banner21

14.03.2017, 11:57

Müzik ve İslam

İnsan­lı­ğın var ol­ma­sıy­la bir­lik­te mü­zik­te var ol­muş­tur. Her Mil­let kendi kül­tü­rü­ne göre müzik kul­lan­mış­tır. Av­ru­pa (Batı) Fel­se­fey­le uğ­ra­şır­ken Doğu(Şark) ede­bi­ya­ta ağır­lık ver­miş­tir. İslam ül­ke­le­rin­de HAT ( Güzel yazı yazma sa­na­tı) ve ŞİİR zirve yap­mış­tır. Şiir pa­na­yır­la­rı ya­pı­lır, bi­rin­ci gelen şiir Kabe du­va­rı­na ası­lır. Daha güzel ya­zı­la­na kadar orada ka­lır­dı. 


Şi­irin bes­te­len­miş şek­li­ne GÜFTE denir. Bu güf­te­ler­de EDEB ( Eline, di­li­ne, be­li­ne sahip olma) hep ön plan­da tu­tul­muş­tur.


Müzik: Yu­nan­ca bir ke­li­me olup bize ora­dan geç­miş­tir. Biz mu­si­ki ola­rak kul­la­nı­rız. Top­lu­lu­ğu­na da mu­si­ki top­lu­lu­ğu denir. Müzik, duy­gu­la­rı­mı­zı bazı müzik alet­le­riy­le güzel an­la­tım şek­li­dir. Duy­gu­la­rı­mı­zı mü­zik­le pe­kiş­ti­ri­riz. Müzik duy­gu­la­rı­mı­zı so­nu­na kadar yan­sı­tır. Özel­lik­le NO­RO­LOJİ üze­ri­ne ih­ti­sas yapan aka­de­mis­yen­ler, mü­zi­ğin insan bey­ni­nin nasıl et­ki­le­di­ği­ni, eği­ti­me mü­zi­ğin et­ki­le­ri­ni araş­tır­mış­lar ve müzik din­le­yen öğ­ren­ci­nin %17'si daha ha­tır­la­ma ka­pa­si­te­si ol­du­ğu­nu is­pat­la­mış­lar­dır. Yine ya­pı­lan araş­tır­ma­da mü­zi­ğin beyni çok hızlı ve her böl­ge­si­ni ha­re­ket et­tir­di­ği­ni is­pat­la­mış­tır. 


Müzik sos­yal bir et­kin­lik­tir. Tek ba­şı­na din­len­di­ği zaman mü­zi­ğin ya­pı­sı­na yo­ğun­la­şı­yo­ruz. Ama ka­la­ba­lık or­tam­da, duygu pay­la­şım­la­rı söz ko­nu­su olun­ca da et­ki­si­ni ar­tı­ra­bi­li­yor. En açık örnek ise müzik içe­rik­li ya­pı­lan rek­lam­lar­da ço­cuk­la­rı daha çok et­ki­le­di­ği, ço­cuk­la­rın is­tek­le­rin­den an­la­şı­lı­yor. Mü­zik­te kulak, kav­ra­ma çok önem­li. Ku­lak­la al­gı­la­nan müzik dile dö­nü­şür. Kulak müzik alet­le­ri ve söz­le­ri­ni bir bütün ola­rak kav­rar. Yeri ge­lin­ce aynı şey­le­ri ay­nıy­la kendi söy­le­me­ye baş­lar. 


Ec­da­dı­mız mü­zi­ğin insan ru­hun­da yap­tı­ğı et­ki­le­ri bi­le­rek AKIL HAS­TA­LA­RI­NI mü­zik­le te­da­vi et­miş­tir. Sul­tan II. Ba­ye­zit dö­ne­min­de akıl has­ta­la­rı­nın te­da­vi­si için Edir­ne'de Sırp­sın­dı­ğı yolu üze­rin­de bir kül­li­ye yap­tı­rıl­mış­tır. (1484) Bu kül­li­ye­de akıl has­ta­la­rı­nın te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­mak üzere yan yana, bi­ti­şik 99 müs­ta­kil oda yap­tı­rıl­mış­tır. Bu oda­lar ses­le­rin bir­bi­ri­ne geç­me­si için künk­ler­le bir­bir­le­ri­ne bağ­lan­mış­tır. Hava sir­kü­las­yo­nu kul­la­na­rak her odaya ses ulaş­mış­tır ve her has­ta­ya bir oda ve­ri­lir. Has­ta­lar ceviz kar­yo­la­lar­da temiz çar­şaf­lar için­de ya­tar­dı. Has­ta­la­ra son de­re­ce ŞEF­KAT gös­te­ri­lir­di. Ça­lı­nan kla­sik mü­zik­ler her has­ta­nın has­ta­lı­ğı­na göre ma­kam­la­rı­na ay­rı­lır. Yani her has­ta­lı­ğın ma­ka­mı ay­rı­dır. Hasta bu müzik eği­ti­mi ile sağ­lı­ğı­na ka­vu­şur­du. Ga­ze­te ve te­le­viz­yon­lar­da "Ame­ri­ka da akıl has­ta­la­rı mü­zik­le te­da­vi edi­li­yor veya Av­ru­pa'da bir müzik grubu akıl has­ta­la­rı için kon­ser verdi." ha­be­ri bal­lan­dı­ra bal­lan­dı­ra an­la­tı­lır. Bunu oku­yup ina­nan yerli ca­hil­le­ri­mi­ze acı­mak lazım. Biz bu te­da­vi­yi 1400'lerde yap­mış­tık. Mü­zi­ğe karşı çı­kan­lar, "Bir dünya ya­rat­tım iki­mi­zin için, tan­rım beni baş­tan yarat, bal­dız­lı eniş­te­li" ahlak ve edep dışı mü­zik­le­ri baz alır­lar ki zaten bu tür mü­zik­le­ri kas­tet­mi­yo­ruz ve bizde kar­şı­yız. Yeni moda sokak or­ta­sın­da ku­ru­lan ho­par­lör­le­ri so­nu­na kadar açıp ne de­di­ği belli ol­ma­yan gü­rül­tü an­lat­tı­ğı­mız müzik de­ğil­dir. Mü­zik­te ille edeb ola­cak­tır. Zira bes­te­kar­la­rı­mı­zın ya­rı­sı ha­fız­dır. 
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Yayın politikamızdan memnun musunuz?
Yayın politikamızdan memnun musunuz?