30.01.2017, 10:37

Şimdi Söz Hakkı Halkta mı?

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan yıl­lar önce baş­kan­lık sis­te­mi­ni dile ge­tir­di. 
Bu sis­te­mi baş­ba­kan Yıl­dı­rım hü­kü­me­ti ve Bah­çe­li’nin des­tek ver­me­siy­le TBMM’nin gün­de­mi­ne alın­dı. Uzun süren mü­za­ke­re­ler, tar­tış­ma­lar so­nu­cun­da ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği Mec­lis­te kabul edil­di. 
CHP, HDP çok di­ren­se de kafa, kol kır­sa­da, bacak ısır­sa da kork­tu­ğu ba­şı­na geldi. Cum­hu­run (mil­le­tin) önüne ya­kın­da ge­lecek. 
CHP Cum­hur­baş­kan­lı­ğı sis­te­mi­nin de­ği­şik­li­ği­ni dik­ta­tör­lük, tek adam­lık te­zi­ni or­ta­ya atıp işi rejim de­ği­şik­li­ği ola­rak al­gı­lan­ma­sı­nı sa­vun­du. 
Mec­li­se gel­me­me­si için ka­mu­oyu oluş­tur­ma­ya ça­lış­sa­lar da ba­şa­ra­ma­dı­lar. Önce ko­mis­yon­da, sonra mec­lis­te bi­rin­ci ve ikin­ci tur oy­la­ma­sın­da CHP ve HDP ne kadar di­ren­se­ler­de kabul edil­di. Ülke sev­da­lı­la­rı hiç bir şeye al­dır­ma­yıp ta­sa­rı­yı onay­la­dı­lar. Bu de­ği­şik­li­ği onay­la­yan Ak Parti ve MHP mil­let­ve­kil­le­ri CHP ta­ra­fın­dan ha­in­lik­le suç­lan­dı­lar. Kür­sü­yü işgal et­ti­ler, kır­dı­lar ama bir sonuç ala­ma­dı­lar, son­la­rı ya­kın­da ge­lecek. Ana­ya­sa de­ği­şik­lik pa­ke­ti 339 oyla onay­la­nın­ca bunu onay­la­yan ve­kil­ler CHP ta­ra­fın­dan hain ilan edil­di. Bu de­ği­şik­lik Cum­hu­run başı ta­ra­fın­dan onay­la­nıp halka su­nu­la­cak­tır. CHP ve onun zih­ni­ye­ti­ni ta­şı­yan­lar hayır kam­pan­ya­sı­nı baş­lat­tı­lar. CHP, halka gü­ven­me­yip, hal­kın oyunu kü­çüm­se­yip va­tan­daş­la­rı­mı­zı cahil ola­rak ni­te­len­dir­mek­te­dir. İsmi­nin ba­şın­da halk ke­li­me­si ol­du­ğu halde halka gü­ven­me­yen bir par­ti­den ne bek­le­nir?
Ney­miş halk bil­mez­miş, ca­hil­miş... Artık söz mil­le­tin­dir. En iyi­si­ni halk ya­pa­cak ve onay­la­ya­cak­tır. Mil­le­te gü­ven­me­yen­ler mah­cup ola­cak­lar­dır. Hal­kı­mız en iyi­si­ni ya­pa­cak­tır. Halkı cahil gö­ren­ler ken­di­ni dev ay­na­sın­da gör­me­si­ler. Mil­le­ti gü­ven­me­me­yi alış­kan­lık ha­li­ne ge­ti­ren CHP her seçim so­nu­cun­dan sonra ha­va­sı­nı al­mak­ta­dır. Deniz Bay­kal baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de bu işi halka gö­tür­me­yin, halk kimi se­çe­ce­ği­ne karar ve­re­mez de­miş­ti. Pro­fe­sör’ün oyuy­la dağ­da­ki ço­ba­nın oyu bir de­ğil­dir. Pro­fe­sör’ün oyu iki oy sa­yıl­ma­lı­dır te­zi­ni sa­vun­du­lar. Bu mil­let 1930-40'ların mil­le­ti de­ğil­dir. CHP re­fe­ran­dum se­çim­le­rin­de kan akar, kaos artar, terör artar kor­ku­su­nu yay­mak­ta­dır. Hal­kın bö­lün­me­si için yalan söy­lü­yor­lar. Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ni biz is­te­mez­sek kimse de­ğiş­ti­re­mez mo­dun­da ha­re­ket edi­yor­lar. CHP ana­ya­sa­yı ancak asker ger­çek­leş­ti­rir an­la­yı­şın­dan kur­tu­la­ma­mış­tır. 
Bu mil­le­te gü­ve­nin artık, hor gör­me­yin De­mok­ra­si hal­kın hak­kı­dır.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?