10.12.2018, 11:34

TEŞEKKÜRLER ŞEVKET BEY

Sivil Top­lum Ku­ru­luş­la­rı bu mem­le­ke­tin omur­ga­sı de­mek­tir, lo­ko­mo­ti­fi de­mek­tir. Onlar üre­tir, onlar yön­len­di­rir, onlar ha­re­ket verir.
Hiz­met hal­ka­sın­da gizli bir yarış ha­lin­de­dir­ler. Her biri bin­ler­ce aile­nin geçim kay­na­ğı olur, hayır du­ala­rı­nı alır­lar. Bun­lar­dan biri de Niğde Ti­ca­ret Odası Baş­ka­nı Şev­ket Ka­tır­cı­oğ­lu'dur. Baş­kan­lı­ğı dö­ne­mi bo­yun­ca çok ye­ni­lik­le­re imza atmış, ça­lış­ma­yı şiyar edin­miş gay­ret­li bir baş­kan.
Her sos­yal fa­ali­yet­le­rin­de davet etti, biz­ler­de da­ve­te ica­bet ettik. Her biri dolu dolu prog­ram­dı. Prog­ram­la­rın üni­ver­si­te kam­pü­sün­de­ki Ömer Ha­lis­de­mir kon­fe­rans sa­lo­nun­da ya­pıl­ma­sı as­lın­da bir fır­sat eği­ti­mi­nin çok güzel ör­ne­ği­dir.
Öğ­ren­ci yurdu üni­ver­si­te için­de. Yani üni­ver­si­te, yurt ve sos­yal tesis iç içe­dir. Böyle olun­ca salon do­lu­yor. Genç­li­ğin uf­ku­nu açmak, güven duy­gu­su­nu (ken­di­ne gü­ve­ni) ver­mek "Bende böyle bir iş ya­pa­rım" de­dirt­tir­mek en büyük hiz­met­tir. Ufku ol­ma­yan hiç bir iş ya­pa­maz. "KEŞKE" ke­li­me­si­ni genç söy­lü­yor­sa hiz­met yapma aşkı var­dır.
Ha­ya­tın­da keş­ke­le­ri ol­ma­yan in­sa­nın ba­şa­rı­lı ol­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Keş­ke­ler bi­re­yi ba­şa­rı­ya kam­çı­lar. Ba­şar­mak is­te­yen­ler ken­din­den daha iyi nok­ta­da olan­la­ra gıpta ile ba­kar­lar.
Ko­nuş­ma­cı­la­rın üze­rin­de has­sa­si­yet­le dur­duk­la­rı ko­nu­lar, genç­le­re ufuk aç­mak­tı. Ufku ol­ma­yan, hayal ku­ra­ma­yan sade bir insan gibi yaşar gider. Bende genç­le­re bir anım­dan bah­se­de­ce­ğim. Her genç kendi dü­şün­ce­sin­de yo­rum­la­sın.
İstan­bul Zey­tin­bur­nu, TİRİSAT li­se­sin­de Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı hiz­me­ti­çi kursu yö­ne­ti­ci­si­yim. Kur­si­yer­ler, Tür­ki­ye'nin her böl­ge­sin­den kız mes­lek li­se­sin­den gel­miş 20 bayan öğ­ret­men. Kur­sun adı bil­gi­sa­yar­da Tri­ko­taj eği­ti­mi. Üç hafta bu konu üze­rin­de bilgi al­dı­lar. Kur­sun so­nun­da belge da­ğı­tı­mın­da ben bir ko­nuş­ma yap­tım.
"Sayın öğ­ret­men­le­rim. Siz­ler kız mes­lek li­se­sin­de öğ­ret­men­ler­si­niz. Bu kurs­ta, Tri­ko­taj üze­ri­ne geniş bilgi al­dı­nız. Eğer uf­ku­nuz­da bir Tri­ko­taj atöl­ye­ni­zin ol­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız, eğer ger­çek­te ara­nan marka olmak is­ter­se­niz oku­lu­nu­za dö­nün­ce be­ce­rik­li, ça­lış­kan ve azim­li bir kız ço­cu­ğu­nu keş­fe­din. Bu okul­da gör­dü­ğü­nüz gibi bil­gi­sa­yar­lı bir örgü ma­ki­ne­si alın. Tek tip üze­ri­ne ça­lı­şın. Me­se­la bir çocuk fu­la­rı veya şap­ka­sı üze­ri­ne ça­lı­şın. Sa­bır­lı olun, ka­na­at­kar olun ve adil olun. Üç yıl içe­ri­sin­de ikin­ci, üçün­cü örgü ma­ki­ne­ni­zi ala­cak­sı­nız. Ça­lış­ma­nız üç ka­tı­na çı­ka­cak."
Hiç bir öğ­ret­men­den çıt çık­ma­dı. Top­lan­tı­dan sonra bak­tım, bir araya gelen kur­si­yer öğ­ret­men­ler si­ga­ra­yı yak­mış­lar, ma­lâ­ya­ni soh­bet edi­yor­lar­dı.
Bir diğer anı­mız­da Se­nir­kent'te yine Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı hiz­me­ti­çi kur­sun­da yö­ne­ti­ci­yim. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­nir­kent Li­se­si­nin eski mü­dü­rüy­müş. Aday olmuş ve be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı ka­zan­mış. Bizi Be­le­di­ye­ye davet etti. Li­se­nin bah­çe­si­ni gez­di­niz mi dedi. Bende lise bi­na­sı­nın üs­tün­de bir dönüm içe­ri­sin­de­ki ge­liş­miş badem ağaç­la­rı­nı sor­dum. Baş­kan, lise mü­dü­rüy­ken o ba­dem­le­ri ben dik­tim dedi.
"Li­se­nin bah­çe­si çok ge­niş­ti ve atıl du­rum­day­dı. Şimdi o badem ağaç­la­rı ve­ri­me geçti. Okula çok büyük ge­ti­ri­si var." dedi.
Bunun üze­ri­ne dedim ki; “Tür­ki­ye'de iki müdür tipi var."
1- Mev­zu­ata ta­kı­lan mü­dür­ler.
2- Ufku geniş olan­lar çev­re­yi iyi tah­lil eden­ler, geniş dü­şü­nen­ler.
Te­şek­kür­ler Şev­ket Ka­tır­cı­oğ­lu.


Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?