Bor'da bir ilk! Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar

İlçe­miz­de, Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi ku­ru­la­rak fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dı.

ÖZEL HABER 29.03.2021, 09:07 29.03.2021, 13:03


İlçe­miz­de, Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi ku­ru­la­rak fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dı.
Ko­ope­ra­tif, ilk kong­re­si­ni ger­çek­leş­ti­re­rek baş­ka­nı­nı seçti. Ko­ope­ra­tif baş­ka­nı ola­rak Hatun Ke­çe­ci se­çil­di ve çi­çe­ği bur­nun­da baş­kan ilk rö­por­ta­jı­nı da ga­ze­te­miz Bor'un Sesi'ne verdi.
"ÜYE SA­YI­MI­ZI AR­TI­RA­CA­ĞIZ”
Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, üye sa­yı­la­rı­nın gün­den güne ar­ta­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Baş­kan Ke­çe­ci açık­la­ma­sın­da; "Ko­ope­ra­ti­fi­mi­zi 7 ku­ru­cu, 8 üye ile kur­duk. Şu­an­da 15 adet üye­miz var. İnşal­lah bun­dan sonra ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin üye sa­yı­sı­nı daha da çok ar­tı­ra­ca­ğız. Üye sa­yı­mı­zın ço­ğal­ma­sıy­la ka­dın­la­rın da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de bir iş yap­tı­ğı yer olmak is­ti­yo­ruz." dedi.
BAŞKAN KEÇECİ: "KA­DIN­LA­RI­MIZ­DAN YOĞUN İLGİ VAR”
Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, Bor ge­ne­lin­de ka­dın­lar­dan yavaş yavaş ilgi gör­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ke­çe­ci, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: "Ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin ku­rul­du­ğu­nu duyan ka­dın­la­rı­mız ilgi gös­ter­me­ye baş­la­dı. Şu­an­da ko­ope­ra­ti­fi­mi­ze çok güzel bir ilgi var. Ama­cı­mız bütün ka­dın­la­rın bir araya ge­le­rek hep bir­lik­te ça­lı­şıp maddi ka­zanç sağ­la­ma­la­rı. İnşal­lah iler­le­yen gün­ler­de is­mi­mi­zi daha da çok du­yur­duk­tan sonra ka­dın­la­rı­mız­la hep bir­lik­te el ele ve­re­rek ça­lış­ma­yı he­def­li­yo­ruz."
“NİĞDE'DE Kİ İLK KADIN KO­OPE­RATİFİYİZ"
Niğde ve Bor'da ilk ku­ru­lan kadın ko­ope­ra­ti­fi ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, "Niğde ve Bor'da ku­ru­lan ilk kadın ko­ope­ra­ti­fi biziz. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ta­rım­sal kal­kın­ma kadın ko­ope­ra­ti­fi ola­rak be­şin­ci sı­ra­da­yız. 
Bu da bize gurur ve­ri­yor. İnşal­lah Niğde ve Bor'da ilk ku­ru­lan kadın ko­ope­ra­ti­fi ol­ma­nın avan­taj­la­rı­nı da ya­şa­rız diye dü­şü­nü­yo­rum." dedi.
BAŞ­KAN KEÇECİ: "NELER YAPABİLİRİZ DİYE DÜ­ŞÜN­DÜK”
Ko­ope­ra­ti­fin ilk fa­ali­ye­ti hak­kın­da da bil­gi­ler veren Ke­çe­ci, kendi ara­la­rın­da neler ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şün­dük­le­ri söy­le­di. Baş­kan Ke­çe­ci, "İlk ola­rak kendi ara­mız­da is­ti­şa­re­ler ger­çek­leş­tir­dik, neler ya­pa­bi­li­riz diye dü­şün­dük. Acaba yö­re­miz­de unu­tul­ma­ya yüz tut­muş, es­ki­ler­de ya­pıl­mış ve gü­nü­mü­ze ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­miz neler ola­bi­lir diye ko­nuş­tuk."
"ORGANİK OL­MA­SI İLK TERCİHİMİZ”
Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, ürün­le­rin ön­ce­li­ği­nin or­ga­nik ol­ma­sı­na büyük önem ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı. Ke­çe­ci, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; "İlk etap­ta bu­ra­da seb­ze­li eriş­te ya­pı­mı ile baş­la­dık. Tu­runç re­çe­li, tu­runç ek­şi­si, mantı yap­tık. Man­tı­mı­zın bir özel­li­ği ıs­pa­nak­lı ol­ma­sı. Ço­cuk­la­rı ıs­pa­nak sev­me­yen aile­ler için çok büyük bir al­ter­na­tif ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Şü­kür­ler olsun bir şe­kil­de fa­ali­yet­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz."
