Yeşil 2 Yıl­ı De­ğer­len­dir­di

Niğde Esnaf ve Sa­nat­kâr­la­rı Oda­la­rı Bir­li­ği 12.05.2018 – 30.06.2020 ta­ri­hi­ne kadar yap­mış ol­du­ğu­muz fa­ali­yet­le­ri Baş­kan Âlim Yeşil Baş­kan­lı­ğın­da oda baş­kan­la­rı­nın da ka­tı­lı­mı ile yap­tı­ğı top­lan­tı­da du­yur­du.

GÜNDEM 01.07.2020, 11:32 01.07.2020, 11:34
Yeşil 2 Yıl­ı De­ğer­len­dir­di


Niğde Esnaf ve Sa­nat­kâr­la­rı Oda­la­rı Bir­li­ği 12.05.2018 – 30.06.2020 ta­ri­hi­ne kadar yap­mış ol­du­ğu­muz fa­ali­yet­le­ri Baş­kan Âlim Yeşil Baş­kan­lı­ğın­da oda baş­kan­la­rı­nın da ka­tı­lı­mı ile yap­tı­ğı top­lan­tı­da du­yur­du. Söz ver­di­ği­miz üç birim, Proje bi­ri­mi, Hukuk Bi­ri­mi ve Kayıt Bi­ri­mi oluş­tu­rul­muş­tur di­ye­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan NESOB Baş­ka­nı Alim Yeşil, "Bu bi­rim­ler bün­ye­sin­de ku­ru­mu­mu­zun proje bi­ri­mi ta­ra­fın­dan Afyon ESOB ve Har­ran Üni­ver­si­te­si ile iş­bir­li­ği ya­pıl­mış­tır. Ay­rı­ca Şan­lı­ur­fa KÜSİ baş­ka­nı Har­ran Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Prof Dr. Gen­cay Sa­rı­ışık ho­ca­mız es­na­fın işini ge­liş­tir­me­si, bü­yüt­me­si için neler ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği, hangi pro­je­le­rin ya­pıl­ma­sı uygun ola­ca­ğı hu­su­sun­da sem­poz­yum dü­zen­len­miş­tir" dedi.
2617 Kişi Kay­de­dil­di, 134 Es­na­fın­da Terk İşlemi Ya­pıl­dı
Baş­kan Yeşil açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da, Niğde Üni­ver­si­te­si ve NESOB or­tak­lı­ğın­da ‘’ Mutlu öğ­ren­ci, gü­ven­li ge­lecek, öğ­ren­ci­yi müş­te­ri ola­rak gör­mek’’ ko­nu­lu kon­fe­rans ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Yeşil, Niğde Üni­ver­si­te­si KÜSİ Baş­ka­nı Yusuf To­ra­man ile bi­ri­mi­miz sü­rek­li is­ti­şa­re ha­lin­de­dir. Şu anda Niğde Üni­ver­si­te­si Gast­ro­no­mi bö­lü­mü ile ya­pı­lan’’ 2.Şan­sın Gast­ro­no­mi ‘’ proje kap­sa­mın­da pro­je­miz halen devam et­mek­te­dir. Hukuk Bi­ri­mi kap­sa­mın­da ilk aşa­ma­da her­han­gi bir hu­kuk­sal açık­lı­ğa yer ver­me­mek adına kurum avu­ka­tı be­lir­le­nip, bu an­lam­da yol ha­ri­ta­mız be­lir­len­miş­tir. Hukuk bi­ri­mi ola­rak sicil kaydı si­lin­miş, es­naf­lı­ğı terk etmiş, 2810 es­na­fı­mı­za ula­şıl­mış, geç­miş dönem aidat borç­la­rı­nın tah­sil edil­me­si sağ­lan­mış­tır. Ay­rı­ca oda­la­rı­mı­za bilgi ve­ri­le­rek oda­la­rı­mı­zın hu­kuk­sal an­lam­da olan iş­lem­le­ri ve aidat ala­cak­la­rı ko­nu­sun­da teb­li­gat­lar gön­de­ril­miş­tir. Bir­lik bi­na­mı­zın bün­ye­sin­de bu­lu­nan lo­kan­ta ve in­şa­at mal­ze­me­le­ri satan es­na­fı­mız çı­kar­tı­la­rak ala­cak hu­su­sun­da hu­ku­ki iş­lem­ler baş­la­tıl­mış­tır. Hukuk bi­ri­mi ola­rak geç­miş dö­nem­le­re ait SSK ve vergi borç­la­rı ile il­gi­li iz­le­ye­ce­ği­miz yol ha­ri­ta­sı be­lir­len­miş­tir. Yine söz­le­ri­miz­den biri olan kayıt bi­ri­mi oluş­tu­rul­muş, Ka­yıt­lı ol­ma­yan es­naf­la­rı­mı­za tu­tu­lan tu­ta­nak­lar ne­ti­ce­sin­de top­lam 2617 kişi kay­de­dil­miş­tir. İş ye­ri­ni ka­pa­tan 134 es­na­fı­mı­zın da terk iş­le­mi ya­pıl­mış­tır"
TESK bün­ye­sin­de 2 Birim Oluş­tu­rul­du
1- Mes­lek Eği­ti­mi­ni Ge­liş­tir­me Ku­ru­lu, 2-Mer­kez İş yeri De­net­le­me ve Da­nış­man­lık Grubu Ku­ru­lu­na şah­sım, TESK Baş­ka­nı­mız Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken ta­ra­fın­dan ge­ti­ril­miş ve 24 aydır aylık rutin ya­pı­lan top­lan­tı­la­ra ka­tı­la­rak esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nın ol­du­ğu­nu ve bu so­run­la­rın TESK Baş­ka­nı­mız Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken’e ak­ta­rıl­mış, top­lan­tı­lar­da dile ge­ti­ril­miş, dos­ya­lar ve­ril­miş­tir. Bu so­run­lar Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan başta olmak üzere bütün ba­kan­lık­la­ra, ku­rum­la­ra ,TESK baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan du­yu­rul­muş­tur.
