banner21

23.01.2017, 10:47

Robotlaştırılan FETÖ’cüler

FETÖ ola­ğa­nüs­tü özel­lik­ler­le do­na­tıl­mış onu iz­le­mek, din­le­mek ye­ter­li­dir. 


Haşa FETÖ pey­gam­be­ri­miz­le gö­rüş­mek­te, de­dik­le­ri­ni yap­mak­ta­dır. FETÖ’cü bir fut­bol­cu biz hü­kü­me­te ve dev­le­te savaş açmak da hata yaptık de­di­ğin­de FETÖ ele­ba­şı şunu söy­lü­yor: “Biz bu ka­ra­rı ken­di­miz al­ma­dık, bize pey­gam­ber em­ret­ti. Bana tu­tu­nan, ina­nan kur­tul­muş­tur, inan­ma­yan yan­mış­tır bat­mış­tır.” demiştir.


FETÖ’ye tabi olan­lar mes­lek se­çer­ken, ev­le­nir­ken, kendi aile­le­ri­ne değil abi­le­ri­ne so­ra­rak ger­çek­leş­ti­rir. 


FETÖ'ye tabi olan biat eden­lerin aile bağ­la­rı za­yıf­la­tıl­mış, adeta aile­le­rin­den uzak­laş­tı­rıl­mış­tır. Örgüt kendi iç­le­rin­den olan­lar­la evlendirilmiş, çok zaman ev­len­me­le­ri için dikte et­ti­ril­miş­tir. Kabul et­me­yen­ler dış­lan­mış­tır. Bu örgüt için­de olan­lar kendi dü­şün­ce­le­riy­le ha­re­ket ede­mez hale ge­ti­ril­miş, ro­bot­laş­tı­rıl­mı­ştır. Emir­le­ri ye­ri­ne ge­ti­ren­ler kah­ra­man ilan edil­miş hiz­met için ölen­ler sor­gu­suz cen­ne­te gi­de­ce­ği­ne inan­dı­rıl­mış­tır. 


Ebedi alem için sah­te­kar­lık yap­mak, if­ti­ra atmak, te­ti­ğe bas­mak meş­ru­dur den­miş­tir. Bun­la­rı yap­ma­yan­lar ör­güt­le­rine iha­net etmiş olur­lar. 


Hiz­met için her yol mü­bah­tır. FETÖ'nün em­rin­den çı­kan­lar Ahi­re­ti­ni yok etmiş sa­yıl­mak­ta­dır. FETÖ bun­la­ra öyle bir güven ver­miş ki Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rinde, yar­gı­da, em­ni­yet­te ve diğer ku­rum­lar­da olan elemanlar ör­güt­len­miş hiz­met adına ça­lış­mış­lar dev­let adına değil. 


Yar­gı­da­ki örgüt ele­man­la­rı hakim ve sav­cı­lar, em­ni­yet­te­ki örgüt adam­la­rı iş adam­la­rı­na, STK­’la­ra, Der­nek­le­re ve şa­hıs­la­ra çe­şit­li kum­pas oyun­la­rı oy­na­ya­rak on­la­rı gö­zal­tı­na alıp yar­gı­la­yıp, baskı al­tı­na ala­rak ce­za­lan­dır­ma yo­lu­nu seç­miş­tir. 


As­ke­re için­de bal­yoz, gü­nı­şı­ğı, Er­ge­ne­kon ve ben­ze­ri kum­pas­lar ku­ra­rak Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı­nı, ge­ne­ral­le­ri, su­bay­ları yar­gı­la­yıp yüz­ler­ce­si­ni hapse atıp ce­zan­lan­dır­mış­lar­dır. Bun­la­rın ye­ri­ne bey­ni­ni yı­ka­dık­la­rı kendi adam­la­rı­nı yer­leş­tir­miş­ler­dir. Em­ni­yet teş­ki­la­tın­da ve yar­gı­da kum­pas­lar kurup ger­çek­leş­tir­miş­ler, kendi adam­la­rı­nı yer­leş­tir­miş­ler. 


Bu FETÖ ör­gü­tü için­de bu­lu­nan kad­ro­la­ra öyle bir güven ver­miş her hiz­me­ti ken­di­le­ri­nin ya­pa­ca­ğı­nı dev­let yö­ne­ti­minde on­lar­dan başka kimse ol­ma­ya­ca­ğı­nı, en iyi­si­nin ken­di­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı gü­ve­ni­ni aşı­la­mış­lar. Beyni yı­kan­mış Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­rindeki FETÖ as­ker­leri 15 Tem­muz'da as­ke­ri darbe yap­ma­ya kal­kış­mış­lar 250 şehit, 2500 gazi ve­re­rek dar­be­yi ken­di­le­ri yediler ve bunlara mil­let der­si­ni ver­miş­tir. FETÖ başı güya dün­ya­yı yö­ne­te­cek­ti ve kur­ta­ra­cak­tı.

Bun­lar insan değil ze­hir­li yılan, baş şey­tan­lar­mış.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?