08.01.2018, 09:27

GÜNDEM ÜZERİNE

 “Bıçak ke­mi­ğe da­yan­dı… Kan kusup, kı­zıl­cık şer­be­ti içtim de­mek­ten bık­tım… Be­şik­taş Be­le­di­ye baş­ka­nı hak­kın­da di­sip­lin sü­re­ci baş­la­ma­lı.” Bu ifa­de­ler CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Aykut Er­doğ­du’ya ait.
Bugün İç İşleri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan malum be­le­di­ye ile ala­ka­lı di­sip­lin sü­re­ci ge­re­ği be­le­di­ye baş­ka­nı­nın gö­rev­den alın­ma­sı ha­se­biy­le kazan kal­dı­ran ve her yerde ey­lem­ler yapan CHP iken, yakın ta­ri­he kadar be­le­di­ye­nin bağlı bulda ilin mil­let­ve­ki­lin­den tu­tun­da, CHP’nin il teş­ki­la­tın­dan hatta malum il­çe­nin parti ilçe teş­ki­la­tı­na kadar gö­rev­den alı­nan be­le­di­ye baş­ka­nı ile çat­lak ses­ler hat saf­ha­ya ulaş­mış du­rum­day­dı.
Malum be­le­di­ye baş­ka­nı ile ala­ka­lı soru işa­ret­le­ri ise dar­be­den bir gün evvel yurt dı­şı­na çık­mış ol­ma­sı, FETÖ’nün be­le­di­ye­ler imamı ola­rak bi­li­nen şa­hıs­la gö­rün­tü­ler ver­me­si ve Koza Grubu ile ala­ka­lı ale­nen sa­vun­ma du­rum­la­rı.
Ya­zı­nın ba­şın­da CHP İstan­bul mil­let­ve­ki­li Aykut Er­doğ­du’nun ifa­de­le­ri­ne yer ver­miş­tim o gün o çağ­rı­yı yapan CHP’nin ve­ki­li iken, İstan­bul il teş­ki­la­tı ve Be­şik­taş ilçe teş­ki­la­tın­da malum be­le­di­ye­nin baş­ka­nı ile ala­ka­dar çokça çat­lak ses yük­sel­miş­ken bugün İç İşleri Ba­kan­lı­ğı’nca ge­re­ği ya­pıl­dı­ğı için isyan çı­kart­mak, ey­lem­ler dü­zen­le­mek, akşam başka sabah başka olmak neyin ne­si­dir an­la­ma­sı ger­çek­ten güç.
Ben bu kö­şe­de fut­bo­la dair yaz­dı­ğım ya­zı­la­rın büyük bir ço­ğun­lu­ğun­da üzü­le­rek kötü yönde ki ge­liş­me­le­ri dile ge­tir­miş biri ola­rak ül­ke­de fut­bo­lun yakın za­ma­na dek olum­lu ge­liş­me­le­re ne­re­dey­se ka­pa­lı ol­du­ğu bir sü­reç­te ülke fut­bo­lu adına gurur ve­si­le­si bir ge­liş­me­yi bu kö­şe­de yaz­ma­nın gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­rum. Be­şik­taş’lı milli fut­bol­cu Cenk Tosun’un Türk fut­bol ta­ri­hi­nin rekor bon­ser­vis üc­re­ti ile İngil­te­re Pre­mi­er Ligi’nin köklü ekip­le­rin­den Ever­ton’a trans­fe­ri ülke fut­bo­lun­da önem­li bir ge­liş­me­dir. Milli fut­bol­cu­muz Cenk Tosun, namı değer Tosun Paşa’ya ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.
Say­gı­la­rım­la.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?