06.03.2017, 08:35

Zor Günlerin Siyasetçisi Bahçeli

Türk si­ya­se­tin­de unu­tul­maz isim­ler­den Adnan Men­de­res, Tur­gut Özal, Nec­met­tin Er­ba­kan, Al­pas­lan Tür­keş ül­ke­ye hiz­met­le ömür­le­ri­ni bi­ti­rip Allah'ın rah­me­ti­ne ka­vuş­tu­lar, ama hiç­bir zaman unu­tul­ma­dı­lar, unu­tul­ma­ya­cak­lar. 

Gü­nü­mü­zün si­ya­set­çi­le­rin­den Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ak Parti ve MHP li­de­ri Bah­çe­li mem­le­ket için zor za­man­lar­da bir­lik için­de olup tam bir mem­le­ket sev­da­sıy­la iş ba­şar­dı­lar. 


Ül­ke­miz de 2007 Cum­hur­baş­ka­nlığı se­çi­min­de mu­ha­le­fe­tin 367 mil­let­ve­ki­li ol­ma­dan TBMM se­çi­me ge­çe­mez, top­la­na­maz ka­bu­su­nu or­ta­ya atın­ca, Cum­hur­baş­ka­nı se­çi­le­me­yin­ce, Ak Parti hü­kü­me­ti seçim ka­ra­rı ala­rak se­çi­me git­miş­ler­di. 2007 se­çim­le­rin­den sonra Ab­dul­lah Gül'ün Cum­hur­baş­ka­nı adayı ol­du­ğu zaman MHP ve li­de­ri Dev­let Bah­çe­li Ab­dul­lah Gül'ü des­tek­le­ye­rek ka­zan­ma­sı­nı sağ­la­mış ve kaosu yok et­miş­tir. 


Yine Sayın Bah­çe­li Eği­tim ku­rum­la­rı­nın da ba­şör­tü­sü­nü ser­best ol­ma­sı için Ak Par­ti­nin ver­di­ği kanun tek­li­fi­ne des­tek ver­miş­tir. 


411 mil­let­ve­ki­li­nin oyuy­la kabul edil­miş­ti. Daha sonra CHP'nin AYM'ye iti­ra­zı ile kanun iptal edil­miş­ti. 


Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­sinde Ak Parti hü­kü­met­le­ri­nin Tür­ki­ye'nin iyi­li­ği­ne olan kanun tek­lif­le­ri­ni des­tek­le­miş­tir. 


15 Tem­muz 2016 darbe te­şeb­bü­sün­de ilk sa­at­ler­de karşı çıkıp par­ti­li­le­rin de karşı çık­ma­la­rı­nı is­te­miş­tir. Darbe te­şeb­bü­sü ön­ce­si FETÖ’ye  karşı ol­du­ğu gibi FETÖ dar­be­sin­den sonra da ör­gü­tün yok edil­me­si için ne ge­re­kir­se des­tek ve­re­ce­ği­ni beyan et­miş­tir. 


Ye­ni­ka­pi mi­tin­gi­ne des­tek ve­re­rek FETÖ’yü la­net­le­miş­tir. Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­rek TBMM’de Ak Parti ile bir­lik sağ­la­ya­rak ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­ne ve re­fe­ran­du­ma gi­dil­me­si­ne des­tek verip kabul edil­me­si­ni sağ­la­mış­tır. 


Re­fe­ran­dum­da evet oyu ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­tip ça­lı­şa­cak­la­rı­nı dile ge­ti­rip mi­ting ve salon top­lan­tı­la­rı ya­pa­rak evet için mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. 


Bah­çe­li, Tür­ki­ye için, Tür­ki­ye'nin be­ka­sı için, dev­le­tin be­ka­sı için, mil­le­tin be­ka­sı için, ka­os­la­rın yok ol­ma­sı için, fit­ne­ci­le­rin önü­nün ke­sil­me­si için, Türk mil­le­ti­nin hu­zu­ru için evet evet evet deyip, evet çık­ma­sı için par­ti­li­ler­le bir­lik­te kam­pan­ya yapıp evet için MHP'ye ca­mi­ası­nın, ül­kü­cü ca­mi­ası­nın ça­lış­ma­sı­nı is­te­di. 


Ka­rar­gah ra­hat­sız­lı­ğı ha­be­ri­ne karşı çı­ka­rak asker, dev­let, hü­kü­met bi­zim­dir dedi. Fit­ne­ye çanak tu­tan­lar biz­den de­ğil­dir de­miş­tir.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?