13.11.2018, 11:46

YEREL SEÇİMLER

15 Tem­muz sü­re­ci MHP için önem­li bir viraj ola­rak ad­de­di­le­bi­lir. Zira bu süreç ön­ce­sin­de MHP’nin mu­ha­lif ka­nat­ta güt­tü­ğü po­li­ti­ka bu sü­reç­ten sonra ol­duk­ça ılım­lı bir hal almış ve ik­ti­dar par­ti­si ile bir­lik­te eş değer ma­hi­yet­te sür­dür­dü­ğü po­li­ti­ka­lar son genel se­çim­de bir it­ti­fak do­ğur­muş­tur.
İtti­fak baş­la­dı­ğı ilk anda MHP ka­na­dın­da ta­ban­da ve ta­van­da görüş ay­rı­lı­ğı oluş­tur­muş ve ku­ru­lan İyi Parti’ye kü­çüm­se­ne­me­yecek sa­yı­da bir si­ya­si kadro ola­rak MHP’den kop­ma­lar ol­muş­tur. Geç­ti­ği­miz hafta grup top­lan­tı­sın­da Dev­let Bah­çe­li’nin ye­te­ri iti­bar­da dik­ka­te alın­ma­dık­la­rı­nın al­tı­nı çi­ze­rek yerel se­çim­ler­de it­ti­fak ol­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­ma­sı MHP ce­be­sin­de ta­ban­dan ta­va­na büyük bir kit­le­de se­vinç­le kar­şı­lan­mış­tır. Dev­let Bah­çe­li’nin açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ortam belki de bek­le­yen­le­rin bek­le­di­ği dü­zey­de ge­ril­me­miş ve bir viz­yo­na gir­miş olsa da yerel se­çim­ler­de it­ti­fak ol­ma­ya­ca­ğı hu­su­su sa­bit­len­miş­tir.
Da­nış­tay’ın an­dı­mız ko­nu­sun­da ki ka­ra­rı, af, erken emek­li­lik el­bet­te bir sebep lakin bana göre AK Parti ile MHP'nin uyu­şa­ma­ya­ca­ğı nokta “Türk­çü­lük” değil ve­sa­yet­tir. AK Parti'yi or­ta­ya çı­ka­ran ve bu­gün­le­re ge­ti­ren ha­re­ket, MHP'nin­kin­den fark­lı ola­rak en az 110 yıl­dır ve­sa­yet­le kavga etmiş, bu kav­ga­sıy­la şe­kil­le­nip ik­ti­da­ra gel­miş, 16 yıl­dır ik­ti­dar­da bu kav­ga­sı­nı sür­dür­müş­tür.
Salı günü gün­dem Cum­hur İtti­fa­kı ile yoğun bir yer işgal et­miş­ken hemen aka­bin­de çıkan bir diğer iddia iki Ak Parti ve MHP ka­nat­la­rın­da yeni bir du­ru­mu do­ğur­muş­tur. Sos­yal medya da ve ba­sın­da MHP An­ka­ra’da Melih Gök­çek’i aday gös­te­recek id­di­ası, o güne dek hemen her olaya twit­ter üze­rin­den re­ak­si­yon gös­te­ren hele hele kendi ile ala­ka­lı hiç­bir olayı es geç­me­yen Melih Gök­çek ta­ra­fın­dan da bir anda ya­lan­lan­ma­yıp, net bir açık­la­ma gel­me­yin­ce doğ­ru­la­nır ma­hi­yet­te oldu. Süreç neyi gös­te­rir Cum­hur İtti­fak’ı ve des­tek­le­yen­le­ri yerel se­çim­ler­de ne­ler­le kar­şı­la­şır bek­le­yip gö­re­ce­ğiz.
Zorlu bir yerel seçim ola­ca­ğı hu­su­sun­da ül­ke­nin bütün si­ya­si ka­nat­la­rı hem fikir ol­muş­tur ka­na­atin­de­yim.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?