banner21

banner25
19 Mayıs 2021 Çarşamba

Bor OSB’nin ulaşım sorunu çözülüyor
gaziantep escort

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Bor'da bir ilk! Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar

İlçe­miz­de, Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi ku­ru­la­rak fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dı.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:07
Bor'da bir ilk! Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar


İlçe­miz­de, Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi ku­ru­la­rak fa­ali­yet­le­ri­ne baş­la­dı.
Ko­ope­ra­tif, ilk kong­re­si­ni ger­çek­leş­ti­re­rek baş­ka­nı­nı seçti. Ko­ope­ra­tif baş­ka­nı ola­rak Hatun Ke­çe­ci se­çil­di ve çi­çe­ği bur­nun­da baş­kan ilk rö­por­ta­jı­nı da ga­ze­te­miz Bor'un Sesi'ne verdi.
"ÜYE SA­YI­MI­ZI AR­TI­RA­CA­ĞIZ”
Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, üye sa­yı­la­rı­nın gün­den güne ar­ta­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Baş­kan Ke­çe­ci açık­la­ma­sın­da; "Ko­ope­ra­ti­fi­mi­zi 7 ku­ru­cu, 8 üye ile kur­duk. Şu­an­da 15 adet üye­miz var. İnşal­lah bun­dan sonra ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin üye sa­yı­sı­nı daha da çok ar­tı­ra­ca­ğız. Üye sa­yı­mı­zın ço­ğal­ma­sıy­la ka­dın­la­rın da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de bir iş yap­tı­ğı yer olmak is­ti­yo­ruz." dedi.
BAŞKAN KEÇECİ: "KA­DIN­LA­RI­MIZ­DAN YOĞUN İLGİ VAR”
Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, Bor ge­ne­lin­de ka­dın­lar­dan yavaş yavaş ilgi gör­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ke­çe­ci, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: "Ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin ku­rul­du­ğu­nu duyan ka­dın­la­rı­mız ilgi gös­ter­me­ye baş­la­dı. Şu­an­da ko­ope­ra­ti­fi­mi­ze çok güzel bir ilgi var. Ama­cı­mız bütün ka­dın­la­rın bir araya ge­le­rek hep bir­lik­te ça­lı­şıp maddi ka­zanç sağ­la­ma­la­rı. İnşal­lah iler­le­yen gün­ler­de is­mi­mi­zi daha da çok du­yur­duk­tan sonra ka­dın­la­rı­mız­la hep bir­lik­te el ele ve­re­rek ça­lış­ma­yı he­def­li­yo­ruz."
“NİĞDE'DE Kİ İLK KADIN KO­OPE­RATİFİYİZ"
Niğde ve Bor'da ilk ku­ru­lan kadın ko­ope­ra­ti­fi ol­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı be­lir­ten Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, "Niğde ve Bor'da ku­ru­lan ilk kadın ko­ope­ra­ti­fi biziz. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ta­rım­sal kal­kın­ma kadın ko­ope­ra­ti­fi ola­rak be­şin­ci sı­ra­da­yız. 
Bu da bize gurur ve­ri­yor. İnşal­lah Niğde ve Bor'da ilk ku­ru­lan kadın ko­ope­ra­ti­fi ol­ma­nın avan­taj­la­rı­nı da ya­şa­rız diye dü­şü­nü­yo­rum." dedi.
BAŞ­KAN KEÇECİ: "NELER YAPABİLİRİZ DİYE DÜ­ŞÜN­DÜK”
