Anlam Okul­la­rın­da Üni­ver­si­te Ta­nı­tım Gün­le­ri

Üni­ver­si­te ta­nı­tım gün­le­ri kap­sa­mın­da Niğde Anlam Okul­la­rı Ulus­la­ra­ra­sı Kıb­rıs Üni­ver­si­te­sin­den Mo­ti­vas­yon Dok­to­ru Fah­ret­tin Demir ve İstan­bul-Ay­dın Üni­ver­si­te­sin­den Eği­tim Uz­ma­nı ve Ka­ri­yer Da­nış­ma­nı Burak Metin’i ağır­la­dı.

EĞİTİM 15.02.2018, 09:22 15.02.2018, 09:22
Anlam Okul­la­rın­da Üni­ver­si­te Ta­nı­tım Gün­le­ri
Üni­ver­si­te ta­nı­tım gün­le­ri kap­sa­mın­da Niğde Anlam Okul­la­rı Ulus­la­ra­ra­sı Kıb­rıs Üni­ver­si­te­sin­den Mo­ti­vas­yon Dok­to­ru Fah­ret­tin Demir ve İstan­bul-Ay­dın Üni­ver­si­te­sin­den Eği­tim Uz­ma­nı ve Ka­ri­yer Da­nış­ma­nı Burak Metin’i ağır­la­dı.
Üni­ver­si­te ta­nı­tım gün­le­ri kap­sa­mın­da Niğde Anlam Okul­la­rı Ulus­la­ra­ra­sı Kıb­rıs Üni­ver­si­te­sin­den Mo­ti­vas­yon Dok­to­ru Fah­ret­tin Demir ve İstan­bul-Ay­dın Üni­ver­si­te­sin­den Eği­tim Uz­ma­nı ve Ka­ri­yer Da­nış­ma­nı Burak Metin’i ağır­la­dı.
Niğde Anlam Okul­la­rı Reh­ber Öğ­ret­me­ni Filiz Yıl­dız, üni­ver­si­te ta­nı­tım gün­le­ri hak­kın­da şun­la­rı söy­le­di: "Üni­ver­si­te Ta­nı­tım Gün­le­ri öğ­ren­ci­le­ri­miz için gayet ve­rim­li geç­mek­te­dir. Öğ­ren­ci­le­ri­miz bö­lüm­ler hak­kın­da de­tay­lı bil­gi­ler alıp yol ha­ri­ta­la­rı­nı çi­zer­ken edin­dik­le­ri bil­gi­le­ri de göz önün­de bu­lun­du­ra­rak iler­le­ye­cek­ler­dir. Öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin üni­ver­si­te ter­cih­le­ri­ni ya­par­lar­ken fay­da­la­na­ca­ğı bu tür et­kin­lik­ler yıl­so­nu­na kadar devam ede­cek­tir" dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)