02.01.2018, 17:50

BOR VE NİĞDE ÖĞRETMEN EVİ AÇILIŞI

1980 Yı­lı­na kadar Bor'da ve Niğde'de müs­ta­kil birer öğ­ret­men­ler lo­ka­li vardı. Üye­le­rin­den aidat alır, borç para ve­rir­di. Lokal bi­na­sı öğ­ret­men­le­rin top­lan­tı ye­riy­di.
1980 ih­ti­lâ­lin de Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na Deniz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Ora­mi­ral Hasan Sağ­lam ge­ti­ril­di. Hasan Sağ­lam: "Ordu ev­le­ri var da niçin Öğ­ret­men ev­le­ri yok? Öğ­ret­men­le­rin­de bir evi ol­ma­sı lazım" dedi. İl Milli Eği­tim Mü­dür­le­ri­ni bu işle gö­rev­len­dir­di. Milli Eği­tim Mü­dür­le­ri de her öğ­ret­men­den 'Öğ­ret­men Evi Aida­tı' kes­me­ye baş­la­dı. Ön­ce­le­ri karı koca öğ­ret­men­le­rin her bi­rin­den aidat ke­sil­di. Öğ­ret­men­ler iti­raz etti, sonra sa­de­ce ko­ca­sın­dan ke­sil­di. Kaza ve köy­ler­den ke­si­len pa­ra­lar Vi­la­yet­te top­la­nı­yor­du. Yani her ay mu­te­met­ler kes­tik­le­ri öğ­ret­men evi aida­tı­nı bir lis­tey­le vi­la­ye­te sa­lar­dı. Bu 1984 yı­lı­na kadar devam etti.
1983 yı­lın­da Bakan Niğde'ye geldi. Ay­lar­dan Ra­ma­zan ayı idi. Niğde Va­li­si Ünal Öz­gö­dek (rah­met­li) ve Milli Eği­tim Mü­dü­rü Mit­hat Bal ile ya­pı­lan top­lan­tı­da daha önce öğ­ret­men okulu olan bi­la­he­re ti­ca­ret li­se­si olan şim­di­ki bina öğ­ret­men evi ya­pıl­ma­sı­na karar ve­ri­lir.
Bakan Hasan Sağ­lam Niğde'den Bor'a geldi. Okul mü­dür­le­ri ola­rak kar­şı­la­dık. Kay­ma­kam Ertan Yük­sel, Bakan'a Bor'u gez­dir­di. Bakan üstün parkı pek be­ğe­nir. Kay­ma­ka­ma, 'Ben size beş bin lira ve­re­yim bu parka güzel bir öğ­ret­men evi ya­pı­nız.' der. (O dö­nem­de bin li­ra­ya so­ba­lı ev sa­tı­lı­yor­du.) Ancak o dönem, Bor İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne bakan müdür bu pa­ra­nın pe­şi­ne düş­me­di. Para ten­kis oldu. Kay­ma­kam­la da ters düş­tü­ler.
1984 yı­lı­na ge­lin­di­ğin­de Niğde ve Bor'da öğ­ret­men evi açıl­ma­sı­na karar ve­ril­di. Bu dö­nem­de Niğde'de öğ­ret­men evi açmak için Okan Yıl­maz gö­rev­len­di­ril­di. Ben de Bor'da İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­ne ba­kı­yor­dum. Öğ­ret­men evine eşya almak için Okan beyle be­ra­ber Kay­se­ri'ye git­tik. Büro mal­ze­me­si satan tüm ma­ğa­za­la­rı gez­dik, fiyat aldık sonra bu tek­lif­le­ri de­ğer­len­dir­dik ve en uygun fi­ya­tı veren iş yeri ile an­laş­tık. Okan bey, bir kıs­mı­nın pa­ra­sı­nı peşin ödedi. Geri ka­lan­la­rı­nı da tak­si­de bağ­la­dı. Böy­le­ce Bor'lu öğ­ret­men­le­rin öde­di­ği para da Bor'a geri döndü.
Niğde Öğ­ret­men evi ha­zır­dı. Eş­ya­la­rı hemen yer­leş­tir­di­ler. Bor'da öğ­ret­men evi hali ha­zır­da yoktu. Eş­ya­lar bir pazar günü gel­miş­ti. Ge­çi­ci ola­rak Cum­hu­ri­yet İlko­ku­lu bod­ru­mu­na koy­duk. Sonra Bor Be­le­di­ye bi­na­sı­nın ar­ka­sın­da bu­lu­nan ka­sap­la­rın üze­rin­de­ki boş bina öğ­ret­men evi ola­rak ka­rar­laş­tı­rıl­dı. 
Böy­le­ce öğ­ret­men­le­ri­mi­zin bir evi ol­muş­tu. 1 Kasım 1984 yı­lın­da birer hafta aray­la iki öğ­ret­men evi de açıl­mış oldu. Bor'da ki öğ­ret­men evi açı­lı­şı­na Vali Ünal Öz­gö­dek, Kay­ma­kam Ertan Yük­sel, Milli Eği­tim Mü­dü­rü, öğ­ret­men­ler ve halk ka­tıl­mış­tı. Vali bey ve ben birer ko­nuş­ma yap­mış­tık.
Enfes bir öğ­ret­men evi­miz ol­muş­tu. Lakin so­ba­lı olan bi­na­da si­ga­ra du­ma­nı­nı hal­le­de­me­miş­tik.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?