banner21

21.03.2017, 09:12

Anayasa Değişikliğine Niçin Evet? - 2

 Bu­gün­kü ya­zı­mız geçen hafta ki ya­zı­mı­zın de­va­mı ola­cak. İlk önce şunu di­ye­lim; Ana­ya­sa ve ka­nun­lar şa­hıs­lar için çı­ka­rıl­maz. 
De­ğiş­ti­ril­me­si­ne karar ve­ri­len Ana­ya­sa Recep Tay­yip Er­do­ğan için değil, halk kimi is­ter­se onu seçer. Bunu be­lirt­me­miz lazım. 
1- 1982 darbe ana­ya­sa­sı­na karşı evet.
2- Milli ira­de­ye da­ya­lı de­mok­ra­tik ana­ya­sa­ya evet.
3- Ko­alis­yon­suz hü­kü­met­le­re evet. 
4- İstik­rar­sız hü­kü­met­le­re karşı evet.
5- Güçlü tek ba­şı­na iş ba­şı­na gelen hü­kü­met­le­re evet. 
6- Ses­siz ço­ğun­lu­ğun de­mok­ra­tik ta­lep­le­ri­ne evet. 
7- Hakka ve halka hiz­met eden yö­ne­ti­me evet. 
8- Ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan genç­le­ri­mi­zin genç yaşta vekil ol­ma­sı­na evet.
9- İha­ne­te, te­rö­re, göz ya­şı­na karşı evet. 
10- Tek dev­let, tek mil­let, tek bay­rak, tek va­ta­na evet. 
11- İstik­lal, is­tik­bal için hiz­met eden si­ya­si kad­ro­la­ra evet. 
12- Büyük ya­tı­rım­la­ra, güçlü eko­no­mi­ye evet.
13- Her alan­da ye­tiş­miş Allah kor­ku­su olan yö­ne­ti­ci­le­re evet. 
14- Hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne evet.
15- Ül­ke­de ba­rı­şa, hu­zu­ra, gü­ve­ne evet.
16- Mil­le­te hiz­met­kar­lı­ğa evet. 
17- İsti­şa­re­ye, uz­laş­ma­ya evet.
18- Ül­ke­nin bir­li­ği­ne, be­ra­ber­li­ği­ne, kar­deş­li­ği­ne evet. 
19- Tam ba­ğım­sız ve ay­dın­lık Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği için evet. 
20- Ge­le­ce­ği in­şa­sı için 2023-2053-2071 viz­yo­nu­na evet. 
21- Öz­gür­lü­ğe, insan hak­la­rı­na, güçlü dev­le­te evet. 
22- NATO, FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C gibi ör­güt­le­rin yok edil­me­si için evet.
23- Milli ve yerli ira­de­ye, güçlü mü­ref­feh, büyük yeni Tür­ki­ye için evet. 
24- Ül­ke­mi­zin kal­kın­ma­sı, milli harp sa­na­yi­si­nin ku­rul­ma­sı, güçlü bir ordu, son tek­no­lo­ji­ye önem veren yö­ne­tim için evet. 
25- İç ve dış mih­rak­la­rın ül­ke­nin iç iş­le­ri­ne ka­rış­ma­ma­sı için evet. 
26- Dış düş­man­la­rın dev­le­ti­mi­ze ve hü­kü­me­ti­mi­ze karşı düş­man­lı­ğı­nın sona er­me­si için evet.
27- Ül­ke­yi eko­no­mik, si­ya­si, gü­ven­lik yö­nün­den ka­rış­tı­ran ABD’li Ya­hu­di iş adamı Soros’un sonu ol­ma­sı için evet. 
28- Çift başlı yö­ne­ti­me son ver­mek için evet.
29- Her ke­sim­den ülke yö­ne­ti­mi­ne ka­tıl­ma­sı ve mil­let ira­de­si­nin TBMM de daha iyi tem­si­li için evet. 
30- ABD’nin, AB’nin, İsrail’in, Al­man­ya’nın, Hol­lan­da’nın, Bel­çi­ka’nın vb. gibi ül­ke­mi­zin güç­len­me­si­ni is­te­me­yen dev­let­le­re karşı evet. Ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği için evet, evet, evet. Devam edecek. 
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?