banner21

Kur­ban De­ri­le­ri Ülkü Ocak­la­rı­na

Bor Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Burak Akıncı, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Kur­ban Bay­ra­mı'nda ke­si­lecek kur­ban­la­rın de­ri­le­ri­nin Ülkü Ocak­la­rı'na ve­ril­me­si yö­nün­de çağrı yaptı.

SİYASET 09.08.2019, 10:11 09.08.2019, 10:13
Kur­ban De­ri­le­ri Ülkü Ocak­la­rı­na

Bor Ülkü Ocak­la­rı Baş­ka­nı Burak Akıncı, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Kur­ban Bay­ra­mı'nda ke­si­lecek kur­ban­la­rın de­ri­le­ri­nin Ülkü Ocak­la­rı'na ve­ril­me­si yö­nün­de çağrı yaptı.

İlçe Baş­ka­nı Burak Akıncı, Ülkü Ocak­la­rı'nın dün­ya­nın her ye­rin­de­ki maz­lum Müs­lü­man­la­ra ve Türk Dün­ya­sı'na yar­dım eli uzat­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ülkü Ocak­la­rı'nın ahlak, iman ve milli şuur sa­hi­bi bi­linç­li genç­le­rin ye­tiş­me­si için de­ğer­li Bor hal­kı­nın kur­ban de­ri­le­ri­ne ta­li­biz. Al­da­tı­lıp, kan­dı­rıl­ma­mak için de­ri­le­ri­ni­zi, Türk Mil­le­ti için var olan Ülkü Ocak­la­rı'na ge­ti­rin. Gönül ra­hat­lı­ğıy­la Allah yo­lun­da kur­ban et­ti­ği­niz de­ri­le­ri Ül­kü­Ocak­la­rı'na tes­lim ede­bi­lir­si­niz” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)