ADD Bor Şu­be­si Öğ­ren­ci­le­re Burs Ve­ri­yor!

Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Ga­ni­me Şeren, her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne burs ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı.

ÖZEL HABER 16.10.2020, 08:53 16.10.2020, 09:00


Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Ga­ni­me Şeren, her yıl ol­du­ğu gibi bu yılda üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne burs ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı.
Ga­ze­te­mi­ze özel açık­la­ma­lar yapan ADD Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Şeren, öğ­ren­ci­le­rin her zaman yan­la­rın­da ol­duk­la­rı­nı ve on­la­ra des­tek­le­ri­nin sü­rek­li ola­rak devam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti.
ŞEREN: "HER YIL BURS VERİYORUZ”
ADD Bor Şu­be­si ola­rak her yıl dü­zen­li ola­rak üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­ne burs ver­dik­le­ri­ni açık­la­yan Baş­kan Şeren, "Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si gücü nis­pe­tin­de her yıl üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze burs ve­ri­yor. Yar­dım­se­ver hal­kı­mız, üye­le­ri­miz, kurum ve ku­ru­luş­lar­dan al­dı­ğı­mız des­tek ne­ti­ce­sin­de bizde bu bursu her yıl ve­ri­yo­ruz." dedi.
"42 ÖĞ­RENCİYE BURS VE­RE­CEĞİZ”
Bu yıl kaç öğ­ren­ci­ye burs ve­re­cek­le­ri­ni de açık­la­yan Baş­kan Şeren, "Yö­ne­tim ola­rak top­lan­dık ve iş­lem­le­ri­mi­zi yap­tık. Ço­cuk­la­rı­mı­za ilk burs­la­rı­nı ver­dik. Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si ola­rak bu yıl 42 öğ­ren­ci­mi­ze burs ve­ri­yo­ruz. Geçen yılda 46 öğ­ren­ci­mi­ze burs ver­miş­tik. Biz bu yıl baş­vu­ran 42 öğ­ren­ci­mi­zin hep­si­ne burs ver­dik. Geç­miş­ten okulu devam eden ve mezun ola­ma­yan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi de ya­rı­da bı­rak­mı­yo­ruz. On­la­rın üze­ri­ne yeni mü­ra­ca­at­lar ala­rak devam edi­yo­ruz." şek­lin­de ko­nuş­tu.
ÖDE­ME­LER EKİM AYIN­DA BAŞ­LI­YOR
Burs­la­rın ne zaman öden­me­ye baş­la­dı­ğı hak­kın­da bil­gi­ler veren ADD Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Ga­ni­me Şeren, söz­le­ri­nin de­va­mın­da; "Burs yö­net­me­li­ği­miz doğ­rul­tu­sun­da ço­cuk­la­rı­mı­za burs öde­me­mi­ze ekim ayı iti­ba­riy­le baş­lı­yo­ruz. Sekiz ay olmak su­re­tiy­le Ekim ayın­da baş­la­yıp Mayıs ayın­da bi­ti­ri­yo­ruz. Yaz ay­la­rın­da bir kez daha mü­ra­ca­at­la­rı­mı­zı alı­yo­ruz. Baş­vu­ru yapan öğ­ren­ci­le­ri­miz­den ge­rek­li ev­rak­la­rı al­dık­tan sonra daha son­ra­ki Ekim ayın­da da burs öde­me­ye devam edi­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.
2 YIL­LIK, 4 YIL­LIK AY­RI­MI YOK
