banner21

Bor'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Her yıl dü­zen­li ola­rak kut­la­nan Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı baş­la­dı.

GÜNDEM 02.10.2017, 17:19 02.10.2017, 17:20
Bor'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Her yıl dü­zen­li ola­rak kut­la­nan Ca­mi­ler ve Din Gö­rev­li­le­ri haf­ta­sı kut­la­ma­la­rı baş­la­dı.

Kut­la­ma­lar, So­kul­lu Meh­met Paşa Camii ya­nın­da bu­lu­nan çay bah­çe­sin­de ger­çek­leş­ti­ril­di.
Saygı Du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sıy­la baş­la­yan kut­la­ma prog­ra­mı Ku­ran-ı Kerim ti­la­ve­ti ile devam etti.
Ku­ran-ı Kerim Ti­la­ve­ti­nin ar­dın­dan ise Bor İlçe Müf­tü­sü Cafer Kı­lınç kısa bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di. Kı­lınç yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Ca­mi­ile­rin top­lum üze­rin­de­ki yeri ve öne­mi­ne de­ğin­di. İlçe Müf­tü­sü Kı­lınç'ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan ha­yır­se­ver va­tan­daş­la­ra Bor Kay­ma­ka­mı Bekir Sıtkı Dağ ta­ra­fın­dan şük­ran bel­ge­si tak­dim edil­di. Daha sonra ise, ba­şa­rı­lı olan per­so­nel­le­re Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı İkmal Albay Mus­ta­fa Kap­lan ta­ra­fın­dan te­şek­kür bel­ge­si ve­ril­di.
Ay­rı­ca, prog­ram­da emek­li olan per­so­nel­le­re de Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sıtkı Erat ta­ra­fın­dan pla­ket tak­dim edil­di.
Prog­ram, aşure ik­ra­mı ve kitap da­ğı­tı­mıy­la son buldu.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)