"DES­TEK OLAN­LA­RA ÇOK TE­ŞEK­KÜR EDİYORUZ”
Ko­ope­ra­ti­fin ku­rul­ma­sın­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür eden Ke­çe­ci, "Her­kes­ten çok büyük bir des­tek var. Biz­le­re des­tek olan her­ke­se ayrı ayrı te­şek­kür edi­yo­rum. Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ser­kan Baran'a çok te­şek­kür edi­yo­rum. Çünkü, biz bu pro­je­yi ha­zır­lar­ken çok büyük des­te­ği­ni gör­dük. İste­di­ği­miz her şeyi ya­pa­bi­le­ce­ği kadar elin­den gel­di­ğin­ce yap­ma­ya ça­lış­tı. 
Niğde Mil­let­ve­ki­li­miz Yavuz Ergun sağ olsun des­te­ği­ni hiç esir­ge­me­di ve zi­ya­re­ti­miz­de bu­lun­du. İl Tarım Mü­dü­rü­müz ve ça­lı­şan ar­ka­daş­lar hepsi çok büyük des­tek ver­di­ler. Bu hu­sus­ta hep­si­ne çok te­şek­kür edi­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.
"BİZLER EMEK VERELİM, SİZLER DE DES­TEK”
Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, "Biz­ler, ka­dın­la­rı­mız bu­ra­ya gel­sin­ler, hem ken­di­le­ri­ne bir psi­ko­lo­jik te­ra­pi olsun, hem de maddi ve ma­ne­vi ka­zanç­la­rı olsun is­ti­yo­ruz. Bu ko­ope­ra­ti­fi ku­rar­ken 'Biz­ler emek ve­re­lim, siz­ler de des­tek" slo­ga­nıy­la yola çık­tık. Her­kes­ten rica edi­yo­ruz, biz­le­re ma­ne­vi yön­den des­tek ver­sin­ler. Maddi yön­den her hangi bek­len­ti­miz bu­lun­mu­yor." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
"EVDE YA­PI­LAN ÜRÜN­LERİN SA­TI­ŞI­NI DA BU­RA­DAN YAPABİLİRİZ”
Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, "Yö­re­miz­de­ki ka­dın­la­rı­mı­zın ne kadar ma­ri­fet­li, ne kadar be­ce­rik­li ol­duk­la­rı­nı he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Ama, ka­dın­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı ürün­le­re bir türlü pazar ola­na­ğı sağ­la­na­mı­yor. Biz, bu hu­sus­ta on­la­ra ara­cı­lık etmek is­ti­yo­ruz. Ev­le­rin­de yap­tık­la­rı ürün­le­ri gelip bize ta­nıt­tık­la­rı tak­dir­de, on­la­rın­da sa­tı­şı­nı bu­ra­dan ya­pa­bi­li­riz." dedi.
KEÇECİ: "HA­LI­CI­LI­ĞI CAN­LAN­DIR­MAK İSTİYORUZ”
Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi adı al­tın­da ha­lı­cı­lı­ğı ye­ni­den can­lan­dır­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Ke­çe­ci, "Ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin bir diğer amacı da ha­lı­cı­lı­ğı ye­ni­den can­lan­dır­mak. He­pi­ni­zin bil­di­ği üzere, es­ki­den bü­yük­le­ri­mi­zin ev­le­rin­de halı do­ku­ma ıs­tar­la­rı vardı. 
Şu­an­da bun­la­rın ye­ri­ni ma­ale­sef in­ter­net, te­le­viz­yon gibi alet­ler aldı. Ku­ru­cu­la­rı­mız­la ama­cı­mız genç­le­re ha­lı­cı­lı­ğı da sev­dir­mek is­ti­yo­ruz. Neden ha­lı­cı­lık tek­rar­dan can­lan­ma­sın? Bu hu­sus­ta her­kes­ten des­tek bek­li­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.
GÜÇLÜ KA­DIN­LAR, GÜÇLÜ YA­RIN­LAR
Ka­dın­la­rın güçlü ol­ma­sı­nın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ke­çe­ci, "Güçlü ka­dın­lar, güçlü ya­rın­lar de­mek­tir. 
Ka­dın­la­rı­mız güçlü olur­sa, ço­cuk­la­rı­mız­da güçlü olur ve güzel bir ge­lecek kur­muş olu­ruz. Bütün ka­dın­la­rı­mı­zın bize ulaş­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Biz­le­re sos­yal medya he­sap­la­rı­mız­dan ula­şa­bi­lir­ler. Aynı za­man­da İfti­yan ma­hal­le­sin­de­ki TOKİ ko­nut­la­rı­nız içe­ri­sin­de ko­ope­ra­tif bi­na­mız bu­lun­mak­ta­dır. 
Ula­şım ko­nu­sun­da her hangi bir sı­kın­tı ya­şa­ya­cak­la­rı­nı dü­şün­mü­yo­rum." di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dır­dı.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)