ETHEM BOZDOĞAN YENİDEN BAŞKAN

Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­le­ri Odası baş­kan­lı­ğı­na Ethem Boz­da­ğan yeniden se­çil­di.

ÖZEL HABER 06.01.2022, 19:12 06.01.2022, 19:16
ETHEM BOZDOĞAN YENİDEN BAŞKAN

Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­le­ri Odası baş­kan­lı­ğı­na Ethem Boz­da­ğan yeniden se­çil­di.
Bugün Ahi Evran Mes­le­ki Eği­tim Mer­ke­zin­de ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cun­da Ethem Boz­do­ğan Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­le­ri Odası baş­kan­lı­ğı­na yeniden se­çil­di.
Ger­çek­leş­ti­ri­len se­çim­ler­de Ethem Boz­do­ğan ve Ali Dur­kal ya­rış­tı. Saat 11:00'de başlayan ola­ğan genel ku­rul­da her iki baş­kan adayı da kısa bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di. Her iki baş­kan adayı da bir­lik be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­re­rek bir­lik­te ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­tir­di.
Se­çi­me oda üye­le­ri­nin büyük bir ço­ğun­lu­ğu­nun ka­tıl­dı­ğı göz­lem­len­di. Daha sonra ise ka­pa­lı ola­rak seçim ger­çek­leş­ti­ril­di.
Seçim so­nu­cun­da oy­la­rın büyük bir ço­ğun­lu­ğu­nu alan Ethem Boz­do­ğan Bor De­mir­ci­ler ve Oto Ta­mir­ci­le­ri Odası baş­kan­lı­ğı­na yeniden seçilerek güven tazeledi. Seçim sonrasında kısa bir açıklama yapan Bozdoğan, kendisini ve yönetimini destekleyen üyelere teşekkür etti.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)