banner21

banner25
15 Nisan 2021 Perşembe

Niğde'de mesai saatleri değişti

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Yatırımlar Değerlendirildi

İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu 2020 yılı 3. top­lan­tı­sı Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Salon 1071’de Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:53
Yatırımlar Değerlendirildi


İl Ko­or­di­nas­yon Ku­ru­lu 2020 yılı 3. top­lan­tı­sı Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Salon 1071’de Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı.

Top­lan­tı ön­ce­sin­de ya­tı­rım­cı bölge ve il ku­ru­luş­la­rın­dan alı­nan ra­por­la­ra göre 30 Ha­zi­ran 2020 iti­ba­riy­le İli­miz­de; İl Özel İda­re­si, genel büt­çe­ye dâhil ku­ru­luş­lar ve be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rın­ca yü­rü­tü­len top­lam 185 proje bu­lun­mak­ta­dır. Bu pro­je­le­rin; 54’ü tarım, 47’si kamu hiz­met­le­ri, 46’sı ulaş­tır­ma, 21’i eği­tim, 8’i kül­tür ve tu­rizm, 7’si sağ­lık ve 2’si ener­ji sek­tör­le­rin­de bu­lu­nu­yor. İli­miz­de yü­rü­tül­mek­te olan 185 pro­je­nin top­lam de­ğe­ri 4 mil­yar 318 mil­yon 587 bin 20 TL’dir. Bu pro­je­ler için top­lam 582 mil­yon 547 bin 104 TL öde­nek ay­rıl­mış olup, bu öde­ne­ğin 137 mil­yon 160 bin 496 TL’si har­can­mış­tır. Proje tu­ta­rı­na göre dönem içe­ri­sin­de nakdi ger­çek­leş­me oranı (yıl öde­ne­ği­nin ait ol­du­ğu yıl har­ca­ma­sı­na oranı) % 24’tür.
DÖNEM İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ YA­TI­RIM­LAR
1-DSİ 4. Bölge Mü­dür­lü­ğü
– Bor Halaç Gö­le­ti ve Su­la­ma­sı: 26.359.917 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 8.832.889 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %45 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Çift­lik As­ma­sız Gö­le­ti Su­la­ma­sı: 30.167.313 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 1.966.529 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %10 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Çift­lik Di­var­lı Bel­de­si Taş­kın Ko­ru­ma­sı: 21.482.371 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 4.354.301 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %40 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Çift­lik Boz­köy Bel­de­si Taş­kın Ko­ru­ma­sı: 17.271.179 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 9.808.577 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %78 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Ulu­kış­la İçme­su­yu Pro­je­si: 14.708.430 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 8.577.714 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %75 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
2-Ka­ra­yol­la­rı 6.Bölge Mü­dür­lü­ğü
– An­ka­ra–Niğde Arası Oto­yol Ya­pı­mı: Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 25 Mayıs 2017 ta­ri­hin­de 87.734.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Proje ça­lış­ma­la­rı­na An­ka­ra il sı­nır­la­rın­da baş­la­nıl­mış­tır. Bu­gü­ne kadar 68.512.000 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. 2018 yı­lın­da İlimiz sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de top­rak iş­le­ri ve sanat ya­pı­la­rı iş­le­ri­ne baş­la­nıl­mış olup ça­lış­ma­lar %85 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Niğ­de-Te­pe­köy-Çift­lik İl Yolu: 38.428.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %91 se­vi­ye­sin­de­dir. Top­lam­da yolun 21 km’si tek yön ve sathi kap­la­ma, 1,6 km’si bö­lün­müş yol ve bi­tüm­lü sıcak ka­rı­şım­lı ola­rak ta­mam­lan­mış­tır. 2020 yı­lın­da 5 km tek yön ve sathi kap­la­ma ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
– Kay­se­ri-Niğ­de Dev­let Yolu (Ga­rip­çe Ay­rı­mı-Yah­ya­lı Ay­rı­mı–Bor Ay­rı­mı Kav­şa­ğı Arası): 273.844.000 TL proje tu­ta­rı ile ihale edil­miş­tir. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %21’dir. Km: 10+200-119+400 ara­sın­da 2019 yı­lın­da 0,4 km bö­lün­müş yol ve bi­tüm­lü sıcak ka­rı­şım­lı ola­rak ta­mam­lan­mış­tır. Top­lam 27,65 km bö­lün­müş yol bin­der se­vi­ye­sin­de ta­mam­lan­mış­tır. 2020 yı­lın­da 6 km bin­der olmak üzere 23,9 km bö­lün­müş yol aşın­ma ya­pıl­ma­sı he­def­len­miş­tir. Ça­lış­ma­lar devam et­mek­te­dir.
– Nev­şe­hir–Niğde Yolu: Top­lam 54,3 km uzun­lu­ğun­da bö­lün­müş yol stan­dar­dın­da­ki yolun 31 km’si Niğde İl sı­nır­la­rın­da­dır. Proje kap­sa­mın­da 7 km uzun­lu­ğun­da­ki Ye­şil­göl­cük çevre yo­lu­nun bö­lün­müş yol bi­tüm­lü sıcak kap­la­ma ola­rak ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır. Proje tu­ta­rı 31.310.000 TL olup iha­le­si 2020 yılı içe­ri­sin­de ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
