106 yıl önce tarih yeniden yazıldı

Ça­nak­ka­le Deniz Za­fe­ri'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şe­hit­le­ri Anma Günü, tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi il­çe­miz­de de tören et­kin­li­ği ile onur­lan­dı­rıl­dı.

GÜNDEM 18.03.2021, 15:47 18.03.2021, 15:50
106 yıl önce tarih yeniden yazıldı


Ça­nak­ka­le Deniz Za­fe­ri'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şe­hit­le­ri Anma Günü, tüm yurt­ta ol­du­ğu gibi il­çe­miz­de de tören et­kin­li­ği ile onur­lan­dı­rıl­dı.
18 Mart Ça­nak­ka­le Deniz Za­fe­ri ve Şe­hit­le­ri anma günü et­kin­li­ği kap­sa­mın­da Bor Şe­hit­li­ğin­de­ki tö­re­ne, Bor İlçe Kay­ma­ka­mı Meh­met Yavuz, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı İkmal Albay Ömer Ali Polat, Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Baran, Bor Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Ahmet Rüfai Şahin, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Jan­dar­ma Teğ­men Fatih Direk, Bor İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Erkan Mete, kurum amir­le­ri ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Çe­lenk ko­nul­ma­sı ile baş­la­yan tören, saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mı­zın okun­ma­sıy­la devam etti. Daha sonra günün anlam ve öne­mi­ne dair ko­nuş­ma ya­pıl­dı. Tören, bir öğ­ren­ci ve bir asker ta­ra­fın­dan oku­nan şi­irin ar­dın­dan, şe­hit­lik def­te­ri­nin im­za­lan­ma­sıy­la devam etti.
Anma Tö­re­ni, Kur'an-ı Kerim ti­la­ve­ti ve edi­len du­alar son­ra­sın­da, ilçe pro­to­kol üye­le­ri ta­ra­fın­dan şehit me­zar­la­rı­na tek tek ka­ran­fil bı­ra­kıl­ma­sıy­la son buldu.
Haber :Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)