“Medya Demokrasinin Vazgeçilmez Unsurudur.”

AK Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selm GÜL­TEKİN 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü ne­de­niy­le bir mesaj ya­yım­la­dı.

ULUSAL GÜNDEM 09.01.2022, 11:51
“Medya Demokrasinin  Vazgeçilmez Unsurudur.”

AK Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selm GÜL­TEKİN 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü ne­de­niy­le bir mesaj ya­yım­la­dı.
Mil­let­ve­ki­li Gül­te­kin me­sa­jın­da;Ka­mu­oyu­nun haber alma hak­kı­nın kar­şı­lan­ma­sın­da ve doğru bil­gi­len­di­ril­me­si nok­ta­sın­da medya ku­ru­luş­la­rı­mız, de­mok­ra­si­nin vaz­ge­çil­mez bir un­su­ru­dur. Bu sü­reç­te de­mok­ra­tik ve ah­la­ki so­rum­lu­luk bi­lin­ciy­le il­ke­li şe­kil­de ça­lı­şan ga­ze­te­ci­le­ri­miz top­lum için önem­li bir gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Bu önem­li gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­mek için tüm zor­luk­la­ra rağ­men canla başla ça­lı­şan basın emek­çi­le­ri­mi­zin 10 Ocak Ça­lı­şan Ga­ze­te­ci­ler Günü'nü teb­rik edi­yor, ça­lış­ma­la­rı­nız da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)