27.03.2019, 17:13

OY VERİRKEN NE DÜŞÜNMELİ?

Va­tan­daş­la­rı­mız de­mok­ra­tik se­çim­ler­le ken­di­le­ri­ni yö­ne­te­cek­le­ri genel se­çim­ler­de ve yerel se­çim­ler­de san­dı­ğa gi­de­rek oyunu öz­gür­ce kul­la­na­rak yö­ne­ti­ci­le­ri­ni seçer.
Va­tan­daş­lar oyunu kul­la­nır­ken nasıl dü­şü­ne­rek kul­lan­ma­lı? Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği­ni, bir­lik be­ra­ber­li­ği­ni, be­ka­sı­nı, ya­pı­lan hiz­met­le­re kar­şı­lık oyunu o par­ti­ye ve ada­yı­na ver­me­li­dir.
Ül­ke­ye ne gibi hiz­met­ler yap­mış veya ya­pa­cak onu gö­zet­me­li­dir.
17 yıl­dır ül­ke­mi­ze hiz­met eden Ak Parti hü­kü­me­ti, ülke eko­no­mi­si­ni ge­liş­tir­miş, milli ge­li­ri kişi ba­şı­na 3 bin 600 do­lar­dan 11 bin do­la­ra yük­selt­miş, sağ­lık sis­te­mi­ni ve­rim­li hale ge­ti­rip insan ha­ya­tı­na önem ver­miş, oto yol­lar, bö­lün­müş yol­lar, hızlı tren­ler, as­ke­ri ve gü­ven­lik için he­li­kop­ter, tank, füze, sa­va­şa ge­mi­le­ri, İHA, SİHA, as­ke­ri si­lah­lar, bom­ba­lar yapıp ağır sa­na­yi­ye önem ver­miş, ül­ke­yi sos­yal ve eko­no­mik yön­den ge­liş­tir­miş­tir.
31 Mart yerel se­çim­le­ri ola­cak il­çe­miz­de, be­le­di­ye baş­ka­nı­nı se­çe­ce­ğiz. Be­le­di­ye baş­kan­lık se­çim­le­ri­ni genel seçim ha­va­sı­na bü­rün­dü­rüp Er­do­ğan’ı baş­tan in­di­re­ce­ğiz ha­va­sın­da po­li­ti­ka yü­rü­tü­lü­yor.
Cum­hur it­ti­fa­kı­na karşı diğer par­ti­ler pa­ta­tes, soğan, pat­lı­can fi­yat­la­rı üze­rin­den, dolar üze­rin­den, faiz üze­rin­den si­ya­set yapıp ül­ke­nin be­ka­sı­nı yok sa­yı­yor­lar.
Oysa ülke te­rör­le mü­ca­de­le edi­yor. Su­ri­ye gibi iç sa­va­şa sü­rük­len­me­me­si, güney sı­nı­rı­mız­da YPG, PYD, bir kürt dev­le­ti ko­ri­do­ru­nu ön­le­mek için mü­ca­de­le ve­ri­yor.
Yu­na­nis­tan, İsrail ve Rum­lar doğu Ak­de­niz­de pet­rol, gaz ara­ma­ya engel ol­ma­ya ça­lı­şı­yor.
İçi­miz­de­ki ve dı­şı­mız­da­ki ülke düş­man­la­rı sal­dır­mak için fır­sat bek­li­yor­lar. FETÖ, DEAŞ gibi terör ör­güt­le­ri fır­sat bek­li­yor.
İlçe­miz be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de gö­re­ve ge­ti­re­ce­ği­miz kişi ve ki­şi­ler­de önem­li­dir.
Seç­ti­ği­miz baş­kan­da yö­ne­tecek vasfı, ka­ri­yer, güven sa­hi­bi, halkı ve hakkı gö­ze­ten ki­şi­yi başa ge­tir­me­li­yiz.
Allah, ül­ke­miz için ha­yır­lı olanı mil­le­ti­mi­ze seç­me­yi nasip ey­le­sin.
Yorumlar (1)
Ahmet ERİÇ 5 yıl önce
sayın recep ulusoy kardeşim . gerçekleri yazmışın. eline ,emeğine yüreğine sağlık. selamlar sevgiler.
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?