22.05.2018, 09:55

Kudüs

 “Re­sû­lüm! Sakın Allah’ı za­lim­le­rin yap­tık­la­rın­dan ha­ber­siz sanma! Ancak Allah, on­la­rı ce­za­lan­dır­ma­yı, kor­ku­dan göz­le­rin dı­şa­rı fır­la­ya­ca­ğı bir güne er­te­li­yor.” Bu­yur­mak­ta ayeti ke­ri­me, in­san­lı­ğın kadim şeh­ri­dir Kudüs. Mü­ba­rek, mu­kad­des ve harem bir bel­de­dir. Do­ku­nul­maz­dır; say­gın­lı­ğı­nı çiğ­ne­mek, gü­ven­li­ği­ne el uzat­mak ha­ram­dır. 
Kudüs’ün ta­şın­da, top­ra­ğın­da nice pey­gam­be­rin aziz ha­tı­ra­sı var­dır. Yer­yü­zü­nün en eski ve en kıy­met­li mes­cit­le­rin­den biri olan Mes­cid-i Aksa da ha­rem-i şe­rif­tir. Bu şe­ref­li mes­cit Pey­gam­ber Efen­di­mi­zi mi­sa­fir etmiş, mi­ra­ca uğur­la­mış­tır. Kudüs, İslâm ta­ri­hi bo­yun­ca iman­lı bir du­ru­şun, ka­rar­lı bir yö­ne­li­şin, mu­hab­bet­le mu­kad­de­se bağ­la­nı­şın sem­bo­lü ol­muş­tur. Mekke ve Me­di­ne nasıl ki Müs­lü­man­la­rın ruhu ve sev­da­sı ise, Kudüs de öy­le­ce da­mar­la­rın­da do­la­şan kan­dır. Kudüs, sı­ra­dan bir top­rak par­ça­sı de­ğil­dir. Kudüs ve Mes­cid-i Aksa, bize bı­ra­kıl­mış bir ema­ne­ti­dir. Kudüs sa­de­ce Fi­lis­tin ve Mes­cid-i Aksa ci­va­rın­da ya­şa­yan­la­rın değil, tüm dünya Müs­lü­man­la­rı­nın göz­be­be­ği ve in­san­lı­ğın ortak de­ğe­ri­dir.
Bugün Kudüs, Müs­lü­man­la­rın ve in­san­lı­ğın önün­de bir vic­dan, hukuk ve ahlak sı­na­vı­dır. Bugün Kudüs, bar­bar­ca bir işgal ile karşı kar­şı­ya­dır. Bugün Kudüs ve çev­re­sin­de ya­şa­yan­lar, baskı ve şid­de­te uğ­ra­mak­ta, in­san­lık dışı uy­gu­la­ma­la­ra maruz bı­ra­kıl­mak­ta­dır. Gazze’de, elin­de, yü­re­ğin­de iman ve ce­sa­re­tin­den başka bir şey ol­ma­yan on­lar­ca masum insan, bütün dün­ya­nın gözü önün­de acı­ma­sız­ca, ha­in­ce, ca­ni­ce şehit edil­miş­tir. Müs­lü­ma­nım di­ye­nin asla rıza gös­ter­me­me­si ge­re­ken bir nok­ta­da­dır bu sınav. Kı­na­mak falan yet­mez. El­le­ri­mi­zi açıp se­ma­ya Fi­lis­tin için Gazze için islam alemi için mu­zaf­fe­ri­yat niyaz ede­lip, zafer di­li­ye­lim. Za­li­me ve zulme dur di­yen­ler­den ol­ma­yı is­te­ye­lim.
Omur­ga­sız, ci­bil­li­yet­siz sü­rü­sü­ne ne de­me­li!
Türk po­li­si­nin biber gazı kul­lan­ma­sı­na ORAN­TI­SIZ GÜÇ diye ayağa kal­kan BA­TI­LI ÜL­KE­LER, İsrail as­ker­le­ri­nin masum Fi­lis­tin­li­le­re GER­ÇEK MERMİ KUL­LAN­MA­SI­NA neden tek ke­li­me etme et­mi­yor­lar? Eğer; Bu öl­dü­rü­len­ler Fi­lis­tin’li değil de Fran­sız ol­say­dı, 1700 Fran­sız ger­çek mer­miy­le vu­rul­say­dı ve bu gö­rün­tü­ler Gazze'de değil de Paris’te çe­kil­sey­di, Dünya ayağa kalk­maz mıydı? Ba­tı­lı par­la­men­ter­ler ikide bir en­di­şe­li­yiz açık­la­ma­la­rı yap­maz mıydı? Gezi'de 7 tane ağaç için 24 saat twit atan sa­nat­çı ge­çi­nen SOY­TA­RI­LAR peki? Fi­lis­tin­de­ki kat­li­ma kaç ta­ne­si ses verdi?
Ne AB? Ne BM? Ne AP? Hiç­bi­ri bu kat­li­amı gör­mü­yor? Ama bi­lin­sin ki Fil­si­tin özgür ol­ma­dık­ça, İsrail’in kökü ka­zın­ma­dık­ça Müs­lü­man­la­ra bu dün­ya­da rahat yok. Allah'ın ga­za­bı ve la­ne­ti ABD ve İsrail terör dev­le­ti­nin üze­ri­ne olsun... Allah İsrail’i dök­tü­ğü kanda boğ­sun...
Ne an­lat­sak ne söy­le­sek içi­miz­de ki kini ve nef­re­ti dile ge­tir­me­ye yet­mez; şe­ref­siz­ler ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len 3 ya­şın­da ki ço­cu­ğun son sözü olan “ her­şe­yi di­ye­ce­ğim Allah’a” yerle yek­san edecek seni kahpe İsrail.
Fi­lis­tin demek... Ça­re­siz­lik demek... Top­ra­ğın­dan vaz­geç­me­mek için, dün­ya­nın en son tek­no­lo­ji­si­ne sahip en aşa­ğı­lık or­du­su­na karşı SA­PAN­LA ELİNDE TAŞLA karşı koy­mak demek... Şehit olup ço­cuk­la­rı­na ka­vuş­mak is­te­yen anne demek...
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?