Recep Ulusoy

Bütün Yazıları

Recep Ulusoy

OY VERİRKEN NE DÜŞÜNMELİ?

Va­tan­daş­la­rı­mız de­mok­ra­tik se­çim­ler­le ken­di­le­ri­ni yö­ne­te­cek­le­ri genel se­çim­ler­de ve yerel se­çim­ler­de san­dı­ğa gi­de­rek oyunu öz­gür­ce kul­la­na­rak yö­ne­ti­ci­le­ri­ni seçer....
27 Mart 2019

NİCE YILLARA

Yıl Şubat 2005. Haf­ta­lık ola­rak ku­ru­lan Bor'un Sesi Ga­ze­te­si si­ya­si ve kül­tü­rel ola­rak hiz­me­te baş­la­dı. Kısa bir süre sonra Bor'un Sesi Ga­ze­te­si gün­lük yayın ha­ya­tı­na baş­la­dı. O...
09 Şubat 2019

HAÇLI ZİHNİYETİ VE MÜSLÜMANLARIN HALİ

Bir Ül­ke­de her fer­din ve top­lu­mun bir ge­lecek dü­şün­ce­si var­dır. Bir ül­ke­de ki­şi­le­rin dü­şün­ce­le­ri­nin önem­li bir kıs­mı­nın bir­lik­te ya­şa­dı­ğı top­lu­mun ortak de­ğer­le­ri bir bü­tün­lük...
10 Aralık 2018

HZ. MUHAMMEDİN YOLUNDAN GİDEN ÖĞRETMENLER

Her yıl 24 Kasım'ı öğ­ret­men­ler günü ola­rak kut­lu­yo­ruz. Eği­ti­mi en ni­te­lik­li ve en te­sir­li bir şe­kil­de yapan öğ­ret­me­nin üm­me­ti­yiz. Pey­gam­ber efen­di­miz 'Ben sa­de­ce mu­al­lim(öğ­ret­men)...
26 Kasım 2018

ABD DOST VE MÜTTEFİK OLAMAZ

Dün­ya­nın Jan­dar­ma­lı­ğı­na 1900'lü yıl­lar­da so­yu­nan ABD bi­rin­ci dünya sa­va­şı­na ve ikin­ci dünya sa­va­şı­na ön­der­lik yap­mış, ve­si­le ol­muş­tur. Os­man­lı'nın yı­kıl­ma­sın­dan...
13 Kasım 2018

Terör ve Alkol Başa Bela

Tür­ki­ye­miz­de bazı ke­sim­ler ta­ra­fın­dan do­ku­nul­maz kı­lı­nan alkol il­le­ti­nin dün­ya­yı sar­san terör ey­lem­le­rin­den bir farkı yok­tur. Te­rö­rist­ler­ce ger­çek­leş­ti­ri­len terör ey­lem­le­rin­de,...
13 Ekim 2018

Küfre Karşı Birlik Olalım

İsla­mın efen­di­mi­ze gön­de­ril­di­ği gün­den bu güne kadar ehli küfür düş­man­lı­ğı yü­rü­tül­mek­te­dir. Haçlı se­fe­riy­le Türk­le­re ve İslam dün­ya­sı­na çok zaman savaş aç­sa­lar da hiç bir zaman...
22 Mayıs 2018

FETÖ ve Siyaset

Ül­ke­miz­de 40 yıl­dır din­dar ke­si­mi ve en­tel­lek­tü­el ke­si­min dini duy­gu­la­rı­nı sö­mü­re­rek güç­le­nen ve resmi ku­rum­la­rın kıl­cal da­mar­la­rı­na kadar iş­le­yen FETÖ/PDY terör ör­gü­tü...
14 Mayıs 2018

Afrin Harekatı Niçin?

Irak'ın ku­ze­yin­de ve Kan­dil'de yıl­lar­dır yu­va­la­nan PKK ör­gü­tü sı­nı­rın fi­zi­ki ya­pı­sın­dan da fay­da­la­nıp ül­ke­mi­ze sal­dı­rı­yor­lar. 35 yıl­dır va­ta­nı­mı­za, gü­ven­lik...
12 Şubat 2018

DARBECİ SEVGİSİ VE CHP

FETÖ'nün kum­pas­la CHP'nin ba­şı­na ge­tir­di­ği Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu asker darbe yap­ma­ya kal­kar­sa tan­kın önüne ge­çecek ilk adam ben olu­rum ve karşı ko­ya­rım de­miş­ti. Darbe ge­ce­si ha­va­ala­nın­da...
15 Ocak 2018

ÖNCE TÜRKİYE SONRA İRAN MI?

ABD ve İsrail 1952 yılında ülkemizin NATO'ya girdiğinden bu tarafa oynamadığı oyunlar kalmadı. Ülkemizin geri kalması için tarımı teşvik edip ağır sanayiyi kurdurmadı. Biz hazır yapılmışı size veririz, satarız dediler. 1960 yılında...
08 Ocak 2018

KIBLESİ ABD OLAN ÖRGÜTLER

Ül­ke­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren terör ör­güt­ler ül­ke­miz­de ezeli kar­deş­li­ği­mi­zi, bir­li­ği­mi­zi, öz­gür­lü­ğü­mü­zü ve ba­rı­şı­mı­zı hedef alan kü­re­sel em­per­ya­liz­min bir ara­cı­dır....
02 Ocak 2018

Batı Gavurundan Dost Olmaz

1071 yı­lın­da Ma­laz­girt mey­dan Sa­va­şından sonra Türk­le­rin Ana­do­luyu yurt edin­me­siy­le Sel­çuk­lu dev­le­ti­nin ku­rul­du­ğu andan iti­ba­ren baş­la­yan düş­man­lık Os­man­lı dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sıy­la...
03 Mayıs 2017

Halk Oylamasının Analizi

16 Nisan 2017'de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hü­kü­met kurma halk oy­la­ma­sı ya­pıl­dı. Hal­koy­la­ma­sın­da %51,4 evet, %48,6 hayır oyu çı­ka­rak mil­let söz hak­kı­nı kul­lan­dı. Re­fe­ran­dum­da ka­za­nan...
24 Nisan 2017

Kimler Hayır İçin Çalışıyor? --1

16 Nisan 2017 günü ya­pı­la­cak olan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı hü­kü­met şekli ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği halk ta­ra­fın­dan onay­la­na­cak. Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne kim­ler hayır için ça­lı­şı­yo­ruz?...
03 Nisan 2017

Anayasa Değişikliğine Niçin Evet? -- 3

De­ğer­li oku­yu­cu­lar bu­gün­kü ya­zı­mız­da yine niçin evet di­ye­ce­ğimizin üçün­cü bö­lü­mün­de siz­ler­le be­ra­be­riz. Üm­me­tin son ka­le­si­ni dü­şür­me­yi amaç­la­yan­la­ra karşı evet. Ec­da­dın...
03 Nisan 2017

Anayasa Değişikliğine Niçin Evet? - 2

Bu­gün­kü ya­zı­mız geçen hafta ki ya­zı­mı­zın de­va­mı ola­cak. İlk önce şunu di­ye­lim; Ana­ya­sa ve ka­nun­lar şa­hıs­lar için çı­ka­rıl­maz. De­ğiş­ti­ril­me­si­ne karar ve­ri­len Ana­ya­sa Recep Tay­yip...
21 Mart 2017

Anayasa Değişikliğine Niçin Evet? - 1

Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­sinde 18 mad­de­lik ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği kabul edi­le­rek halk oy­la­ma­sı­na gön­de­rildi. Bu ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği par­ti­li Cum­hur­baş­ka­nı sis­te­mi­ni ge­ti­ren...
14 Mart 2017

Zor Günlerin Siyasetçisi Bahçeli

Türk si­ya­se­tin­de unu­tul­maz isim­ler­den Adnan Men­de­res, Tur­gut Özal, Nec­met­tin Er­ba­kan, Al­pas­lan Tür­keş ül­ke­ye hiz­met­le ömür­le­ri­ni bi­ti­rip Allah'ın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu­lar, ama hiç­bir...
06 Mart 2017

Başbuğ, Ülkücüler ve Bahçeli

Cum­hu­ri­yet dö­ne­mi baş­lan­gı­cın­dan baş­la­yan mil­li­yet­çi­lik akımı 1960'lar­dan sonra rah­met­li Al­pars­lan Tür­keş in Hin­dis­tan sür­gü­nün­den dön­dük­ten sonra CKMP'ye (Cum­hu­ri­yet­çi...
27 Şubat 2017

Anayasa Değişikliği Neyi İçeriyor? -2

1982 yı­lın­da as­ke­ri darbe ana­ya­sa­sı­nın daha ön­ce­ki yıl­lar­da bir ço­ğu­nun de­ğiş­ti­ril­me­si­ne rağ­men ve­sa­yet re­ji­mi­nin bir çok mad­de­le­ri de­ğiş­ti­ril­me­miş devam et­mek­tey­di....
20 Şubat 2017

Ana­ya­sa De­ği­şik­li­ği Ne İçe­ri­yor?

Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ay­lar­dır tar­tı­şıl­dı ve Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si ta­ra­fın­dan kabul edi­lip Cum­hur­baş­ka­nı­nın ona­yın­dan sonra re­fe­ran­du­ma gi­di­lecek ve hal­kın ona­yı­na...
13 Şubat 2017

Laiklik ve Anayasa Değişikliği

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ana­ya­sa­sı­na la­ik­lik il­ke­si ka­nu­nu 6 Şubat 1937 yı­lın­da girdi. Ara­dan 80 yıl geçti. Bu 80 yıl içe­ri­sin­de ana­ya­sa­ya ceb­ren teb­dil ve tağ­yir da­va­ları açıl­dı. Bu da­va­lar...
07 Şubat 2017

Şimdi Söz Hakkı Halkta mı?

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan yıl­lar önce baş­kan­lık sis­te­mi­ni dile ge­tir­di. Bu sis­te­mi baş­ba­kan Yıl­dı­rım hü­kü­me­ti ve Bah­çe­li'nin des­tek ver­me­siy­le TBMM'nin gün­de­mi­ne alın­dı....
30 Ocak 2017
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?