Bor Ak Parti'de Kongre Heyecanı

Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, ya­pı­la­cak olan ilçe kong­re­sin­de ye­ni­den aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

ÖZEL HABER 12.10.2020, 15:56 12.10.2020, 16:02
Bor Ak Parti'de Kongre Heyecanı


Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, ya­pı­la­cak olan ilçe kong­re­sin­de ye­ni­den aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
İlk günkü he­ye­can­la ye­ni­den bu gö­re­ve hazır ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, ga­ze­te­mi­ze özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU
İlçe Baş­ka­nı Al­tun­baş, ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan se­çi­me tek liste ile gi­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, "Ak Parti Genel Mer­ke­zi­mi­zin tak­di­riy­le, İl Baş­ka­nı­mız Mah­mut Peşin, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz Yavuz Ergun ve Selim Gül­te­kin'in tav­si­ye­le­riy­le ye­ni­den Bor ilçe baş­kan­lı­ğı­na ta­li­biz. Se­çi­me tek liste ha­lin­de gi­re­ce­ğiz. 18 Ekim 2020 Pazar günü, saat 11:00'de salı pa­za­rın­da ya­pı­la­cak olan se­çim­le ilçe kong­re­mi­zi maske, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uya­rak açık alan­da ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan kong­re­mi­ze başta üye­le­ri­miz olmak üzere bütün va­tan­daş­la­rı­mız da­vet­li­dir." dedi.
CUM­HUR­BAŞ­KA­NI­MI­ZIN EMRİNDEYİZ
Cum­hur­baş­ka­nı ve Ak Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın em­rin­de ol­ma­ya devam ede­cek­le­ri­ni be­lir­ten Al­tun­baş, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: "İlk se­çil­di­ği­miz gün­den bu yana bir adet genel seçim ve bir adet yerel seçim gör­dük. Bu se­çim­ler­de ga­li­bi­yet­le ay­rı­lan taraf bir kez daha Ak Parti oldu. Gir­di­ği­miz se­çim­ler­de par­ti­miz oy­la­rı­nı ar­tı­ra­rak yo­lu­na devam etti. Allah kıs­met eder­se bun­dan sonra da Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın izin­de ve em­rin­de par­ti­mi­zin ge­le­ce­ği için gece gün­düz de­me­den ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz. Bize bu yolda gü­ve­nen­le­ri hiç bir zaman mah­cup et­me­ye­ce­ğiz." diye ko­nuş­tu.
AL­TUN­BAŞ'TAN GENEL DE­ĞER­LENDİRME
Se­çil­di­ği gün­den bu yana yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler veren Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, ilçe kong­re­sin­den sonra da aynı has­sa­si­yet­le devam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek; "Ak Parti Bor İlçe Teş­ki­la­tı ola­rak gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den bu güne kadar bin 200 adet et­kin­lik ger­çek­leş­tir­dik. Genel mer­ke­zi­mi­zin ve il baş­kan­lı­ğı­mı­zın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ği ça­lış­ma­la­rın hep­si­ni ger­çek­leş­tir­dik. Bizle be­ra­ber parti bi­na­mız haf­ta­nın altı günü açık du­ru­ma ge­ti­ril­di. İlçe baş­ka­nı ola­rak bende günde en az iki saat olmak su­re­tiy­le parti bi­na­mı­za ge­le­rek va­tan­daş­la­rı­mı­zın istek ve öne­ri­le­ri­ni din­li­yo­rum. Yine bizim dö­ne­mi­miz­de par­ti­mi­zin il­çe­miz­de ki üye sa­yı­sı bir hayli art­mış du­rum­da. Üye kaydı ko­nu­sun­da ilçe teş­ki­la­tı ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor." dedi.
PAN­DEMİDE DE BOŞ DUR­MA­DIK
İlçe baş­ka­nı Al­tun­baş, ül­ke­miz ge­ne­lin­de et­ki­si­ni devam et­ti­ren Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nın­da da boş dur­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Al­tun­baş, "Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nın­da il­çe­miz­de olum­suz an­lam­da et­ki­len­miş yar­dı­ma muh­taç va­tan­daş­la­rı­mı­za Ak Parti ola­rak biz­ler des­tek çık­tık. Teş­ki­la­tı­mı­zın yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de il­çe­miz­de va­tan­daş­la­rı­mı­za gıda yar­dı­mın­da bu­lun­duk. Her köy­den beş ço­cu­ğa Ra­ma­zan ayın­da ve pan­de­mi dö­ne­min­de yar­dım yap­tık. İl Baş­kan­lı­ğı­mı­zın or­ga­ni­zas­yo­nu ile hij­yen mal­ze­me­le­ri da­ğıt­tık. Va­tan­daş­la­rı­mı­za des­te­ği­miz bun­dan önce ol­du­ğu gibi bun­dan sonra da devam edecek." di­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Nurdan yanık 3 yıl önce
Başarılarınız daim olsun inşAllah seçimde başarılar