15.01.2018, 16:25

7 MADDEDE TÜRKİYE'DE OHAL

 1. Ola­ğa­nüs­tü Hal hangi du­rum­lar­da ilan edi­lir?
* Hür de­mok­ra­si dü­ze­ni­nin hedef alın­ma­sı,
* Temel hak ve hür­ri­yet­le­rin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­ya yö­ne­lik şid­det ha­re­ket­le­ri­nin ya­şan­ma­sı,
* Bu tür ha­re­ket­le­rin or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­na dair ciddi be­lir­ti­le­rin oraya çık­ma­sı,
* Kamu dü­ze­ni­nin ciddi şe­kil­de bo­zul­ma­sı,
* Tabii afet,
* Ağır eko­no­mik bu­na­lım.
2. OHAL’in baş­lı­ca se­bep­le­rin­den biri 15 Tem­muz Darbe Gi­ri­şi­mi.
15 Tem­muz 2016;
* Tür­ki­ye, Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü’nün ger­çek­leş­tir­di­ği büyük bir darbe gi­ri­şi­miy­le karşı kar­şı­ya kaldı.
* 40 yıl­dır sızma fa­ali­ye­ti yü­rüt­tü­ğü TSK’daki mi­li­tan­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çi­ren Fe­tul­lah­çı Terör Ör­gü­tü’nün amacı; as­ke­ri darbe yap­mak, dev­le­ti ta­ma­men ele ge­çir­mek, ül­ke­yi iş­ga­le açık hale ge­tir­mek­ti. 
Dar­be­ye karşı di­re­nen sivil, asker, polis 251 kişi sehit oldu, 2196 kişi ya­ra­lan­dı.
3. OHAL ne zaman ilan edil­di?
Tür­ki­ye’de 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi ya­şan­muş­tı. Ay­rı­ca o dö­nem­de başta PKK/PYD, DAEŞ ve DHKP-C olmak üzere terör ör­güt­le­ri nö­bet­le­şe terör sal­dı­rı­la­rı ya­pı­yor­du.
20 Tem­muz 2016; Ba­kan­lar Ku­ru­lu, MGK tav­si­ye­si ile OHAL ka­ra­rı aldı.
21 Tem­muz 2016 TBMM OHAL ka­ra­rı­nı kabul etti.
4. Ne kadar sü­re­dir yü­rür­lük­te?
17 Ekim 2017; TBMM, 5. kez uza­tıl­ma­sı­nı onay­la­dı.
19 Ocak 2018’de sü­re­si do­la­cak olan OHAL bir kez daha uza­tı­la­cak.
5. OHAL neden ilan edil­di ve uza­tıl­dı?
* 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi­nin yol aç­tı­ğı kayıp ve za­rar­la­rı te­la­fi etmek.
* As­ke­ri kal­kış­ma­nın tek­ra­rı­nı ön­le­mek.
* Tüm va­tan­daş­la­rın gü­ven­li­ği­ni kesin ola­rak tesis etmek.
* Ülke içi ve dı­şın­da terör ör­güt­le­riy­le etkin mü­ca­de­le­yi sür­dür­mek.
* Kaos, şid­det ve terör ey­lem­le­ri­nin önüne geç­mek.
* Kamu ku­rum­la­rı­nı başta FETÖ olmak üzere diğer terör ör­güt­le­rin­den te­miz­le­mek.
* Bu sü­reç­te dev­let ku­rum­la­rı­nı; daha dü­zen­li, etkin, hızlı, ko­or­di­ne­li ça­lış­tır­mak.
6. OHAL gün­lük ha­ya­tı olum­suz et­ki­li­yor mu?
* Tür­ki­ye terör ör­güt­le­riy­le ülke içi ve dı­şın­da aktif mü­ca­de­le­si­ni sür­dü­rü­yor.
* Bu şart­lar al­tın­da OHAL, va­tan­daş­la­ra değil ül­ke­nin ken­di­si­ne yö­ne­lik çı­kar­tıl­dı.
* OHAL al­tın­da is­tik­rar ve güven or­ta­mı­nın teh­li­ke­ye düş­me­si­ne ke­sin­lik­le izin ve­ril­mi­yor.
* Ülke, milli ira­de­nin seç­ti­ği sivil hü­kü­met ta­ra­fın­dan hukuk sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de yö­ne­ti­li­yor.
* Hu­ku­ka ay­kı­rı hiç­bir dü­zen­le­me ya­pıl­mı­yor.
* Hiç­bir temel hak ve hür­ri­yet sı­nır­lan­dı­rıl­mı­yor.
* Ha­ya­tın ola­ğan akışı hiç­bir şe­kil­de ak­sa­mı­yor.
* Ça­lış­ma ve sos­yal hayat hiç­bir şe­kil­de olum­suz et­ki­len­mi­yor.
* Va­tan­daş­la­ra her­han­gi bir para, mal veya ça­lış­ma yü­küm­lü­lü­ğü ge­ti­ril­mi­yor.
* Pi­ya­sa­lar ve ti­ca­ret dün­ya­sı­na yö­ne­lik her­han­gi bir kı­sıt­la­ma ol­mu­yor.
* Ak­si­ne, ya­tı­rım­la­ra teş­vik ve des­tek ve­ril­me­ye devam edi­li­yor.
7. OHAL iş­lem­le­ri in­ce­le­me ko­mis­yo­nu.
* Ocak 2017’de ku­rul­du.
* Mayıs 2017’de gö­re­ve baş­la­dı.
* Ko­mis­yon OHAL da­hi­lin­de; mes­lek­ten ihraç edi­len­ler, ka­pa­tı­lan kurum ile ku­ru­luş­la­ra, rüt­be­le­ri alı­nan eski gü­ven­lik per­so­ne­li, resmi bursu ke­si­len öğ­ren­ci­le­rin baş­vu­ru­la­rı­na ba­kı­yor.
* Bu­gü­ne kadar 105 bine yakın baş­vu­ru aldı.
* Çok sa­yı­da dos­yay­la il­gi­li karar sü­re­ci­ne geçti.
* Ara­lık 2017 ilk ka­ra­rı­nı verdi.
Bu­ra­ya kadar mı el­bet­te değil! 
En kısa za­man­da ya­zı­nın de­va­mı ile hu­zur­la­rı­nız­da ola­ca­ğım. 
O za­ma­na kadar esen­lik­ler…
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?