banner21

10.12.2018, 11:34

HAÇLI ZİHNİYETİ VE MÜSLÜMANLARIN HALİ

Bir Ül­ke­de her fer­din ve top­lu­mun bir ge­lecek dü­şün­ce­si var­dır.
Bir ül­ke­de ki­şi­le­rin dü­şün­ce­le­ri­nin önem­li bir kıs­mı­nın bir­lik­te ya­şa­dı­ğı top­lu­mun ortak de­ğer­le­ri bir bü­tün­lük teş­kil et­me­li­dir.
Ortak de­ğer­ler­de bir sı­kın­tı varsa o mil­le­tin ge­le­ce­ği sı­kın­tı­lı­dır. Dış­tan ba­kın­ca bazı müs­lü­man kim­lik­li halk­lar ve dev­let­ler ge­le­cek­le­rin­de ciddi sı­kın­tı­lar çe­ke­cek­le­ri or­ta­da­dır.
Müs­lü­man­la­rın dert­le­ri­ne bak­tı­ğı­mız­da ayak­ta du­ra­bi­len haçlı zih­ni­ye­ti­ne kafa tutan tek dev­let Tür­ki­ye’dir.
İç ve dış tah­rik­le­re karşı dim­dik ayak­ta­dır.
Ya­pı­lan bütün baskı, şan­taj­la­ra rağ­men boyun eğ­me­den yo­lu­na devam et­mek­te­dir.
Ül­ke­miz dik dur­duk­ça iç ve dış düş­man­lar art­mak­ta­dır. Ül­ke­mi­ze karşı tek düş­man zih­ni­yet haçlı zih­ni­ye­ti mi? Hayır.
Haçlı zih­ni­ye­ti­nin esiri olmuş bazı müs­lü­man top­lum­lar ve ül­ke­le­rin hay­si­ye­ti dibe vur­muş­tur.
Müs­lü­man gö­rü­nüm­lü yö­ne­ti­ci­ler ve ül­ke­ler, ül­ke­mi­ze diş bi­le­mek­te, haçlı zih­ni­ye­ti ile bir­lik­te ol­mak­ta­dır.
Bu sözde müs­lü­man ül­ke­le­rin ba­şın­da Arap ve Or­ta­do­ğu kör­fez ül­ke­le­ri yer al­mak­ta­dır. Mısır ül­ke­si­nin baş­ka­nı Sisi, S.?Ara­bis­tan ve ve­li­aht pren­si M. Bin Sel­man, Su­ri­ye Dev­let baş­ka­nı Esed, BAE dev­le­ti ve yö­ne­ti­ci­le­ri, Bah­reyn, Umman, Ku­veyt ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ni de sa­ya­bi­li­riz.
Os­man­lı­yı yıkıp on­lar­ca Arap dev­le­ti kur­du­ran ABD, İngil­te­re ve batı ül­ke­le­ri bu müs­lü­man gö­rü­nüm­lü uydu dev­let­le­ri oluş­tur­muş, yüz se­ne­dir sö­mür­mek­te­dir.
ABD, İngil­te­re ve Batı ül­ke­le­ri­nin sö­mü­rü­sü­nü ve dikte et­me­si­ne karşı çıkan Irak dev­let baş­ka­nı Sad­dam Hü­se­yin’i, Libya li­de­ri Mu­ham­med Kad­da­fi’yi, Mısır’ın se­çim­le gel­miş Cum­hur­baş­ka­nı Mu­ham­med Mursi’ye, İran dev­le­ti ve yö­ne­ti­ci­le­ri­ne savaş aça­rak, am­bar­go uy­gu­la­ya­rak ve as­ke­ri darbe ya­pa­rak yok et­miş­ler­dir.
Ül­ke­mi­zi­de ele ge­çir­mek için FETÖ ve Tür­ki­ye düş­man­la­rı bir olup 15 Tem­muz 2016'da as­ke­ri darbe yap­ma­ya kalk­tı­lar ve ken­di­le­ri darbe ye­di­ler.
Türk mil­le­ti­nin Os­man­lı to­ka­dı­nı ye­di­ler. Or­ta­do­ğu’da İsrail dev­le­ti­nin hu­zu­ru, be­ka­sı için ABD, İngil­te­re ve batı dev­let­le­ri Arap ül­ke­le­ri­ne is­te­dik­le­ri yap­tı­rıp hem sö­mü­rü­yor­lar, hem de kul­la­nı­yor­lar.
Ata­la­rı­mız ne demiş? “Ga­vur­dan medet uman, ga­vu­ra bek­çi­lik yapar.”
Bu dev­let­le­rin “Din­le­ri dil­le­rin­de, iba­det­le­ri ke­se­le­rin­de­dir.”
Müs­lü­man gö­rü­nüm­lü yö­ne­ti­ci­le­ri Allah ıslah etsin.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?