ERGUN; "BOR SHM HAYIRLI OLSUN"

Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li ve 28. Dönem Mil­let­ve­ki­li Adayı Yavuz Ergun, zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dü­rü­yor.

SİYASET 12.05.2023, 05:25
ERGUN; "BOR SHM HAYIRLI OLSUN"

Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li ve 28. Dönem Mil­let­ve­ki­li Adayı Yavuz Ergun, zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dü­rü­yor.
Bor il­çe­sin­de, yap­tı­ğı seçim ça­lış­ma­la­rı es­na­sın­da ko­nu­şan Yavuz ERGUN,‘Tür­ki­ye Yüz­yı­lı viz­yo­nu­na ula­şı­la­bil­me­si ancak güçlü bir aile ya­pı­sıy­la müm­kün­dür. Sos­yal ada­let­ten sağ­lı­ğa, eği­tim­den ça­lış­ma ha­ya­tı­na, aile ya­pı­sı­nın sı­cak­lı­ğı Şef­ka­tin Yüz­yı­lı­nın te­me­li ola­cak­tır.’’ dedi. Ül­ke­mi­zin ve Niğde’mizin di­na­mik nüfus ya­pı­sı­nı sür­dür­me­de, milli ve kül­tü­rel mi­ra­sı­mı­zın ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rı­mın­da, ferdi top­lu­mun kıy­met­li bir un­su­ru ha­li­ne ge­tir­me­de ha­ya­ti öneme sahip aile ku­ru­mu­nu ko­ru­ma­ya ve güç­len­dir­me­ye ka­rar­lı­lık­la devam ede­ce­ğiz diyen AK Parti Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun,

Bu bağ­lam­da, Aile­ye ba­kış­ta kadın kadar er­ke­ğin rolü ve so­rum­lu­luk­la­rı­nı da önem­li bir po­li­ti­ka bi­le­şe­ni ola­rak dik­ka­te alı­yor. Aile­nin müş­te­rek so­rum­lu­luk­la­rı­nı hak­ka­ni­yet­le pay­laş­ma­da anne ve baba başta olmak üzere tüm aile fert­le­ri­ne görev düş­tü­ğü an­la­yı­şıy­la ha­re­ket edi­yo­ruz. Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ya­pı­lan­ma­sıy­la sos­yal yar­dım ve hiz­met­ler ile aile­ye su­nu­lan hiz­met­le­ri tek çatı al­tın­da top­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen AK Parti Mil­let­ve­ki­li Adayı Yavuz Ergun, Bor il­çe­mi­ze aç­tı­ğı­mız Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi­miz ile dev­le­ti­mi­zin sun­du­ğu yar­dım­la­ra eri­şi­mi ko­lay­laş­tı­rıp, hiz­me­ti Borlu Hem­şe­ri­le­ri­min aya­ğı­na ge­tir­dik. Daha ön­ce­le­ri Bor il­çe­mi­zin ve bağlı köy­le­ri­nin, evde bakım, sos­yal eko­no­mik des­tek, eşi vefat etmiş ka­dın­la­ra yap­tı­ğı­mız sos­yal des­tek­le­re eriş­mek için, Niğde Aile ve Sos­yal Hiz­met­le­re git­me­le­ri ge­re­ki­yor­lar­dı. Sos­yal Hiz­met Mer­ke­zi­nin(SHM) il­çe­mi­ze açıl­ma­sı ile yar­dım­la­ra eri­şi­min önün­de ki en­gel­le­ri kal­dır­dık. Aynı şe­kil­de Niğde’mize de ya­kı­şır bir hiz­met bi­na­sı ya­pa­rak yar­dım­la­ra eri­şi­mi ko­lay­laş­tır­dık. Bizim yap­tık­la­rı­mı­zı onlar hayal bile ede­mez­ler diyen Yavuz Ergun, Sa­de­ce geçen ay Bor İlçe­miz­de ya­şa­yan de­za­van­taj­lı ke­si­me yö­ne­lik, 3 684 286, 76 TL ( Üç Mil­yon Altı Yüz Sek­sen Dört Bin İki Yüz Sek­sen Altı Lira Yet­miş Altı Kuruş) ödeme ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de, Sos­yal Dev­let İlke­si­ni en iyi uy­gu­la­yan hü­kü­met­ler AK Parti Hü­kü­met­le­ri­dir diyen Ak Parti Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun,

Biz ya­pa­rız, onlar ko­nu­şur di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dır­dı.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)