10.12.2018, 11:35

SARI YELEK

"Va­tan­daş­la­rı­mın is­tek­le­ri­ni hay­dut­la­rın­kiy­le ka­rış­tır­mı­yo­rum. Yıkım ve dü­zen­siz­lik is­te­yen­le­re karşı geri adam at­ma­ya­ca­ğım. Cum­hu­ri­yet, hem kamu dü­ze­ni hem de eylem öz­gür­lü­ğü­dür. Ba­zı­la­rı boş boş et­raf­ta gezip goy goy ya­pa­ca­ğı­na, işte o bah­set­ti­ği­niz yere gidip iş ara­sa­lar daha iyi olur­du.”
Bu söz­ler Mac­ron’a ait….
Gezi olay­la­rın­da har­la­dık­la­rı ateş bir­gün oldu döndü do­laş­tı ve on­la­rı da yaktı. O dönem aynı ne­ca­se­ti Tür­ki­ye’de ya­pan­la­rı öz­gür­lük el­çi­si, öz­gür­lük sa­vu­nu­cu­su ola­rak sa­vu­nan Fran­sa bugün ay­nı­la­rı kendi ül­ke­le­rin­de ya­şa­nın­ca öz­gür­lük el­çi­si, öz­gür­lük sa­vu­nu­cu­su de­di­ği müs­ved­de­le­rin kendi ül­ke­le­rin­de ki ka­rak­ter ikiz­le­ri­ni hain, nan­kör, hay­dut diye anı­yor.
Tür­ki­ye'de ya­pıl­sa gün aşırı en­di­şe­li­yiz açık­la­ma­sı ya­pa­cak olan batı par­la­men­ter­le­ri ne kaygı ne de en­di­şe sa­hi­bi. Fran­sa'da gös­te­ri­le­re ka­tı­lan öğ­ren­ci­le­re ters ke­lep­çe ta­kıl­dı, diz­le­ri üs­tün­de sa­at­ler­ce bek­le­til­di. Oran­tı­sız kul­la­nı­lan güç­ler ca­ba­sı ama ken­di­le­ri­ne ge­lin­ce ne en­di­şe­li­ler, ne kay­gı­lı­lar.
Za­ma­nın­da Tür­ki­ye’de oy­na­nan se­nar­yo­yu ken­di­le­rin­ce ve iş­le­ri­ne gel­di­ği gibi yo­rum­la­yan batı bugün bizim an­lat­tı­ğı­mız ve dahi yen­di­ği­miz so­run­la bugün baş başa bugün Fran­sa çok ya­kın­da İtalya, Al­man­ya… Ne di­ye­lim; gör­dük­le­ri­miz kar­şı­sın­da en­di­şe­li­yiz, kay­gı­lı­yız.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?