Bor'da 74 Gün Sonra İlk Cuma Namazı

2 buçuk aylık kı­sıt­la­ma­nın ar­dın­dan,va­tan­daş­lar ilk Cuma Na­ma­zı için tek­bir aldı.

GÜNDEM 29.05.2020, 16:43 29.05.2020, 16:46
Bor'da 74 Gün Sonra İlk Cuma Namazı
2 buçuk aylık kı­sıt­la­ma­nın ar­dın­dan,va­tan­daş­lar ilk Cuma Na­ma­zı için tek­bir aldı.
Bor İlçe Müf­tü­lü­ğü, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ve Be­le­di­ye per­so­nel­le­ri ta­ra­fın­dan alı­nan ted­bir­ler çer­çe­ve­sin­de be­lir­le­nen alan­lar­da va­tan­daş­lar Cuma na­ma­zı­nı kıl­dı­lar.
Haber: Dahi GEDİK - Bor'un Sesi Gazetesi


Ga­ze­te­miz,alan­lar­dan Bor Köy Ga­ra­jın­da kı­lı­nan Cuma Na­ma­zı­nı takip etti.
Sela ve­ril­me­sin­ni ar­dın­dan köy Ga­raj­nın­da top­lan­ma­ya baş­la­yan va­tan­daş­la­rın ilk ola­rak ateşi öl­çül­dü.sık sık yas kı­sı­tı olan ve kro­nik has­ta­lı­ğı olan­lar gö­rev­li pes­ro­nel­ler­ce uya­rıl­dı ve uzak­laş­tı­rıl­dı.
Ateşi öl­çü­len va­tan­daş­lar­dan mas­ke­si ola­ma­yan­la­ra Bor Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan maske temin edil­di.
Sec­ca­de­le­ri­ni yan­la­rın­da ge­tir­dik­le­ri gö­rü­len va­tan­daş­lar,sos­yal me­sa­fa ku­ra­lı gö­ze­ti­le­rek alan­da gö­rev­li per­so­nel­ler ta­ra­fın­dan yö­neln­di­ri­le­rek yer­leş­ti­ril­di­ler. Gö­rev­li İlçe Vaizi ta­ra­fın­dan,Co­ro­na Co­vi­d­19 teh­li­ke­si hak­kın­da uya­rı­lar ha­tır­la­tı­la­rak hut­be­de Cuma na­ma­zı­nın fa­zi­let­le­ri ve müs­lü­man­lar önemi ve,İstan­bu­lun Fet­hi­nin 567.yıl dö­nü­mü anıl­dı.
İki rekat farzı kı­lı­nan Cuma Na­ma­zı son­ra­sı,mu­sa­fa­ha ya­pıl­ma­ma­sı ve fi­zi­ki me­sa­fe­ye dik­kat edi­le­rek va­ta­na­daş­lar Cuma na­ma­zı­nı ta­mam­la­dı.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
HALİL YAZÇİÇEK 4 yıl önce
Allah'ım kabul etsin. Şükürler olsun ki yüce Allah'ıma bugunleride bize gösterdi ki. Demekki biz Allah'ın çok kıymetli kullariyiz.şu korana illetinide başımızdan hayırlısıyla bir kaldirsa .inşaAllah. AMİN sayın bor müftülügumuzede bu arada çok TŞKKRLER