banner21

Rastgele Koronavirüs Testi!

Niğde İl Sağ­lık Mü­dü­rlüğüne bağlı 1 dok­tor ve 1 hemşire ta­ra­fın­dan ili­miz ge­nelin­de be­lir­le­nen rast­ge­le ad­res­ler­de top­lam­da 1866 kişiye Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) testi ya­pıl­dı.

SAĞLIK 29.06.2020, 16:55 29.06.2020, 17:00
Rastgele Koronavirüs Testi!


Niğde İl Sağ­lık Mü­dü­rlüğüne bağlı 1 dok­tor ve 1 hemşire ta­ra­fın­dan ili­miz ge­nelin­de be­lir­le­nen rast­ge­le ad­res­ler­de top­lam­da 1866 kişiye Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) testi ya­pıl­dı.

ÖNEMLİ BA­ŞA­RI­LAR SAĞLADIK

Niğde İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Dur­sun Koç, alı­nan ön­lem­ler sa­ye­sin­de ko­ro­na­vi­rü­se karşı önem­li ba­şa­rı­lar sağ­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, "Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız, 11 Mart 2020 ta­ri­hin­den beri ül­ke­miz­de gö­rül­mek­te olan Yeni Ko­ro­na­vi­rüs has­ta­lı­ğı­na karşı çok sa­yı­da önlem almış ve önem­li dü­zey­de ba­şa­rı­lar sağ­la­mış­tır. Bu ba­şa­rı­la­rın sür­me­si ve ge­lecek dö­nem­de­ki ha­zır­lık­la­rı plan­la­mak ama­cıy­la Tür­ki­ye ça­pın­da tüm il­le­ri tem­sil eden bir ça­lış­ma ya­pıl­mak­ta­dır. Ça­lış­ma­nın amacı Tür­ki­ye’de ülke ve il dü­ze­yin­de has­ta­lık pre­va­lan­sı­nı, ge­çi­ril­miş has­ta­lık dü­ze­yi­ni ve asemp­to­ma­tik has­ta­lık dü­ze­yi­ni sap­ta­mak­tır." dedi.

1866 KİŞİYE TEST YA­PIL­DI

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ad­res­le­re zi­ya­ret ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­ten Koç, "Bu kap­sam­da ili­miz­de de 1 dok­tor ve 1 hem­şi­re bu­lu­nan ekip­ler se­çil­miş olup daha ön­ce­den Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen ha­ne­ler­de ya­şa­yan 1866 ki­şi­nin zi­ya­re­ti ya­pıl­mış­tır.  Ça­lış­ma sı­ra­sın­da be­lir­le­nen ha­ne­ler­de rast­ge­le se­çi­len ki­şi­ler­den bil­gi­len­di­ril­miş onam alı­na­rak bir anket uy­gu­lan­mış, ay­rı­ca aynı ki­şi­den ELISA testi için kan ör­ne­ği ve PCR testi için ise Co­vid-19 Reh­be­ri’ne uygun ola­rak sü­rün­tü ör­ne­ği alın­mis­tir. Bu de­ğer­li ça­lış­ma­da görev alan fil­yas­yon ekip­le­ri­mi­ze ve ekip­le­ri­mi­zi mi­sa­fir­per­ver­lik­le kar­şı­la­yan Niğde hal­kı­na te­şek­kür ede­rim." diye ko­nuş­tu.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)