banner21

Tok­göz'den İddi­ala­ra Cevap

Bah­çe­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zafer Tok­göz, son gün­ler­de hak­la­rın­da çıkan id­di­alar ko­nu­sun­da açık­la­ma­lar yaptı.

GÜNDEM 27.12.2019, 10:06 17.01.2020, 12:11
Tok­göz'den İddi­ala­ra Cevap

Bah­çe­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zafer Tok­göz, son gün­ler­de hak­la­rın­da çıkan id­di­alar ko­nu­sun­da açık­la­ma­lar yaptı.

Haber: Bor'un Sesi Gazetesi - ÖZEL

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de KİHAYKO ta­ra­fın­dan kö­pek­le­rin ze­hir­li iğne ile öl­dü­rül­dü­ğü ha­ber­le­ri üze­ri­ne Bah­çe­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zafer Tok­göz, konu ile il­gi­li ola­rak ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
İDDİALAR ASIL­SIZ
Kısa adı KİHAYKO olan Kim­se­siz Hay­van­la­rı ve Do­ğa­yı Ko­ru­ma Der­ne­ği ta­ra­fın­dan, Bah­çe­li Ka­sa­ba­sın­da mey­da­na gel­di­ği iddia edi­len olay­la il­gi­li ola­rak Baş­kan Zafer Tok­göz, bu id­di­ala­rın ta­ma­men asıl­sız ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Tok­göz, "Be­le­di­ye­miz hak­kın­da be­lir­ti­len ifa­de­ler ta­ma­men asıl­sız­dır. Bu fo­toğ­raf­la­rın ne­re­den ser­vis edil­di­ği­ni bil­mi­yo­ruz. Bah­çe­li Be­le­di­ye­si ola­rak biz­ler ak­si­ne hay­van dost­la­rı­mı­za sahip çı­kı­yo­ruz." dedi.
BELEDİYEMİZ KARŞI SUÇ DU­YU­RU­SUN­DA BU­LUN­DU
KİHAYKO Der­ne­ği ta­ra­fın­dan Bah­çe­li Be­le­di­ye­si­ne bu­lu­nu­lan suç du­yu­ru­su hak­kın­da da ko­nu­şan Baş­kan Tok­göz, "KİHAYKO Der­ne­ği yö­ne­ti­ci­le­ri asıl­sız id­di­ala­rın­dan do­la­yı be­le­di­ye­mi­ze suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­muş­lar. Ken­di­le­ri­nin el­le­rin­de fo­toğ­raf, video gibi bir de­lil­ler varsa bun­la­rı sav­cı­lı­ğa sun­sun­lar. Be­le­di­ye­mi­zin adını, lo­go­su­nu kul­la­na­rak ka­sa­ba­mı­zı zor du­rum­da bı­rak­mak is­ti­yor­lar. Biz­ler bu ki­şi­le­re ke­sin­lik­le fır­sat ver­me­ye­ce­ğiz. Bah­çe­li Be­le­di­ye­si ola­rak bizde avu­ka­tı­mız ara­cı­lı­ğıy­la asıl­sız id­di­alar kar­şı­sın­da ge­rek­li yer­le­re karşı suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­duk." diye ko­nuş­tu.
HER CAN­LI­YA ÖNEM VERİYORUZ
Her can­lı­nın ya­şa­ma hakkı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bah­çe­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zafer Tok­göz, "Sa­de­ce in­san­la­rın değil, ke­di­nin, kö­pe­ğin, kuşun, hatta yer­de­ki ka­rın­ca­nın bile ya­şa­ma hakkı ol­du­ğu gibi Al­la­hın ya­rat­tı­ğı her can­lı­nın­da ya­şa­ma hakkı var­dır. Bizim bu can­la­ra kıyma gibi bir der­di­miz asla ola­maz. Ak­si­ne be­le­di­ye­miz ola­rak on­la­ra her zaman sahip çık­tı­ğı­mı­zı be­lirt­mek is­ti­yo­rum." di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dır­dı.
VA­TAN­DAŞ­LAR­DAN İDDİALARA TEPKİ
Konu hak­kın­da gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız ka­sa­ba halkı ise, "İddia edil­di­ği gibi bir durum söz ko­nu­su değil. Be­le­di­ye­mi­zin böyle bir şey yap­tı­ğı­nı ke­sin­lik­le dü­şün­mü­yo­ruz. Her­ke­sin de gör­dü­ğü gibi sokak hay­van­la­rı cadde üze­rin­de ra­hat­ça do­la­şa­bi­li­yor. Başka il­ler­de çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rı ka­sa­ba­mı­zın adını kul­la­na­rak ya­yın­lı­yor­lar. Biz­ler Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Zafer Tok­göz'e so­nu­na kadar ina­nı­yo­ruz." de­di­ler.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)