banner21

Kı­ğı­lı Ca­mi­de İlginç Ayrıntı

Niğde İl Kül­tür ve Tu­rizm İl Mü­dü­rü Sel­çuk De­mir­taş, Niğde'de bu­lu­nan Kı­ğı­lı ca­mi­ide kuş evi­nin ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

GÜNDEM 13.02.2017, 18:05 13.02.2017, 18:07
Kı­ğı­lı Ca­mi­de İlginç Ayrıntı
Niğde İl Kül­tür ve Tu­rizm İl Mü­dü­rü Sel­çuk De­mir­taş, Niğde'de bu­lu­nan Kı­ğı­lı ca­mi­ide kuş evi­nin ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di.
De­mir­taş yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Kı­ğı­lı (Pazar) Camii 1106 (Hicri) 1694-95 M. Yı­lın­da Bek­ta­şi Hacı Hasan Ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­mış­tır. Yap­tı­ran kişi hak­kın­da gü­nü­mü­ze ula­şan pek fazla bilgi yok­tur. Ca­mi­nin mi­ma­rı da belli de­ğil­dir. Ca­mi­yi yap­tı­ran ki­şi­nin Bek­ta­şi Hacı Hasan ol­du­ğu­nu da 5 mad­de­lik ki­ta­be­sin­den an­lı­yo­ruz.
Bazı ona­rım­lar gö­re­rek gü­nü­mü­ze kadar gelen bu yapı, ori­ji­nal özel­li­ği­ni büyük öl­çü­de ko­ru­mak­ta­dır. Tek kub­be­li ca­mi­ler gu­ru­bu­na giren yapı, dış­tan yak­la­şık 15,00 X 17,00 m. Bo­yut­la­rın­da olup, harim ile ku­zey­do­ğu kö­şe­sin­de tek şe­re­fe­li mi­na­re­den olu­şur. Cami, do­ğu-ba­tı doğ­rul­tu­sun­da eğim­li bir arazi üze­ri­ne inşâ edil­miş­tir. Avlu ka­pı­sı biçim ve süs­le­me­si ba­kı­mın­dan dik­kat edil­di­ğin­de Niğde Murat Paşa Camii’nin 1909 yı­lın­da ya­pı­lan avlu ka­pı­sı­na ben­ze­mek­te­dir; muh­te­me­len bu kapı aynı ta­rih­ler­de ya­pıl­mış­tır. Aynı za­man­da ca­mi­inin bu ta­rih­te de ona­rım gör­dü­ğü­nü san­mak­ta­yız. Yapı 1977 yı­lın­da bir ona­rım daha gör­müş en son ona­rım ise 2015 yı­lın­da Va­kıf­lar Bölge Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­pıl­mış­tır.
Kı­ğı­lı (Pazar) Ca­mi­nin bir ri­va­ye­te göre in­şâ­sı çok uzun sür­müş ve bir türlü bi­ti­ri­le­me­miş­tir. Bunu üze­ri­ne “İş sü­rün­ce­me­de kaldı” mâ­nâ­sın­da ma­hal­lî bir tâbir ola­rak “kı­ğı­lı­dı” ifa­de­si kul­la­nıl­mış ve daha sonra ca­mi­ye “Kı­ğı­lı” adı ve­ril­miş­tir. 
Kı­ğı­lı (Pazar) Ca­mi­si­ni Niğde de bu­lu­nan diğer ca­mi­ler­den ayı­ran en önem­li özel­li­ği ise Kuş sa­ra­yı olan camii ol­ma­sı­dır. Bu özel­li­ğin­den do­la­yı âşi­yân camii bile de­ni­le­bi­lir. Doğu cep­he­si­nin güney kö­şe­si­nin üst kıs­mı­na, kesme taş­tan yak­la­şık ola­rak du­var­dan 0,30m.​ileri çı­kın­tı yapan 0,40X0,60m.​boyutla­rın­da iki bö­lüm­lü “kuş evi (âşi­yân)” ya­pıl­mış­tır. Kı­ğı­lı (Pazar) Ca­mi­nin ya­pıl­dı­ğı 1700 lü yıl­la­rı dü­şün­dü­ğü­müz­de, Ec­da­dın en güzel eser­le­rin­den bi­ri­dir bu cami. Har­cı­na mer­ha­met ve sevgi ka­tı­la­rak ya­pı­lan bu kuş evi, dö­ne­min mi­ma­ri­sin­de­ki in­ce­li­ği, in­sa­nın­da ki aşkı, mu­hab­be­ti (Allah’ın rı­za­sı­nı uma­rak Sevr Ma­ğa­ra­sın­da ki kuş­la­ra bir vefa borcu muydu bi­lin­mez.) yan­sıt­ma­sı açı­sın­dan önem­li­dir." dedi. 
Kı­ğı­lı (Pazar) Ca­mi­inin Ki­ta­be­sin­de de şun­lar yaz­mak­ta­dır:
1-Mü’mine câmi’u’l-mes­cid gûnâ gibi bir bâğı merâm, Kâ­fi­re eheni ka­fes­dir­bir lahza kıl­maz ârâm.
2-Her Kaçan câmi’e var­sın ke­lâm-ı bis­mil­lah ile zîra ev­ve­li şe­ri­at­tır gerek ta’zîm ile ikrâm.
3-Kul­la­ra o kı­yâ­me­ti hi­nin­de cem ola ehli’s-sa­lât kıl haf­ta­da bir cum’a, beher sene iki bay­ram.
4-Der Bek­tâ­şi sâ­hi­bü’l-hay­rât el-Hâc Hasan râ-hü­dâ­ya rûz-ı ce­zâ­da kıla tâ­mû­yı harâm.
5-Bü­ni­ye haze’l-câ­mi’ü’ş-şe­rîf sitte ve mi’e ve elf.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (3)
Faruk Çalapkulu 6 yıl önce
bu haberi yaptığınız için teşekkür ederim. kuş evleri "bird houses" mimar cengİz bektaş tarafından kaleme alınan eserde kuşlara karşı korumacı kültürümüzün boyutlarını görmenizi öneririm. maalesef toplum olarak ciddi bir kültür aşınması yaşamanın üzüntüsünü yaşıyorum.
Kamil oruc 6 yıl önce
Bir kaç defa namaz kildim hiç dikkatimi çekmemiş özelikle gidip inş resmini çekeceğim ata yadigarı nigdede ki eserlerin hepsi birer nadide insanın ruhunu dinlendiriyor
zuleyha 6 yıl önce
Ecdadımız ne kadar ince ruhlu insanlarmis...