1970'lerde, Prof. Haluk Ka­ra­ma­ğa­ra­lı'yla be­ra­ber köp­rü­yü in­ce­le­miş, fo­toğ­raf­la­mış­tı. 
Ecdad gü­ver­cin­le­rin yu­va­sı­nı bile dü­şün­müş­tü. 
Al­man­lar'a inat biz hala Fatih'inde, Sel­çuk­lu'nun da nice ata ya­di­ga­rı ta­ri­hi mi­ra­sı­na sahip çıkan asil mil­le­tiz. 
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?