15.01.2018, 16:24

DARBECİ SEVGİSİ VE CHP

FETÖ’nün kum­pas­la CHP’nin ba­şı­na ge­tir­di­ği Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu asker darbe yap­ma­ya kal­kar­sa tan­kın önüne ge­çecek ilk adam ben olu­rum ve karşı ko­ya­rım de­miş­ti.
Darbe ge­ce­si ha­va­ala­nın­da dar­be­ci­le­rin tank­la ka­pat­tık­la­rı yolu açıp tank­la­rı ke­na­ra çe­ke­rek geç­me­si­ni sağ­la­yıp gön­de­ri­len Kı­lıç­da­roğ­lu dar­be­ci­le­re karşı durma ye­ri­ne sı­vı­şıp git­miş­tir.
FETÖ/PDY terör ör­gü­tü ile aynı yolun yol­cu­la­rı olan Kı­lıç­da­roğ­lu ve CHP di­ye­ti­ni öde­mek­te­dir. FETÖ ör­gü­tüy­le yol­cu­luk yapan Kı­lıç­da­roğ­lu ve ve­kil­le­ri hain ör­gü­tü ve dar­be­ci­le­ri 15 Tem­muz’da beri ko­ru­yup masum gös­ter­me­ye ça­lış­mak­ta­dır.
15 Tem­muz’da va­ta­nı­nı FETÖ’den ve iş­gal­ci­ler­den ko­ru­mak için so­ka­ğa çıkıp karşı koyan vatan sev­da­lı­la­rı­na it sü­rü­sü diyen mil­let­ve­ki­li bu va­ta­nın en büyük düş­ma­nı ve ha­ini­dir.
FETÖ ve dar­be­ci­le­rin sa­fın­da yer alan Kı­lıç­da­roğ­lu, Er­do­ğan düş­man­lı­ğın­da bir­le­şip 15 Tem­muz’a önce kont­rol­lü darbe sonra ti­yar­to di­ye­rek dar­be­ci­le­rin sa­fın­da yer almış, 15 Tem­muz değil 20 Tem­muz darbe hal­tı­nı iş­le­mek­te ve kı­vır­mak­ta­dır.
Tür­ki­ye’yi ABD ve NATO’nun namı he­sa­bı­na işgal et­me­ye ça­lı­şan FETÖ’yü sü­rek­li ola­rak ko­ru­yup kol­la­yan masum ve madur gös­te­ren CHP’dir.
FETÖ’yü ak­la­ma­ya ça­lı­şan ve on­la­rın yalan ve if­ti­ra­la­rı­nı dile ge­ti­ren CHP’dir, genel baş­ka­nı­dır.
15 Tem­muz 2016'da ya­pı­lan as­ke­ri darbe gi­ri­şi­me karşı koyan 251 tane asker, polis ve sivil şe­hit­le­ri­mi­zi 2194 ga­zi­mi­zin hak­kı­nı değil de FETÖ ör­gü­tü­nü ak­la­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Va­ta­nı işgal et­tir­me­ye ça­lı­şan FETÖ ve ABD’nin ya­nın­da yer alı­yor. CHP’nin genel baş­ka­nı ve bazı mil­let­ve­kil­le­ri PKK’ya ar­ka­daş­lar diye hitap edi­yor. Su­ri­ye’deki PYD/YPG’ye terör ör­gü­tü de­ğil­dir diyor. PKK’lı te­rö­rist­le­re iyi ço­cuk­lar di­yor­lar.
ABD’nin CIA ajan­la­rı­nı par­ti­de bu­lun­du­ran, baş kö­şe­de görev veren CHP, 15 Tem­muz 2016 dar­be­si­ne genç, ih­ti­yar, kadın, çocuk, en­gel­li, sağ­lık­sız si­vil­le­re madur olmuş as­ker­le­re, po­lis­le­re sahip çık­ma­yıp dar­be­ci as­ker­le­re FETÖ ör­gü­tü­ne sahip çıkan CHP. Va­ta­nı dış ül­ke­ler­de düş­man­lar­la bir olup kö­tü­le­yen ve za­ra­rı için uğ­ra­şan CHP. Halk­cı­yım deyip halk­tan ve de­ğer­le­rin­den uzak olan CHP.
Türk hal­kın­dan sağcı ve mu­ha­fa­za­kar din­dar olan­la­rı ikin­ci sınıf va­tan­daş ye­ri­ne koyan CHP.
Va­ta­nın sev­gi­si­nin iman­dan gel­di­ği­ni bil­me­yen CHP. Va­ta­nı sa­vu­nur­ken ca­nın­dan kor­kup dar­be­ci­le­rin ya­nın­da duran sü­rek­li dar­be­ci­le­ri des­tek­le­yen CHP. OHAL’in kalk­ma­sı­nı is­te­yip te­rö­rün devam et­me­si­ni ar­zu­la­yan CHP. FETÖ ve PKK te­rö­rüy­le mü­ca­de­le et­me­yen des­tek veren CHP. FETÖ’ye can­su­yu veren CHP’dir.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?