banner21

Top Niğde Belediyesi'nde

Ankara'ya giden Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Akkaya çevre felaketini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhakesi'ye anlatmışlardı.

GÜNDEM 13.02.2017, 09:43 13.02.2017, 09:43
Top Niğde Belediyesi'nde
Ankara'ya giden Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ve Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Akkaya çevre felaketini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhakesi'ye anlatmışlardı. 
Haber: Bor’un Sesi Gazetesi
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de An­ka­ra'ya giden Niğde Va­li­si Ertan Pey­nir­ci­oğ­lu, Niğde Mil­let­ve­ki­li Al­pas­lan Ka­vak­lı­oğ­lu ve Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sıtkı Erat, Ak­ka­ya çevre fe­la­ke­ti­ni Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Meh­met Öz­ha­ke­si'ye an­lat­mış­lar­dı. 
Gö­rüş­me­de Ak­ka­ya Ba­ra­jı­nın bu güne ka­dar­ki ve geç­ti­ği­miz haf­ta­da ya­şa­nan sorun için Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki'ye bi­ri­fing ve­ril­di. Gö­rün­tü­le­ri in­ce­le­yen Bakan Öz­ha­se­ki, du­ru­mun cid­di­ye­ti­ni kav­ra­dı­ğı­nı ve ge­rek­li ön­lem­le­rin alı­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti. 
Bu­gü­ne kadar Ak­ka­ya Ba­ra­jın­da ya­şa­nan kir­li­li­ğin Niğde'ye ait ol­du­ğu ve olu­şan atık­lar ko­nu­sun­da Niğde Be­le­di­ye­si'nin de her türlü ön­lem­le­ri al­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­şul­du. Bakan Öz­ha­se­ki'ye hali ha­zır­da bir tane arıt­ma te­si­si­nin ol­du­ğu fakat tam ka­pa­si­te ça­lış­tı­rı­la­ma­dı­ğı, ça­lış­tı­rıl­sa bile ge­rek­li ve­ri­min alı­na­ma­dı­ğı da söy­len­di. Niğde Be­le­di­ye­si ve İller Ban­ka­sı­nın or­tak­la­şa yeni bir arıt­ma te­si­si yap­ma­sı ko­nu­sun­da gö­rüş­bir­li­ği­ne va­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. 
Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki'nin de bu ko­nu­yu takip ede­ce­ği öğ­re­nil­di.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Çevreci 6 yıl önce
arıtma tesisi kurulurken , arıtmada kullanılacak elektrik için de güneş enerji sistemi kurulursa böylece tesis kendi elektriğini kendi üretmiş olur , uzun vadede karlı bir yatırım olur.