KOS­GEB Si­ner­ji Odağı KOS­GEB-NE­SOB tem­sil­ci­li­ği Ola­rak Tes­cil Edil­di
KOS­GEB Genel Baş­ka­nı Prof. Dr. Ce­va­hir Uz­kurt ile yö­ne­tim ku­ru­lu ola­rak zi­ya­re­ti­miz­de NESOB bi­na­mı­za KOS­GEB si­ner­ji Odağı açı­la­rak es­na­fı­mı­zın KOS­GEB ile il­gi­li mü­ra­ca­at­la­rı ve diğer so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si nok­ta­sın­da bi­ri­mi­miz hiz­met ver­mek­te­dir. Şu anda da KOS­GEB Si­ner­ji Odağı KOS­GEB-NE­SOB tem­sil­ci­li­ği ola­rak tes­cil edil­miş­tir. Bir­lik baş­kan­lı­ğı­nı al­dı­ğı­mız dö­nem­de Sayın Ma­li­ye Ba­ka­nı Naci Ağbal ku­ru­mu­mu­zu zi­ya­ret etmiş ve esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­mız ile bu­lu­şa­rak istek ve te­men­ni­le­ri­ni ilet­me­le­ri­ni sağ­la­dık. Ay­rı­ca esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı ve sı­kın­tı­la­rı­nı dosya ola­rak ba­ka­nı­mı­za ilet­tik. An­ka­ra da ya­pı­lan Niğde Gün­le­ri­ne ka­tı­lıp, Niğde’mizi, esnaf ve sa­nat­ka­rı­mı­zı en iyi şe­kil­de tem­sil ettik. Ve­kil­le­ri­mi­zi, Va­li­mi­zi, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı­mı­zı, Em­ni­yet Mü­dü­rü­mü­zü Alay Ko­mu­ta­nı­mı­zı ve Niğde'de bu­lu­nan kurum mü­dür­le­ri­mi­zi bi­re­bir zi­ya­ret ede­rek iyi iliş­ki­ler ku­ra­rak es­na­fı­mı­zın me­se­le­le­ri­ni be­ra­ber çöz­dük. İŞKUR, Aile ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar İl Mü­dür­lü­ğü, KOS­GEB, SSK gibi ku­rum­lar­la esnaf ve sa­nat­ka­rı­mı­zın bil­gi­len­di­ril­me­si için dev­let teş­vik­le­ri­ni an­la­tan top­lan­tı­lar dü­zen­len­miş­tir.
Ku­ru­mu­muz ve Mes­le­ki Li­se­le­ri­miz ile pro­to­kol­ler im­za­la­na­rak okul­lar­la iliş­ki­le­ri­miz daha da kuv­vet­len­di­ril­miş­tir.
