02.01.2018, 17:50

KIBLESİ ABD OLAN ÖRGÜTLER

Ül­ke­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren terör ör­güt­ler ül­ke­miz­de ezeli kar­deş­li­ği­mi­zi, bir­li­ği­mi­zi, öz­gür­lü­ğü­mü­zü ve ba­rı­şı­mı­zı hedef alan kü­re­sel em­per­ya­liz­min bir ara­cı­dır.
Bu ör­güt­le­rin bir kısmı sol ör­güt­ler­den PKK, DHKP-C, TKP, Mark­sist, Le­nin­ci ve Maocu olan­lar­dır. PKK’yı ele alır­sak 1970'lerde dev solun için­de yer alan Er­me­ni asıl­lı Kürt Ab­dul­lah Öca­lan bu ör­gü­tün için­de yer alan Mark­sist Kürt Frank­si­yo­nun ku­ru­cu­su­dur, aynı za­man­da ABD’nin CIA aja­nı­dır.
1980'lerde Asala ör­gü­tü­nü yö­net­miş, ve 1984'den sonra PKK ör­gü­tü­nü kurup terör ey­lem­le­ri­ne baş­la­mış­tır. Kürt hal­kı­nın hak­kı­nı sa­vun­du­ğu­nu söy­le­yen ve on­la­rı ör­gü­te üye yapan, ye­tiş­ti­rip Kürt ve Türk hal­kı­na zarar veren, öl­dü­ren, as­ke­re ve po­li­se karşı terör es­ti­ren PKK’ya gü­nü­müz­de artık son ne­fes­le­ri­ni al­dı­ran Meh­met­çik ve Po­li­si­miz artık bun­la­rın kö­kü­nü ka­zı­mak­ta­dır.
FETÖ ve DEAŞ ise, ör­güt­lü din is­tis­ma­rı yapan terör ör­güt­le­ri­dir. Bu her iki terör ör­gü­tü de İsla­mi­ye­tin doğ­ru­la­rı­nı tah­rip edip ör­gü­tün çı­kar­la­rı­na göre dini ger­çek­le­ri çar­pı­tan ve ta­ba­nı­na içi bo­şal­tıl­mış dini bil­gi­le­ri sunan ya­pı­lar­dır. FETÖ ör­gü­tü, 1975'lerde Gülen hi­ma­ye­sin­de ta­ba­nı bul­muş, Müs­lü­man Türk mil­le­ti­nin dini duy­gu­la­rı­nı sö­mü­re­rek son kırk yıl­dır ül­ke­mi­zin ve dev­le­ti­mi­zin kıl­cal da­mar­la­rı­na kadar gi­re­rek hem dev­le­ti sö­mür­müş, hem de dev­le­tin or­du­su­nu, em­ni­ye­ti­ni, yar­gı­sı­nı ele ge­çi­rip kendi amaç­la­rı­na kul­lan­mış­lar­dır.
Bun­lar diğer dev­let ku­rum­la­rın­da da ör­güt­le­nip örgüt ele­man­la­rı­nı hi­le­li yol­lar­la işe sokup yer­leş­ti­rip dev­le­tin için­de dev­let ol­muş­lar­dır.
FETÖ ör­gü­tü­nün başı büyük şey­tan Gülen ABD’ye kaçıp ör­gü­tü ora­dan yö­net­miş­tir ve yö­net­me­ye devam et­mek­te­dir.
2013'ten sonra dev­le­te kafa tutan bu ör­gü­tü hü­kü­met kont­rol al­tı­na almak için ça­lış­ma baş­lat­mış, in­le­ri­ne gi­ril­miş FETÖ yok ola­ca­ğı­nı an­la­yın­ca ABD ile bir­lik­te 15 Tem­muz 2016'da or­du­nun için­de­ki hain terör ör­gü­tü üye­le­riy­le bir­lik­te darbe yap­ma­ya yel­ten­miş ba­şa­rı­lı ola­ma­mış­tır.
DEAŞ terör ör­gü­tü­ne ge­lin­ce İsla­mo­fo­bik mer­kez­le­re yani islam düş­man­la­rı­na hiz­met ede­rek bu düş­man­lı­ğın dünya üze­rin­de ya­yıl­ma­sı­na hiz­met et­mek­te­dir. Bu ör­güt­le­ri kuran ABD’dir. Bun­la­rı maşa ola­rak kul­lan­mak­ta­dır. ABD DEAŞ’ı Su­ri­ye’de ve Irak’ta kul­la­na­rak iç savaş çı­kar­mış ve işgal et­tir­miş daha sonra da kendi düş­man­mış gibi onun­la mü­ca­de­le eder gibi gö­rü­nüp kan gö­lü­ne çe­vir­miş­tir. Müs­lü­man­la­rın ka­nı­nı akıt­mış­tır, akıt­ma­ya da devam et­mek­te­dir.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?