banner21

Son Gün 26 Şubat!

Bor Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Düzgün, askıya çıkarılan seçmen listeleri konusunda vatandaşları uyardı.

GÜNDEM 20.02.2017, 10:18 20.02.2017, 10:18
Son Gün 26 Şubat!
Bor Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Düzgün, askıya çıkarılan seçmen listeleri konusunda vatandaşları uyardı.
16 Nisan’da ya­pı­la­cak re­fe­ran­dum için seç­men lis­te­le­ri Cu­mar­te­si günü muh­tar­lık­lar­da as­kı­ya çıktı. Lis­te­ler 26 Şubat’a kadar as­kı­da ka­la­cak.
Bor Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ayhan Düz­gün, Yük­sek Seçim Ku­ru­lu­nun (YSK) 16 Nisan'da ya­pı­la­cak olan re­fe­ran­dum se­çim­le­ri için ha­zır­la­dı­ğı seç­men lis­te­le­ri­nin Cu­mar­te­si günü iti­ba­riy­le muh­tar­lık­lar­da as­kı­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­di. 
Düz­gün, va­tan­daş­la­ra önem­li uya­rı­lar­da bu­lu­na­rak lis­te­ler­de isim­le­ri­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı kont­rol et­me­le­ri­ni tav­si­ye etti. 
LİSTE­LER AS­KI­YA ÇIKTI
Ayhan Düz­gün, seç­men lis­te­le­ri­nin çık­ma­sı­nın ar­dın­dan va­tan­daş­la­ra da önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du. Düz­gün: "Seç­men lis­te­le­ri geç­ti­ği­miz Cu­mar­te­si gü­nün­den iti­ba­ren il­çe­miz­de­ki muh­tar­lık­ta as­kı­ya çı­ka­rıl­dı. 18 ya­şı­nı dol­dur­muş her­ke­sin oy kul­la­na­bi­le­ce­ği re­fe­ran­dum se­çim­le­rin­de va­tan­daş­la­rı­mı­zın lis­te­ler­de isim­le­ri­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı kont­rol et­sin­ler. 
Lis­te­de ismi ol­ma­yan va­tan­daş­lar aksi tak­dir­de 16 Nisan'da ki ana­ya­sa se­çim­le­rin­de oy kul­la­na­ma­ya­cak­lar. Ay­rı­ca adres de­ği­şik­li­ği yapan seç­men­ler­de mut­la­ka adres de­ği­şik­lik­le­ri­ni ibraz et­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. " dedi. 
SON TARİH 26 ŞUBAT
Bor Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Ayhan Düz­gün, seç­men lis­te­le­ri­nin 18-26 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da as­kı­da ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Düz­gün, "16 Nisan'da ya­pı­la­cak olan re­fe­ran­dum se­çim­le­rin­de oy kul­la­na­cak va­tan­daş­la­rın 26 Şubat Pazar gü­nü­ne kadar lis­te­le­ri kont­rol et­me­le­ri ge­re­ki­yor. Va­tan­daş­la­rı­mı­za tav­si­ye­miz mut­la­ka o güne kadar isim­le­ri­ni seç­men lis­te­le­rin­den kont­rol et­sin­ler." dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)