banner21

07.02.2017, 08:58

Laiklik ve Anayasa Değişikliği

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ana­ya­sa­sı­na la­ik­lik il­ke­si ka­nu­nu 6 Şubat 1937 yı­lın­da girdi.


Ara­dan 80 yıl geçti. Bu 80 yıl içe­ri­sin­de ana­ya­sa­ya ceb­ren teb­dil ve tağ­yir da­va­ları açıl­dı. Bu da­va­lar özel mah­ke­me­ler­de gö­rü­lü­yor. Bu da­va­lar­da ik­ti­dar­lar, ba­kan­lar, genç­ler yar­gı­la­nıp idam edil­di, par­ti­le­ri ka­pa­tıl­dı. 


1937 yı­lın­dan sonra yeni ana­ya­sa­lar ya­pıl­dı. Bu ya­sa­lar­da La­ik­li­ğe do­kun­ulma­dı diğer mad­de­ler de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­dı. La­ik­li­ğe buna rağ­men do­kun­ma­dı. 


1960 ve 1982'deki as­ke­ri dar­be­le­r son­ra­sın­da ana­ya­sa­lar ye­ni­den ya­pıl­dı. Ve­sa­yet olan bu ana­ya­sa­lar za­man­la es­ki­di ye­ni­le­nen mad­de­ler olsa da çare ol­ma­dı. 1982'de dev­le­te di­ki­len bu ana­ya­sa el­bi­se­si dar gelip giyinilmez, kul­la­nı­la­maz hale geldi. Bunun için­de ül­ke­mi­zin yeni bir ana­ya­sa­ya ihti­ya­cı oldu. 


Dok­san­lı yıl­lar­dan bu ta­ra­fa si­ya­si par­ti­ler bir araya ge­lip­te yeni bir ana­ya­sa ya­pa­ma­dı­lar, ve­sa­yet­çi­ler ve Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ta­raf­tar ol­ma­dı ve ya­pı­la­ma­dı. Ana­ya­sa ko­mis­yon­la­rı ku­rul­sa­da ça­lış­ma­lar Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ta­ra­fın­dan sa­bo­te edil­di. 


Mem­le­ke­tin ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nen mem­le­ket sev­da­lı­la­rı Ak Parti ve Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si ta­ra­fın­dan yeni bir de­ği­şik­lik için 18 mad­de­de an­la­şılıp de­ği­şik­lik için adım ata­rak Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si’nde 339 oyla kabul edi­lip re­fe­ran­duma su­nul­du. Bu de­ği­şik­lik re­fe­ran­dum­da %50 ile kabul edi­lir­se ‘Par­ti­li Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’ sis­te­mi­ne ge­çil­miş ola­cak. 


HDP ve CHP Bu de­ği­şik­li­ğe baş­tan beri karşı mü­ca­de­le ver­mek­te­dir­ler. Ney­miş efen­dim bu de­ği­şik­lik kabul edi­lir­se la­ik­lik yok olur­muş, rejim elden gi­der­miş, Tür­ki­ye bö­lü­nür­müş, dik­ta­tör­lük ge­lir­miş vb. gibi ya­lan­lar söy­le­ye­rek ön­le­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. TBMM'den de­ği­şik­lik ge­çin­ce ül­ke­de kan akar­mış, terör ar­tar­mış, sos­yal denge, eko­no­mik denge, si­ya­si denge bo­zu­lur­muş al­gı­sı­nı yay­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. 


Bu de­ği­şik­li­ğe karşı çıkan CHP ve HDP her­hal­de uzay­da ya­şı­yor­lar. Dünya’da ge­liş­miş dev­let­le­rin ta­ma­mın­da baş­kan­lık ve yarı baş­kan­lık sis­te­mi ile idare edi­li­yor. Ül­ke­mi­zin de artık ve­sa­yet, sta­ti­ko gibi du­rum­lar­dan kur­tu­lup ger­çek de­mok­ra­si­ye geç­me­si ge­re­kir. Cum­hur­baş­ka­nı ve Baş­ba­kanın aynı dü­me­ni kul­lan­ma­sı bazı olum­suz­luk­la­ra ve­si­le ola­bi­li­yor. Onun için tek başlı dü­me­ni kul­la­nan bir kişi ol­ma­sı için baş­kan­lık sis­te­mi­ne ge­çil­me­si daha uygun ola­ca­ğı ka­na­ati­ni ta­şı­ma­mız lazım. 
De­ği­şen sis­tem ye­ni­lik ge­ti­rip ül­ke­nin ge­le­ce­ği için daha iyi ola­cak­tır. De­mok­ra­si de olum­suz­lu­ğu çöz­mek için halka so­rul­ma­sı uygun ola­nı­dır.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?