3-İller Ban­ka­sı Kay­se­ri Bölge Mü­dür­lü­ğü
– Niğde Mer­kez Atık­su Arıt­ma Te­si­si İnşa­atı Yapım İşi: 116.383.872 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 83.369.822 TL har­can­mış­tır. Proje %93 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Alay-Bağ­la­ma-Ki­le­de­re Be­le­di­ye­le­ri Atık­su Arıt­ma Te­si­si İnşa­atı Yapım İşi: 8.202.214 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 5.881.099 TL har­can­mış­tır. Proje %90 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Ka­ra­ka­pı Atık­su Arıt­ma Te­si­si İnşa­atı Yapım İşi: 5.013.073 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar top­lam 2.732.389 TL har­can­mış­tır. Proje %88 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Ça­mar­dı İlçesi İçme­su­yu İnşa­atı Yapım İşi: 13.539.902 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 10.883.086 TL har­can­mış­tır. Proje %91 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
4-Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü
– Niğde Mer­kez Ki­li­se Camii Proje Temin İşi: 42.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 41.008 TL har­can­mış­tır. Proje % 98 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Niğde İli Mer­kez Sun­gur­bey Camii Res­to­ras­yon İşi: 6.510.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 885.769 TL har­can­mış­tır. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %30’dir. Res­to­ras­yon ça­lış­ma­sı onay­lı pro­je­si doğ­rul­tu­sun­da devam et­mek­te­dir.
5- TCDD Genel Mü­dür­lü­ğü
– Ka­ra­man-Ulu­kış­la-Ye­ni­ce De­mir­yo­lu ve 2. Hat Yapım İşi: Ka­ra­man-Ulu­kış­la (135 km) ke­si­min­de alt­ya­pı ve üst­ya­pı yapım iş­le­ri %65 ora­nın­da fi­zi­ki iler­le­me sağ­lan­mış­tır. Sin­ya­li­zas­yon ya­pı­mı­na yö­ne­lik ta­sa­rım ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. Elekt­ri­fi­kas­yon­da proje ha­zır­la­ma ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış olup, 2020 yı­lın­da iha­le­si ya­pıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır. 2021 yılı Ara­lık ayın­da ta­mam­lan­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
Ulu­kış­la-Ye­ni­ce (110 km) ke­si­min­de proje ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış­tır. 2020 yılı içe­ri­sin­de Yapım iha­le­si­ne çı­kıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
– Kı­rık­ka­le-Kır­şe­hir-Ak­sa­ray-Niğ­de (Ulu­kış­la) De­mir­yo­lu Etüt Pro­je­si: Ak­sa­ray-Ulu­kış­la (86 km) ke­si­min­de kesin pro­je­le­ri ha­zır­lan­mış­tır. 2020 yı­lın­da yapım iha­le­si­ne çı­kıl­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.
6-İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü
– Fer­tek Yolu 8 He­kim­li Aile Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi ASM Yapım İşi: 1.873.191 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş olup yapım işine baş­la­nıl­mış­tır. Fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %20’dir.
– Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Ek Blok Yapım İşi: 2017 yılı ek ya­tı­rım prog­ra­mı­na alın­mış olup, proje ça­lış­ma­la­rı ta­mam­lan­mış­tır. 11.05.2020 ta­ri­hin­de pro­je­nin iha­le­si ya­pı­la­rak ihale sü­re­ci ta­mam­lan­ma aşa­ma­sın­da­dır.
7-İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü
– Niğde Mer­kez Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Yapım İşi: 28.466.320 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 10.397.563 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %38 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– Mer­kez Fer­tek Bilim Sanat Mer­ke­zi Yapım İşi: 14.688.000 TL proje be­de­li ile ihale edil­miş­tir. Bu­gü­ne kadar 2.159.000 TL har­ca­ma ya­pıl­mış­tır. Proje %25 se­vi­ye­sin­de devam et­mek­te­dir.
– 200 Öğ­ren­ci­li Pan­si­yon Yapım İşi: Proje be­de­li 17.400.000 TL’dir. İhale yapım ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir.
– Ulu­kış­la İlçe Mer­ke­zi­ne İlko­kul Yapım İşi: Proje be­de­li 5.000.000 TL’dir. İhale yapım ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir.
8-İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü
– Tra­fik Kont­rol İstas­yon Yapım İşi: Proje be­de­li 263.700.000 TL’dir. 2020 yı­lın­da iha­le­si ya­pıl­mış olup fi­zi­ki ger­çek­leş­me oranı %5’tir. Ça­lış­ma­lar devam et­mek­te­dir.
9-Niğ­de Va­li­li­ği
– Yeni Hü­kü­met Ko­na­ğı Yapım İşi: 52.593.000 TL proje be­de­li ile 23.03.2020 ta­ri­hin­de ihale edil­miş­tir. 04.06.2020 ta­ri­hin­de yer tes­li­mi ya­pı­la­rak işe baş­lan­mış­tır.

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV