13.10.2018, 17:05

Siyasal Gündem

Kabul ede­lim Brun­son masum değil, ABD güçlü.
Dip­lo­ma­si böyle bir­şey doğ­ru­la­rı­nı­zı gü­cü­nüz kadar ko­ru­ya­bi­li­yor­su­nuz.
Ve yine kabul ede­lim Tür­ki­ye 20 yıl ön­ce­ki kadar kı­rıl­gan ya da ABD 20 yıl ön­ce­ki kadar güçlü ol­say­dı, Brun­son'ı 2 yıl bile tu­ta­maz­dık. Hak­kı­nı ve­re­lim, iyi di­ren­dik. Bu söy­le­di­ği­min bi­ri­le­ri üze­rin­de kar­şı­lı­ğı ol­ma­sa da bu böyle.
Mut­la­ka önem­li bir kar­şı­lı­ğı ol­muş­tur. Bizim is­te­di­ği­miz gibi so­nuç­lan­ma­dı­ğı için Brun­son'ın "be­da­va" bı­ra­kıl­dı­ğı­nı dü­şün­me­ye­lim. So­nuç­la­rı­nı özel­lik­le Su­ri­ye'de ya­kın­da gö­re­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum.
Her­şey bizim is­te­di­ği­miz gibi so­nuç­lan­say­dı bile ABD'nin de ka­zanç­la­rı ola­cak­tı. Bu kriz­ler böyle so­nuç­la­nır. Ta­raf­lar en uzun süre pa­zar­lık edip en çok çı­ka­rı elde et­me­ye ça­lı­şır. Bizim be­ğen­me­di­ği­miz, dev­let çı­kar­la­rı­na daha uygun ola­bi­lir. Ça­tış­ma-çö­züm böyle işler hep...
Soğuk Savaş dö­ne­min­de Twit­ter ol­say­dı,bizim Rusya'da, Bul­ga­ris­tan'da vs. ya­ka­la­nan ca­sus­la­rı­mız için ya da Rus­la­rın bize ya­ka­la­nan ca­sus­la­rı için ya­pı­lan pa­zar­lık­la­rı yaz­mak­tan başka ko­nu­ya yer kal­maz­dı.
Hatta ca­sus­luk­tan önce U-2 kriz­le­ri, John­son Mek­tup­la­rı, Jü­pi­ter pa­zar­lık­la­rı...
Dip­lo­ma­tik kriz­ler, bir ta­ra­fın kesin ka­zan­cıy­la so­nuç­lan­maz.
Güçlü taraf çı­ka­rı için bas­tı­rır, zayıf olan di­re­nir. Sonuç, savaş ya da pa­zar­lık­la be­lir­le­nir. Pa­zar­lık­tan 2 taraf da be­lir­li ka­zanç elde eder.
8 aylık Lozan pa­zar­lı­ğı, 3 yıl­lık NATO sü­re­ci, 50 yıl­lık Kıb­rıs kri­zi­ne ba­ka­lım...
Brun­son ko­nu­sun­dan çok daha haklı ol­du­ğu­muz Kıb­rıs'a, Türk­le­rin ca­nı­nı ko­ru­mak için mü­da­ha­le ettik diye ABD bize 5 yıl am­bar­go uy­gu­la­dı. Mil­let 1 paket mar­ga­rin, 1 damla ben­zin bu­la­ma­dı. Sonra da 12 Eylül dar­be­si.
NATO üye­li­ği için­se Kore'ye asker gön­de­rip 741 şehit ver­me­miz ge­rek­ti. Lozan'da 8 ay pa­zar­lık edip Mi­sak-ı Millî par­ça­sı Musul'u bı­rak­tık. 
Sa­vaş­ta yen­di­ği­miz Yu­na­nis­tan'a, %90'ı Müs­lü­man Batı Trak­ya'yı ver­dik. 
Bo­ğaz­la­rın yö­ne­ti­mi­ne bile Ba­tı­lı­la­rı ortak etmek zo­run­da kal­dık. Türk as­ke­ri, kendi Bo­ğaz­la­rı­mı­za 13 yıl 20 km yak­la­şa­ma­dı.
Dip­lo­ma­si böyle...
NYT, Brun­son kar­şı­lı­ğın­da Hakan Atil­la ser­best bı­ra­kı­la­cak yaz­mış. Müm­kün. 
Ama tek ba­şı­na Atil­la bence ye­ter­siz olur. İle­ri­de gö­re­ce­ği­miz daha büyük ta­viz­ler al­dı­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum.
Bek­le­yip gö­re­ce­ğiz...

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?