30.01.2017, 10:36

Aşk'ta Yağ­mur mu, Kar mı?

Maşuk aşı­ğı­na ses­le­nir­ken bir çok var­lı­ğı aracı koyar. Aşı­ğı­nı ya ona ben­ze­tir ya ondan yar­dım diler. 
Bun­lar­dan bi­ri­de yağ­mur ve kar­dır. Bu iki unsur öy­le­si­ne öz­deş­leş­miş ki ya sev­gi­li yağ­mur­da ıs­lan­mış­tır, ya da zül­fü­ne kar yağ­mış, ak'lan­mış­tır. Yağ­mur­da, karda, ıs­la­nan sev­gi­li misk-i amber ko­ku­su­na bü­rü­nür. 
Sev­gi­li­ye ya­zı­lan bir şiir dü­şü­nün ki yağ­mur­suz kar­sız ol­ma­sın. Ya aşık­lar yağ­mur­da sı­rıl­sık­lam olur­lar, ya da karda bir­bir­le­ri­ne kar topu atar­lar. Uzak olan aşık­lar bahar yağ­mu­run­da aşk­la­rı­nı ta­ze­ler, yağan karda sa­rı­lır, bir­bir­le­ri­ni ısı­tır­lar. 
İşte böyle bir kış gü­nüy­dü, bal­kon­da­yım. İnsan­lar ge­çi­yor, pal­to­su­na sa­rıl­mış bü­zül­müş. Ara­ba­lar ge­çi­yor si­le­cek­le­ri cam sü­pü­rü­yor. Der­ken lise da­ğı­lı­yor, kızlı er­kek­li. Kal­dı­rım cıvıl cıvıl, ne­şe­li söz­ler, gülen yüz­ler ve genç­lik can­lı­lı­ğı. Genç­ler­den biri çiğ­nen­me­miş kara kızın is­mi­ni ya­zı­yor ve mutlu bir eday­la ona ses­le­ni­yor. Kız ba­kı­yor is­mi­ni gö­rün­ce biraz kı­za­rı­yor, kı­zı­yor ve yüzü mutlu bir hal alı­yor, gü­lü­cük­ler be­li­ri­yor. 
Aya­ğıy­la karı çiğ­ni­yor ve gence iki tokat atı­yor, kız­dı­ğın­da mı, mut­lu­lu­ğun­dan mı? Genç ka­çı­yor. Sanki sır­tı­na vuran boks şam­pi­yo­nu. 
Der­ken bir araba ge­çi­yor, rüz­gar gibi. Ar­ka­sın­da­ki pla­ka­nın al­tın­da­ki levha sal­la­na­rak gi­di­yor. Lev­ha­da­ki araba ar­ka­sı ya­zı­yı oku­yo­rum. "RÜZ­GA­RIN HÜKMÜ YAĞ­MU­RA KADAR." Yağ­mur, kar ve rüz­gar ede­bi­ya­tı­mı­zın vaz­ge­çil­me­zi­dir. Rüz­gar, ya sev­gi­li­den haber ge­ti­rir, ya da sev­gi­li­ye haber sa­la­rız veya da sev­gi­li­nin ko­ku­su­nu ile­tir bize. Bizde yaz­dık: 
AK YÜZ­LÜM
Kar üs­tü­ne yaz­dım o pak is­mi­ni,
Yü­rü­dü­ğün yolda ölü­rüm diye. 
Kar­şı­ma astım o ak res­mi­ni, 
Bak­tık­ça selam du­ru­rum diye.
*****
Rüz­ga­rın hükmü yağ­mu­ra kadar, 
Senin zul­mün ise bana he­di­ye. 
Bek­let­tin, bek­le­dim belki arar, 
Bir göz kır­par­da ge­li­rim diye. 
*****
Ka­la­ba­lık­lar­da yal­nız du­rur­ken, 
Kuş gibi yürek düp düp vu­rur­ken, 
Göz­le­rim ka­pa­lı ruhum uyur­ken, 
Dü­şüm­de se­nin­le olu­rum diye. 
*****
Kül­len­miş duy­gu­mu bas­tım kal­bi­me, 
Çır­pın­dık­ça düş­tüm senin ağına.
Uzat­ma kor­ka­rım değ­mem eline,
He­ye­can­dan belki ölü­rüm diye.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?