banner21

23.01.2017, 10:48

Sözde, Ka­rar­da Milletin!

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Ana­ya­sa­sı’nda de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı hak­kın­da ki kanun tek­li­fi­nin bi­rin­ci turu ta­mam­lan­dı. İkinci tur gö­rüş­me­le­rin­de de; mil­le­tin ka­de­ri­ne sahip çıkma hak­kı­nın mil­le­te su­nul­ma­sı nok­ta­sın­da önem­li bir aşama kay­de­dil­di öyle ki bu yılın ilk ya­rı­sı içe­ri­sin­de muh­te­le­mel bir re­fe­ran­dum se­çi­mi mil­le­tin hu­zu­ru­na çı­ka­cak.


Mec­lis yoğun bir prog­ram ile mil­let­ve­kil­le­ri­nin geç sa­at­le­re kadar süren ça­lış­ma­la­rı ile ola­ğa­nüs­tü bir ça­lış­ma­ya şa­hit­lik edi­yor. Be­ra­be­rin­de bazı ol­ma­ma­sı ge­re­ken hu­sus­lar­da vuku bul­mu­yor değil. Bugün her si­ya­si parti, her si­ya­si aktör özel­lik­le se­çim­ler­de halka gi­der­ler, mil­le­te iner­ler, halkı ça­ğı­rır­lar lakin son gün­ler­de ola­ğa­nüs­tü bir yo­ğun­luk bu­lu­nan mec­lis­te mil­le­te git­mek­ten ka­çı­nı­lır tu­tum­da ha­di­se­ler ya­şa­nı­yor. Kürsü yum­ruk­la­ma ey­le­mi, vekil kür­sü­sün­de ki mik­ro­fo­na ken­di­ni ke­lep­çe ile ki­lit­le­me ey­le­mi, ka­bin­de da­ki­ka­lar­ca bek­le­ye­rek oy kul­la­nıl­ma iş­le­mi­nin uzun sür­me­si­ne sebep olur tarz­da ey­lem­ler mec­lis­te is­ten­me­yen gö­rün­tü­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na sebep ver­miş­tir.


Geç­ti­ği­miz hafta köşe ya­zım­da vur­gu­la­dı­ğım “Ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz ne fetih ru­hu­nu yi­tir­miş­tir nede Ça­nak­ka­le Des­ta­nın­da şah­la­nan namus kav­ra­mı­nı terk et­miş­tir. Tür­ki­ye Ye­nil­me­ye­cek­tir.” şu­uru­nu ak­lı­mız­dan çı­kart­ma­dan 15 Tem­muz’da hal­kın önüne yatan, aziz va­ta­nı­mız için can­si­per­ha­ne mey­dan­la­ra inen, milli mü­ca­de­le­de adeta des­tan yazan mil­le­ti­mi­ze “Hangi şe­kil­de bir ülke yö­ne­tim bi­çi­mi­ni ter­cih eder­si­niz” de­me­nin bu denli ra­hat­sız eden ta­ra­fı ne­re­si­dir, bu hu­sus­ta yan­lış ne­re­de­dir! Mil­let nasıl milli mü­ca­de­le­de pes et­me­di ve ye­nil­me­diy­se, kendi ka­de­ri­ne sahip çıkma hu­su­sun­da ki bu nok­ta­da hak­la­rı­nın gasp edil­me­si­ne mü­sa­ade et­me­ye­cek­tir, mil­let bunun ce­va­bı­nı er ya da geç ve­re­cek­tir. 


Mil­le­tin ya­nın­da gö­rü­nüp mil­le­te bu denli gü­ven­siz yak­laş­mak emi­nim ki mil­let­te ki hak et­ti­ği kar­şı­lı­ğı bu­la­cak­tır. Mil­le­tin kendi ge­le­ce­ği­ni doğ­ru­dan il­gi­len­di­ren ülke yö­ne­tim bi­çi­mi­nin ka­ra­rı­nı ver­me­si gayet doğal ve ta­bi­idir, doğal ol­ma­yan bu hakkı mil­le­tin hu­zu­ru­na çı­kar­ma­mak üzere ça­ba­la­mak ve bu uğur­da sa­bo­te et­mek­ten, kav­ga­lar çı­kar­ma­ya, kür­sü­ye ken­di­ni ke­lep­çe­le­me­ye kadar uza­nan ey­lem­ler­dir. Mil­let­ten kaç­mak, mil­let ira­de­sin­den ka­yıt­sız tutum ser­gi­le­mek mil­le­tin is­tik­ba­li­ni olum­suz yönde et­ki­le­ye­me­ye­cek­tir ve şunu yük­sek sesle söy­le­ye­lim ki;

MİLLET NE DERSE O OLA­CAK­TIR!


Say­gı­la­rım­la.


Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?