Tapu ve Ka­dast­ro Genel Mü­dür­lü­ğü 174 yaşında

Tapu ve Ka­dast­ro Genel Mü­dür­lü­ğü'nün 174. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü mü­na­sa­be­tiy­le Bor Tapu Mü­dü­rü Adem Ekinci, Müdür Yar­dım­cı­sı Taner Al­pas­lan ve be­ra­be­rin­de­ki per­so­nel­le­ri, Bor Kay­ma­ka­mı Meh­met Yavuz ta­ra­fın­dan kabul edil­di.

GÜNDEM 27.05.2021, 14:17 28.05.2021, 13:00
Tapu ve Ka­dast­ro Genel Mü­dür­lü­ğü 174 yaşında

21 Mayıs 1847 ta­ri­hin­de ku­ru­lan Tapu ve Ka­dast­ro Genel Mü­dür­lü­ğü iki asra yakın bir za­man­dan bu yana mül­ki­ye­tin te­mi­na­tı olan Tapu ve Ka­dast­ro Genel Mü­dür­lü­ğü­, mer­kez ve taşra teş­ki­la­tı­mız­da 24 Tapu ve Ka­dast­ro Bölge Mü­dür­lü­ğü­, 973 Tapu Mü­dür­lü­ğü, 81 Ka­dast­ro Mü­dür­lü­ğü­müz ile ül­ke­mi­zin tüm il ve il­çe­le­rin­de yılda 10 mil­yo­na yakın işlem hacmi ve yak­la­şık 30 mil­yon va­tan­da­şı­mı­za hiz­met sunan ve bugün 174. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü­nü kut­la­yan köklü bir ku­rum­dur.
Tapu ve Ka­dast­ro Genel Mü­dür­lü­ğü'nün 174. Ku­ru­luş yıl­dö­nü­mü mü­na­sa­be­tiy­le Bor Tapu Mü­dü­rü Adem Ekinci, Müdür Yar­dım­cı­sı Taner Al­pas­lan ve be­ra­be­rin­de­ki per­so­nel­le­ri, Bor Kay­ma­ka­mı Meh­met Yavuz ta­ra­fın­dan kabul edil­di.
Haber: Oğuz Eser
 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)