Baş­kan Şeren, öğ­ren­ci­le­rin ara­la­rın­da her hangi bir ayrım yap­ma­dan burs ver­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, "Baş­vu­ran bütün öğ­ren­ci­le­re burs ve­re­bil­mek için bir ça­ba­mız, yap­tı­ğı­mız et­kin­lik­le­ri­miz olu­yor. Bir son­ra­ki sene için gö­rüş­me­le­ri­mi­zi ya­pı­yo­ruz ve bir ha­vuz­da top­lu­yo­ruz. Biz dört yıl­lık veya iki yıl­lık bölüm diye bir ayrım yap­mı­yo­ruz. Çünkü ço­cuk­la­rı­mız mağ­dur olu­yor­lar. Dört yılda mağ­dur olan öğ­ren­ci iki yılda da mağ­dur ola­cak­tır. Bazen ders­le­ri­ni ve­re­me­yen öğ­ren­ci­le­ri­miz olu­yor ama on­lar­la soh­bet sı­ra­sın­da biran evvel ders­le­ri­ni ver­me­le­ri­ni is­ti­yo­ruz. Biz­ler uza­tan­la­ra da bi­raz­da mü­sa­ma­ha­lı dav­ra­nı­yo­ruz." şek­lin­de ko­nuş­tu.
“BOR'DA İLK­LE­RE İMZA ATTIK"
ADD Bor Şu­be­si ola­rak bu­gü­ne kadar bir çok et­kin­li­ğin al­tı­na imza at­tık­la­rı­nı söy­le­yen Şeren, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; "Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ola­rak bir çok et­kin­lik ya­pı­yo­ruz. Bor'da da ilk­le­re imza at­tı­ğı­mız et­kin­lik­le­ri­miz olu­yor. Bor şu­be­si ola­rak biz­ler ku­ru­luş ama­cı­mı­za hiz­met edi­yo­ruz. Bütün kurum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği ha­lin­de­yiz. Kay­ma­kam­lı­ğı­mız­dan, Be­le­di­ye­le­ri­miz­den des­tek alı­yo­ruz. Tüm kurum ve ku­ru­luş­la­rı et­kin­lik­le­ri­mi­ze ka­tı­yo­ruz. Ti­yat­ro ça­lış­ma­la­rı­mız, gezi et­kin­lik­le­ri­miz, söy­le­şi­le­ri­miz, kon­ser­le­ri­miz, Cum­hu­ri­yet ba­lo­la­rı­mız, fener alay­la­rı­mız olu­yor. Fener alay­la­rı­mız­da oda­lar­dan, ku­ru­luş­lar­dan her­kes­ten birer tem­sil­ci ala­rak on­lar­la ko­nu­şu­yo­ruz. Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ön­der­li­ğin­de et­kin­lik­le­ri­mi­zi ya­pı­yo­ruz." dedi.
"KİMSEYİ AYRI TUT­MU­YO­RUZ”
ADD Bor Şu­be­si Baş­ka­nı Ga­ni­me Şeren, Ata­türk'ün izin­de git­tik­le­ri­ni söy­le­ye­rek; "Biz hiç bir ku­ru­lu­şu ayrı tut­mu­yo­ruz. Ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ge­ce­le­ri­miz­de her bir si­ya­si par­ti­den de olsa, kurum ve ku­ru­luş­lar­dan da olsa ayrı ayrı ma­sa­lar oluş­tu­ru­yo­ruz. Ku­ru­cu li­de­ri­miz Ata­türk'ün izin­de gi­de­rek bütün çö­zü­mün Ata­türk­çü­lük­te ve Ke­ma­lizm de ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.
"BU DER­NEĞİ GERİ ÇEVİRE­MEZDİM”
Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği Bor Şu­be­si­nin ku­ru­lu­şu hak­kın­da da bil­gi­ler veren Baş­kan Şeren, "Ben emek­li bir öğ­ret­me­nim. 1996 yı­lın­da emek­li ol­duk­tan sonra An­ka­ra'dan bir grup ar­ka­daş gelip evimi zi­ya­ret et­ti­ler ve böyle bir der­ne­ğin şu­be­si­nin açıl­ma­sı­nı is­te­di­ler. O yıl­lar­da Niğde'de şu­be­miz vardı ve biz o ar­ka­daş­lar­la da iş­bir­li­ği ha­lin­dey­dik. Ben 29 Ekim do­ğum­lu­yum ve do­ğuş­tan Cum­hu­ri­yet ço­cu­ğu­yum. Bu ko­nu­lar­da çok has­sas ol­du­ğum için ve Ata­türk­çü Dü­şün­ce Der­ne­ği ol­du­ğu için bu der­ne­ği geri çe­vi­re­mez­dim. Ku­ru­cu baş­ka­nım ve ar­ka­daş­la­rı­mız­la be­ra­ber bu yolda devam edi­yo­ruz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Ganime Şeren 3 yıl önce
ADD BOR ŞUBESİ olarak bizlere maddi manevi destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara,
Ayrıca BOR'UN SESİ GAZETESİ çalışanlarına da çok teşekkür ederim.