banner21

Borun Sesi Ga­ze­te­si­nin 16. Yayın Yılı Kutlu Olsun

Ga­ze­te­mi­zin 16. Yayın yılı do­la­yı­sıy­la Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı (NGC) ve Ga­ze­te­miz Ku­ru­cu­la­rın­dan Al­pas­lan Düz­gün ga­ze­te­mi­ze bir kut­la­ma me­sa­jı gön­der­di.

GÜNDEM 10.02.2020, 09:51 10.02.2020, 09:52
Borun Sesi Ga­ze­te­si­nin 16. Yayın Yılı Kutlu Olsun
Ga­ze­te­mi­zin 16. Yayın yılı do­la­yı­sıy­la Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı (NGC) ve Ga­ze­te­miz Ku­ru­cu­la­rın­dan Al­pas­lan Düz­gün ga­ze­te­mi­ze bir kut­la­ma me­sa­jı gön­der­di.

Ga­ze­te­mi­zin 16. Yayın yılı do­la­yı­sıy­la Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Baş­ka­nı (NGC) ve Ga­ze­te­miz Ku­ru­cu­la­rın­dan Al­pas­lan Düz­gün ga­ze­te­mi­ze bir kut­la­ma me­sa­jı gön­der­di.
Niğde Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (NGC) Baş­ka­nı Al­pas­lan Düz­gün me­sa­jın­da, 09 Şubat 2005 ta­ri­hin­de şah­sı­mın da ku­ru­cu­su ol­du­ğu ve ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ne adım at­tı­ğım Bor’un sesi Ga­ze­te­si’nin 16. Yayın yı­lı­na gir­miş ol­ma­sı­nı gurur ve mut­lu­luk­la kar­şı­lı­yo­rum dedi.
NGC Baş­ka­nı Düz­gün me­sa­jı­nın de­va­mın­da, “Borun Sesi Ga­ze­te­si­nin yayın ha­ya­tı­nın 16’inci yı­lı­na gir­me­si ne­de­niy­le, şah­sı­nı­zı ve ça­lı­şan­la­rı­nı­zı kut­la­rım. Borun Sesi Ga­ze­te­si top­lum­sal olay­la­ra ve kül­tü­rel fa­ali­yet­le­re du­yar­lı, ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­ne ya­kı­şır yayın il­ke­le­ri­ne sahip olma özel­li­ği ile uzun yıl­lar­dır sür­dür­mek­te ol­du­ğu ba­şa­rı­lı yayın ha­ya­tı­nı tak­dir edi­yo­rum. Bor il­çe­mi­ze ve ili­mi­ze fay­da­lı ve ba­şa­rı­lı hiz­met­ler­de bu­lu­na­ca­ğı­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum.
Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, 9 Şubat 2005 ta­ri­hin­de Bor il­çe­sin­de yep­ye­ni bir soluk, yep­ye­ni bir bakış açı­sıy­la yayın ha­ya­tı­na baş­la­yan BORUN SESİ GA­ZE­TESİ’nin 16’ıncı yayın ha­ya­tı­nı kut­lu­yor, ba­şa­rı­lı ve uzun bir yayın ha­ya­tı di­li­yor, sevgi ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum” dedi.Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)