Bor'da aşılama devam ediyor

Eski be­le­di­ye bi­na­sı al­tın­da İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan açı­lan stant­ta 16 yaş ve üzeri va­tan­daş­la­ra 1, 2 ve 3'ncü doz aşı­lar ya­pı­lı­yor.

SAĞLIK 27.08.2021, 17:18
Bor'da aşılama devam ediyor

Eski be­le­di­ye bi­na­sı al­tın­da İlçe Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan açı­lan stant­ta 16 yaş ve üzeri va­tan­daş­la­ra 1, 2 ve 3'ncü doz aşı­lar ya­pı­lı­yor.
Si­no­vac ve Bi­oN­Tech aşı uy­gu­la­ma­sı ran­de­vu­suz ola­rak ya­pı­lı­yor.
Konu hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Bor İlçe Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. İsmail Coş­kun, bütün va­tan­daş­la­rı aşı ol­ma­ya davet etti. Dr. Coş­kun; "İlçe­miz eski be­le­di­ye bi­na­sı al­tın­da Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan açı­lan stantta 16 yaş ve üzeri va­tan­daş­la­rım­zıa bi­rin­ci, ikin­ci ve üçün­cü doz si­no­vac ve Bi­noN­Tech aşı uy­gu­la­ma­sı ran­de­vu­suz ola­rak yeni ek­le­nen yaş grup­la­rıy­la devam et­mek­te­dir. Aşı­nı­zı yap­tır­mak hem ken­di­ni­zin hem de top­lu­mun sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak adına bir va­tan­daş­lık gö­re­vi­dir. Aşı­sı­nı yap­tır­ma­mış tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zı ge­rek­li has­sa­si­ye­ti gös­ter­me­si önem­le rica olu­nur." dedi.
Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)