Bor Evde Kalmıyor

Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs, (Co­vid-19) va­ka­la­rı her geçen gün art­ma­ya devam edi­yor.

GÜNDEM 20.04.2020, 14:03 20.04.2020, 14:11
Bor Evde Kalmıyor
Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs, (Co­vid-19) va­ka­la­rı her geçen gün art­ma­ya devam edi­yor.
BOR HALKI EVDE KAL­MI­YOR
Başta Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı olmak üzere bir çok kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı va­tan­daş­la­rı evde kal­ma­ya davet edi­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bir çok va­tan­daş evin­de ka­la­rak sal­gın­dan ko­run­ma­ya ça­lı­şır­ken, il­çe­miz Bor'da da bu durum tam tersi gibi gö­zü­kü­yor.
Bahar ay­la­rı­nın gel­me­siy­le bir­lik­te artan hava sı­cak­lık­la­rı Bor'lu va­tan­daş­la­rın park, bahçe ve çar­şı­ya çık­ma­sı­na neden olu­yor. Ya­pı­lan tüm uyarı ve anons­la­ra rağ­men Bor hal­kı­nın evde kal­ma­dı­ğı göz­lem­len­di.
EVDE KALIN ANON­SU YA­PI­LI­YOR
İlçe­miz ge­ne­lin­de­ki be­le­di­ye ho­par­lör­le­rin­de, ca­mi­ler­den ve polis ara­ba­la­rın­dan va­tan­daş­la­rın evde kal­ma­sı­nı ko­nu­sun­da anons­lar ya­pı­lı­yor. Ya­pı­lan anons­lar­da ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nın henüz geç­me­di­ği ve evde kal­ma­ya devam edil­me­si ge­rek­ti­ği uya­rı­la­rın­da bu­lu­nu­lu­yor.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)