banner21

20.02.2017, 09:34

Anayasa Değişikliği Neyi İçeriyor? -2

1982 yı­lın­da as­ke­ri darbe ana­ya­sa­sı­nın daha ön­ce­ki yıl­lar­da bir ço­ğu­nun de­ğiş­ti­ril­me­si­ne rağ­men ve­sa­yet re­ji­mi­nin bir çok mad­de­le­ri de­ğiş­ti­ril­me­miş devam et­mek­tey­di. 


1982 yı­lın­da kabul edi­len as­ke­ri ana­ya­sa Türk dev­le­ti­ne ve mil­le­ti­ne giy­di­ri­len el­bi­se­yi biraz ge­niş­let­mek için ik­ti­dar par­ti­si ve Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si buna TBMM’de el ata­rak 18 mad­de­si­ni mec­lis­te onay­la­yıp, re­fe­ran­du­ma gi­dil­me­si­ni sağ­la­dı.

Bu ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği mad­de­le­ri 16 Nisan da hal­kın oyuna su­nu­la­cak, halk ne derse o ola­cak. 


Geçen hafta Pa­zar­te­si günü çıkan ya­zı­mız­da 12 mad­de­si­ni ele al­mış­tık. Bu­gün­kü ya­zı­mız­da kalan mad­de­le­ri de­ğer­len­di­re­ce­ğiz. 


Mu­ha­le­fet par­ti­si TBMM yok ola­cak diye yalan söy­le­yip algı ope­ras­yo­nu ya­pı­yor. 


Oysa TBMM daha da güçlü du­ru­ma ge­li­yor. 


13. Madde: Cum­hur­baş­ka­nı yar­dım­cı­la­rı, ba­kan­lar, mil­let­ve­ki­li se­çil­me ye­ter­li­li­ği­ne sahip olan­lar ara­sın­dan Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ata­na­cak ve gö­rev­den alı­na­cak. 


14- Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ata­nan yar­dım­cı­lar, ba­kan­lar, mil­let­ve­ki­li ise üye­lik­le­ri dü­şecek. (Bu ata­nan­lar tek iş ya­pa­cak)


15- TBMM üye tam sa­yı­sı­nın beşte üç ço­ğun­lu­ğu ile se­çim­le­rin ye­ni­len­me­si­ne karar ve­re­bi­lecek. (Es­ki­den Cum­hur­baş­ka­nı karar ve­ri­yor­du.)


16- Cum­hur­baş­ka­nı ka­nun­da dü­zen­le­nen il­gi­li şart­la­rın ger­çek­leş­me­si ha­lin­de OHAL ilan ede­bi­lecek. (Cum­hur­baş­ka­nı key­fi­ne göre karar ve­re­me­yecek)


17- Di­sip­lin mah­ke­me­le­ri dı­şın­da as­ke­ri mah­ke­me­ler ku­ru­la­ma­ya­cak. Büt­çe­yi Cum­hur­baş­ka­nı mec­li­se su­na­cak. Ba­kan­lar ku­ru­lu ol­ma­ya­cak. Yü­rüt­me yet­ki­si ve gö­re­vi Cum­hur­baş­ka­nı ta­ra­fın­dan ana­ya­sa­ya ve ka­nun­la­ra uygun kul­la­nı­la­cak ve ye­ri­ne ge­ti­ri­lecek. 


18- As­ke­ri yar­gı­tay, as­ke­ri yük­sek idare mah­ke­me­si ve as­ke­ri mah­ke­me­ler kal­ka­cak. 


Bu mad­de­le­ri de­ğer­len­dir­di­ği­miz­de tam de­mok­ra­si­dir. Bunun ne­re­si dik­ta­tör­lük, ne­re­si tek adam­lık?


Bunu böyle de­ğer­len­di­ren­ler şart­lan­mış ki­şi­ler­dir. Buna karşı çı­kan­lar kim­ler acaba, bir göz ata­lım: CHP, HDP, PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, vs. 
Ak­lı­ğı­mız, man­tı­ğı­mız ‘Yeni Tür­ki­ye’ için ‘Evet’ demek ol­ma­lı­dır. 


Doğru olanı onay­la­ma­mız ge­rek­mek­te­dir.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?