Yaşar Ekenel

Bütün Yazıları

Yaşar Ekenel

İKİ KOMUTAN İKİ FETVA

Hiçbir Padişah hacca gitmemiştir,  ama Mescid-i Haram ve  Medine'yi  Münevvereyi yaparak İslam dünyasına en büyük hizmeti de yine Padişahlar yapmıştır. Bunun yanında Osmanlı Devleti yıllarca çöllere içme...
16 Ekim 2022

VEFASIZLIK VE KİBİR

Yazımıza bir şiirimizin ilk beyitiyle başlayalım. Gören var mı, süren var mı sefayı? Ben eremedim bulan var mı vefayı? Maalesef bu çağın en büyük çıkmazı vefasızlıktır. VEFA: Sözünde durma, sadakat, bağlılık, verilen sözü yerine...
27 Mart 2019

NİCE 15. YILLARA

Basın, top­lu­mun hem gözü, hem ku­la­ğı hem de bey­ni­dir. Hal­kın bil­gi­len­di­ri­li­şi­nin bi­rin­ci elden kay­na­ğı­dır. Os­man­lı'da Jön Türk­ler ve ita­at­çi­le­rin en büyük si­la­hı ba­sın­dı....
09 Şubat 2019

TEŞEKKÜRLER ŞEVKET BEY

Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı bu mem­le­ke­tin omur­ga­sı de­mek­tir, lo­ko­mo­ti­fi de­mek­tir. Onlar üre­tir, onlar yön­len­di­rir, onlar ha­re­ket verir. Hiz­met hal­ka­sın­da gizli bir yarış ha­lin­de­dir­ler. Her...
10 Aralık 2018

ÖĞRETMENİN EMEKLİSİ OLMAZ

Bir ya­za­rı­mız öyle diyor. "Öğ­ret­me­nin emek­li­si olmaz, rah­met­li­si olur" Be­şik­ten me­za­ra kadar ilim­se oku­ma­nın yaşı ve emek­li­si tabi olmaz. Oku­ma­nın sev­gi­si olur, sev­gi­siz eği­tim olmaz. Se­vil­me­si...
26 Kasım 2018

CESUR POZ VERENLER

Gün­ler­dir sü­rek­li basın ve te­le­viz­yon­lar Sıla'nın gör­dü­ğü şid­de­ti an­la­ta an­la­ta bi­ti­re­me­di. Bu demek olu­yor ki, Tür­ki­ye gül­lük gü­lis­tan­lık bir ülke. Tüm dert ve sı­kın­tı­la­rı­nı,...
13 Kasım 2018

Sen Cambaza Bak Ben de...

1965'li yıllarda Ankara'da okurken beş Borlu öğrenci ile Niğde yurdunun çatı katında kalırdık. O yıllarda yurtta yemek çıkmıyordu. Bizde yemeğimizi kâh yurt odasında, kâh dışarıda yerdik. Haftada bir kere de odamızda MENEMEN...
13 Ekim 2018

Cenazede Etli Pide

İnter­ne­te düşen haber aynen şöyle: "Ce­na­ze­ler­de ta­zi­ye­ye ge­len­le­re pide da­ğı­tıl­ma­sı­nın bit'at ol­du­ğu, mut­la­ka kal­dı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, yet­ki­li­le­rin bu ko­nu­ya el at­ma­la­rı...
22 Mayıs 2018

Kadınlar Cenaze Namazına Gelmeli mi?

İslam di­ni­nin yeni teb­li­ğin­de Hz. Mu­ham­med (sav) Ka­dın­la­rın ce­na­ze­ye gel­me­si­ne mü­sa­de et­miş­ti. Ön safta er­kek­ler, orta safta ço­cuk­lar ve arka safta ka­dın­la­rın dur­ma­sı­nı is­te­miş­ti....
14 Mayıs 2018

Bor İmam Hatip Lisesi

Bor İmam Hatip Li­se­si 1972 yı­lın­da açıl­mış­tır. Bi­na­sı 1960 yı­lın­da Kuran Kursu ola­rak ha­yır­se­ver­ler ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mış­tı. Ar­sa­sı da ba­ğış­lan­mış­tı. Bina okul­dan zi­ya­de...
12 Şubat 2018

DÜNYA'DA KAÇ ÇEŞİT DELİ VAR?

Yenişehirli AVNİ (1827-1884) yazdığı bir kitapta kâh güldüren, kâh düşündüren 29 çeşit delilikten bahseder. Toplumda gezen ve tedavi görmeyen deliyi şöyle tarif ediyor: Toplumsal geleneklere uymayan sıra dışı hareketler sergileyen kişilerdir....
15 Ocak 2018

ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YE!

Bor'dan bir de Ka­ra­tay hoca geçti, ba­yan­la­rın al­kı­şı eş­li­ğin­de. Hele, "La­ha­na yi­yi­niz" de­di­ğin­de daha da çok alkış aldı. La­ha­na fes­ti­va­li­ni dü­şü­nen, dü­zen­le­yen ve emeği ge­çen­le­ri...
08 Ocak 2018

BOR VE NİĞDE ÖĞRETMEN EVİ AÇILIŞI

1980 Yı­lı­na kadar Bor'da ve Niğde'de müs­ta­kil birer öğ­ret­men­ler lo­ka­li vardı. Üye­le­rin­den aidat alır, borç para ve­rir­di. Lokal bi­na­sı öğ­ret­men­le­rin top­lan­tı ye­riy­di. 1980 ih­ti­lâ­lin...
02 Ocak 2018

FETÖCÜLER TEVRATA GÖRE YALAN SÖYLÜYOR

Yahudi ve Hıristiyan dininde on emir dini ve ahlaki vecibeleri kapsayan hükümlerdir. On emir tevrata göre tanrı tarafından taş levhalara yazılıp Hz. Musa'ya Tur dağında ve İsrail oğullarına anlatmak üzere verilmiştir. Yine on emir Tevrat'ın...
20 Eylül 2017

İş Yerlerine Ecnebi İsimlere Kim Ruhsat Veriyor?

27 Mayıs ihtilâlinden özellikle de 1965 yıllarından sonra bir öz Türkçe özentisi başlamıştı. Türkçe de ne kadar Arapça, Farsça kökenli kelime varsa atılmak istenmiş, yerine öz Türkçe diye pek çok kelime türetilmişti ki hiç biride...
01 Haziran 2017

Eşref Saati

İslâm'da duanın önemli bir yeri vardır. Ferdi değil, toplumsal olarak yapılan dualar daha önemlidir. Dua'da önce vatana, millete, tüm İslam alemine ve ferdin kendine yaptığı duadır. Daha hayırlı olduğuna inanıldığından toplu...
01 Haziran 2017

Turnikelerden Camiye Girdiniz Mi? -2

Geçen yazımızda El-Halil şehrinden bahsetmiştik. Kudüs'ün güneyinde Kudüs'e 35 km. Şehre İsrail askerlerinin kontrolündeki iki karakoldan kimlik göstererek geçmiştik. Şehre girdiğimizde öğlen ezanı okunuyordu. Şehirde de adını...
02 Mayıs 2017

Turnikelerden Camiye Girdiniz Mi? -1

Düşünün, ezan okunuyor camiye gideceksiniz, kapısında iki asker tam teçhizatlı kafalarında miğfer, çelik yelek, silahları ters takılmış ateşlemeye hazır. Camiye kapısından girmeniz için, turnikeden geçmek mecburiyetindesiniz. Kapıdaki...
24 Nisan 2017

LİYAKAT MI, EHLİYET Mİ?

Liyakat bu günlerde televizyonlarda ve basında en çok kullanılan, en çok konuşulan ve yorum yapılan bir kelime oldu. Zannedersiniz ki hiç bilinmeyen bir kelimeyken, cuk diye gündeme oturdu. Oysa 1400 sene evvel Kuran-ı Kerim ve hadislerde bahsi...
19 Nisan 2017

Niğdeli Şair ve Yazar M.Emin Arısoy

Edebiyat ikiye ayrılır. Öğretenler ve öğretilenler. Öğretmenler Türk Dili Edebiyatını meslek olarak seçer. Yaşayanlar ise meslekleri ne olursa olsun edebiyatçı doğar ve edebiyatçı olarak ölürler. Bunlardan biride kıymetli hocam ve Niğde'mizin...
17 Nisan 2017

Yıkılan Köprüler

Her­kes Tür­ki­ye'yi bi­rin­ci Dünya Sa­va­şı­na gir­me­di bilir. Oysa son gün (bir gün­lü­ğü­ne) İngil­te­re sa­fın­da sa­va­şa mü­da­hil olduk. Er­te­si günde savaş son­lan­dı­rıl­dı. İşte o bir gün­lü­ğü­ne...
03 Nisan 2017

Köprü

Köprü'nün ne ol­du­ğu­nu bil­me­ye­ni­miz yok­tur. Her­ke­sin mut­la­ka köprü ile il­gi­li pek çok ha­tı­ra­sı var­dır. Bu ha­tı­ra­la­rı top­la­sak güzel bir kitap olur. Köprü, ge­nel­de ır­mak­lar, ne­hir­ler...
03 Nisan 2017

Akif'i Ne Zaman Anlayacağız

12 Mart İstik­lal Mar­şı­mı­zın ka­bu­lü ve Meh­met Akif Ersoy'u anma günü ola­rak kabul edil­miş­tir. Bu yıl İstik­lal Mar­şı­mı­zın ka­bu­lü­nün 96. yı­lı­nı kut­lu­yo­ruz. İstik­lal Mar­şı­nı ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın...
21 Mart 2017

Müzik ve İslam

İnsan­lı­ğın var ol­ma­sıy­la bir­lik­te mü­zik­te var ol­muş­tur. Her Mil­let kendi kül­tü­rü­ne göre müzik kul­lan­mış­tır. Av­ru­pa (Batı) Fel­se­fey­le uğ­ra­şır­ken Doğu(Şark) ede­bi­ya­ta ağır­lık...
14 Mart 2017
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?