Ata­türk Hey­ke­li Ka­de­ri­ne Terk Edil­di

Bor Kay­ma­kam­lık bi­na­sı bah­çe­sin­de bu­lu­nan Ata­türk hey­ke­li ka­de­ri­ne terk edil­miş du­rum­da.

ÖZEL HABER 24.10.2017, 09:29 24.10.2017, 09:35
Ata­türk Hey­ke­li Ka­de­ri­ne Terk Edil­di
Bor Kay­ma­kam­lık bi­na­sı bah­çe­sin­de bu­lu­nan Ata­türk hey­ke­li ka­de­ri­ne terk edil­miş du­rum­da.
Haber: Bor'un Sesi Ga­ze­te­si - ÖZEL
Bor Kay­ma­kam­lık bi­na­sı bah­çe­sin­de üze­rin­de şe­hit­le­ri­mi­zin adı ya­zı­lan Ata­türk hey­ke­li­nin ba­kım­sız hali göz­ler­den kaç­ma­dı.
Bu­gü­ne kadar resmi tö­ren­ler­de çe­lenk su­nu­mu ya­pı­lan hey­kel ba­kım­sız­lık­tan ka­de­ri­ne terk edil­miş du­rum­da. Hey­ke­lin üze­rin­de bu­lu­nan şe­hit­le­ri­mi­zin isim­le­ri de za­man­la si­lin­miş, da­ğıl­mış ve oku­na­maz hale gel­miş.
Şe­hit­le­ri­mi­zin adı­nın okun­ma­sı­nın bir hayli zor ol­du­ğu göz­ler­den kaç­maz­ken, Ata­türk hey­ke­li­nin taş­la­rı yer­le­rin­den sö­kül­me­si­ne rağ­men ge­rek­li ba­kım­la­rın ya­pıl­ma­ma­sı tep­ki­le­re neden oldu. Aynı za­man­da hey­ke­lin çev­re­si de ba­kım­sız­lık­tan na­si­bi­ni almış du­rum­da.
Bu du­ru­mu gören va­tan­daş­lar­da tep­ki­le­ri­ni be­lir­te­rek: "Her resmi tö­ren­de ge­li­yo­ruz bu­ra­ya çe­lenk bı­ra­kı­yo­ruz. Za­man­la Ata­türk hey­ke­li ba­kım­sız­lık­tan do­la­yı çok kötü du­rum­la­ra gel­miş. Ay­rı­ca hey­ke­lin bo­ya­la­rı sol­muş, taş­la­rı yer­le­rin­den sö­kül­müş du­rum­da. Çev­re­si de bir hayli kötü du­rum­da. Bu­ra­da ya­zı­lan şe­hit­le­ri­mi­zin adı da za­man­la si­lin­miş, da­ğıl­mış. Acaba yet­ki­li­ler bu du­rum­la neden il­gi­len­mi­yor? Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün hey­ke­li­ne ve şe­hit­le­ri­mi­zin isim­le­ri­ne say­gı­mız bu kadar mı? Yet­ki­li­ler­den bu ko­nu­da acil ola­rak yar­dım bek­li­yo­ruz. Hey­ke­lin ba­kım­la­rı ya­pıl­sın ve şe­hit­le­ri­mi­zin isim­le­ri ye­ni­den tek tek ya­zıl­sın." de­di­ler.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)