banner21

Rektör Kar'dan basın bayramı mesajı

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Muh­sin Kar 24 Tem­muz Ga­ze­te­ci­ler ve Basın Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bir mesaj ya­yım­la­dı.

GÜNDEM 24.07.2021, 16:53 13.08.2021, 11:19
Rektör Kar'dan basın bayramı mesajı

Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Muh­sin Kar 24 Tem­muz Ga­ze­te­ci­ler ve Basın Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la bir mesaj ya­yım­la­dı.
Rek­tör Kar, me­sa­jın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: "Ga­ze­te­ci­ler ve Basın Bay­ra­mı” 24 Tem­muz 1908 ta­ri­hin­de ba­sı­nı­mız­dan san­sü­rün kal­dı­rıl­ma­sı ile bir­lik­te 113 yıl­dır kut­lan­mak­ta­dır.
Ob­jek­tif ve ta­raf­sız Ga­ze­te­ci­li­ğin öne­mi­nin en iyi şe­kil­de an­la­şıl­dı­ğı bu dö­nem­de ka­mu­oyu­nu ay­dın­lat­mak üzere sü­rek­li ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­le­ri­miz ve Basın men­sup­la­rı­mız çok önem­li bir mes­le­ği de ifa et­mek­te­dir­ler.
Her zaman ol­du­ğu gibi hal­kı­mı­zın en doğru ve hızlı bi­çim­de ha­ber­dar ol­ma­sı için bugün de öz­ve­ri ile ça­lış­ma­la­rı­nı ara­lık­sız ola­rak sür­dü­ren Ga­ze­te­ci­le­ri­mi­zin ve Basın men­sup­la­rı­mı­zın "Ga­ze­te­ci­ler ve Basın Bay­ra­mı"nı kut­lar, ken­di­le­ri­ne sağ­lık, huzur ve ça­lış­ma­la­rın­da ba­şa­rı di­le­rim." dedi.
Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­si

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)