200 Es­na­fı­mı­zın Mu­ha­se­be­si Tu­tu­lu­yor
Bir­li­ği­miz mu­ha­se­be bö­lü­mün­de 200 es­na­fı­mı­zın mu­ha­se­be­si tu­tul­mak­ta da ve da­nış­man­lık hiz­me­ti sağ­lan­mak­ta­dır. Niğde Esnaf ve Sa­nat­kar­la­rı Oda­la­rı Bir­li­ği ola­rak, bir­li­ği­mi­ze bağlı 26 Mes­le­ki oda­nın ka­tı­lı­mı ile ili­miz­de Ahi­lik Kül­tü­rü Haf­ta­sı dü­zen­le­ne­rek Ahi­lik Kül­tü­rü­nün ne kadar önem­li ol­du­ğu­nun, ili­miz­de esnaf ve sa­nat­kar­la­rı­nın öne­mi­ni bir kez daha vur­gu­la­dık. Yıl­lar­dır NESOB’un ka­na­yan ya­ra­sı olan ve çö­zü­le­me­yen NESOB Hiz­met bi­na­sı­nın ruh­sat iş­lem­le­ri­nin Be­le­di­ye ile yoğun bir ça­lış­ma ya­pı­la­rak dosya ha­zır­lan­mış, bi­na­nın tapu ve ruh­sa­tı alın­mış­tır. Bi­na­mı­zın asan­sör ve do­ğal­gaz so­ru­nu çö­zül­müş­tür. Bi­na­mız arsa ola­rak gö­zü­kür­ken kat it­ti­fa­kı alın­dı, elekt­rik şan­ti­ye ola­rak öde­nir­ken nor­mal ücret ola­rak öden­mek­te­dir. Bir­li­ği­mi­ze ait olan düğün sa­lo­nu­muz ku­ru­mu­mu­za fayda sağ­la­ya­cak şe­kil­de söz­leş­me­si re­vi­ze edil­miş kira be­de­li nakit alın­mış­tır.
İki Yılda 1.161.000 TL Borç Dü­şü­rül­dü
Ku­ru­mu­mu­zu al­dı­ğı­mız­da 4 mil­yon 210 tl borç ile devir alın­mış­tır. İki yılda bu borç 1.161.00 tl dü­şü­rül­müş­tür. Ba­şa­rı­la­rı­mı­zı ve ça­lış­ma­la­rı­mı­zı tak­dir ile kar­şı­la­yan Sayın Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken biz­le­ri ili­miz­de zi­ya­ret et­miş­tir.26 Oda Baş­ka­nı İle bir­lik­te Oda­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­nı ve Esnaf ve Sa­nat­kâr­la­rı­mı­zın sı­kın­tı­la­rı is­ti­şa­re edil­miş­tir. Es­naf­la­rı­mı­zın so­run­la­rı­na hiç­bir zaman du­yar­sız kal­ma­dık. Ha­lı­cı ve Yı­ka­ma­cı­lar Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı ile bir­lik­te top­lan­tı ya­pa­rak, istek, şi­ka­yet ve rayiç du­rum­la­rı­nı be­lir­le­dik. Esnaf Sa­nat­ka­rı­mı­zın ve hal­kı­mı­zın mağ­dur ol­ma­ma­sı açı­sın­dan Es­na­fı­mı­za rayiç lis­te­le­ri çı­kar­tı­la­rak mağ­du­ri­yet­le­ri ön­len­miş­tir. Şo­för­ler Fe­de­ras­yo­nu Fevzi Apay­dın ile gö­rü­şü­le­rek Ça­mar­dı Esnaf Oda­sı­nın plaka ba­sı­mı sağ­lan­dı. Ay­rı­ca Ulu­kış­la Şo­för­ler Odası plaka ba­sı­mı ile il­gi­li şuan ya­zış­ma­la­rı­mız devam et­mek­te­dir. Genel sek­re­ter­le­ri­mi­zi Nev­şe­hir’de Eği­tim Se­mi­ner dü­zen­le­nip. Yeni Esbis Sis­te­mi, Sicil, Mu­ha­se­be, KOS­GEB Dev­let Teş­vik­le­ri ile il­gi­li bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı ya­pıl­mış­tır. Pan­de­mi Sü­re­sin­ce Es­na­fı­mı­za maske da­ğı­tı­mı ya­pıl­dı, Es­na­fı­mı­zın Her daim hiz­met ala­bil­me­si için NESOB ola­rak tam mesai ve­ril­miş­tir. TESK ile ya­pı­lan ya­zış­ma­lar­da, Tele Kon­fe­rans gö­rüş­me­le­rin­de Es­na­fı­mı­zın bu sü­reç­te ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rı so­run­la­rı­nı TESK Baş­ka­nı­mız Sayın Ben­de­vi Pa­lan­dö­ken ara­cı­lı­ğı ile Başta Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere bütün il­gi­li Ba­kan­lık­la­ra ile­til­miş­tir.Bu sü­reç­te Halk Ban­ka­sı ve Niğde Esnaf Sa­nat­kâr­lar Kredi Ko­ope­ra­ti­fi ile ortak ça­lı­şa­rak Es­na­fı­mı­zın hızlı ve çabuk Kredi al­ma­sı Ko­nu­sun­da di­ya­log için­de olduk. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­te de bu­gü­ne kadar ol­du­ğu gibi Ku­ru­mu­mu­zu daha iyi yer­le­re ta­şı­mak Es­na­fı­mı­za daha iyi hiz­met ede­bil­mek için ben ve yö­ne­ti­mim elin­den ge­le­nin ça­ba­yı ve emeği gös­ter­miş­tir. Bun­dan son­ra­ki sü­reç­ler­de de ekip ola­rak en güzel iş­le­re imza atmak için bütün gay­re­ti­mi­zi gös­te­re­ce­ğiz"dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)