Ko­ope­ra­ti­fin ilk fa­ali­ye­ti hak­kın­da da bil­gi­ler veren Ke­çe­ci, kendi ara­la­rın­da neler ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şün­dük­le­ri söy­le­di. Baş­kan Ke­çe­ci, "İlk ola­rak kendi ara­mız­da is­ti­şa­re­ler ger­çek­leş­tir­dik, neler ya­pa­bi­li­riz diye dü­şün­dük. Acaba yö­re­miz­de unu­tul­ma­ya yüz tut­muş, es­ki­ler­de ya­pıl­mış ve gü­nü­mü­ze ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­miz neler ola­bi­lir diye ko­nuş­tuk."
"ORGANİK OL­MA­SI İLK TERCİHİMİZ”
Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, ürün­le­rin ön­ce­li­ği­nin or­ga­nik ol­ma­sı­na büyük önem ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı. Ke­çe­ci, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; "İlk etap­ta bu­ra­da seb­ze­li eriş­te ya­pı­mı ile baş­la­dık. Tu­runç re­çe­li, tu­runç ek­şi­si, mantı yap­tık. Man­tı­mı­zın bir özel­li­ği ıs­pa­nak­lı ol­ma­sı. Ço­cuk­la­rı ıs­pa­nak sev­me­yen aile­ler için çok büyük bir al­ter­na­tif ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Şü­kür­ler olsun bir şe­kil­de fa­ali­yet­le­ri­mi­ze devam edi­yo­ruz."
"DES­TEK OLAN­LA­RA ÇOK TE­ŞEK­KÜR EDİYORUZ”
Ko­ope­ra­ti­fin ku­rul­ma­sın­da emeği ge­çen­le­re te­şek­kür eden Ke­çe­ci, "Her­kes­ten çok büyük bir des­tek var. Biz­le­re des­tek olan her­ke­se ayrı ayrı te­şek­kür edi­yo­rum. Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ser­kan Baran'a çok te­şek­kür edi­yo­rum. Çünkü, biz bu pro­je­yi ha­zır­lar­ken çok büyük des­te­ği­ni gör­dük. İste­di­ği­miz her şeyi ya­pa­bi­le­ce­ği kadar elin­den gel­di­ğin­ce yap­ma­ya ça­lış­tı. 
Niğde Mil­let­ve­ki­li­miz Yavuz Ergun sağ olsun des­te­ği­ni hiç esir­ge­me­di ve zi­ya­re­ti­miz­de bu­lun­du. İl Tarım Mü­dü­rü­müz ve ça­lı­şan ar­ka­daş­lar hepsi çok büyük des­tek ver­di­ler. Bu hu­sus­ta hep­si­ne çok te­şek­kür edi­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.
"BİZLER EMEK VERELİM, SİZLER DE DES­TEK”
Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, "Biz­ler, ka­dın­la­rı­mız bu­ra­ya gel­sin­ler, hem ken­di­le­ri­ne bir psi­ko­lo­jik te­ra­pi olsun, hem de maddi ve ma­ne­vi ka­zanç­la­rı olsun is­ti­yo­ruz. Bu ko­ope­ra­ti­fi ku­rar­ken 'Biz­ler emek ve­re­lim, siz­ler de des­tek" slo­ga­nıy­la yola çık­tık. Her­kes­ten rica edi­yo­ruz, biz­le­re ma­ne­vi yön­den des­tek ver­sin­ler. Maddi yön­den her hangi bek­len­ti­miz bu­lun­mu­yor." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
"EVDE YA­PI­LAN ÜRÜN­LERİN SA­TI­ŞI­NI DA BU­RA­DAN YAPABİLİRİZ”
Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hatun Ke­çe­ci, "Yö­re­miz­de­ki ka­dın­la­rı­mı­zın ne kadar ma­ri­fet­li, ne kadar be­ce­rik­li ol­duk­la­rı­nı he­pi­miz bi­li­yo­ruz. Ama, ka­dın­la­rı­mı­zın yap­tı­ğı ürün­le­re bir türlü pazar ola­na­ğı sağ­la­na­mı­yor. Biz, bu hu­sus­ta on­la­ra ara­cı­lık etmek is­ti­yo­ruz. Ev­le­rin­de yap­tık­la­rı ürün­le­ri gelip bize ta­nıt­tık­la­rı tak­dir­de, on­la­rın­da sa­tı­şı­nı bu­ra­dan ya­pa­bi­li­riz." dedi.
KEÇECİ: "HA­LI­CI­LI­ĞI CAN­LAN­DIR­MAK İSTİYORUZ”
Bor Kadın Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi adı al­tın­da ha­lı­cı­lı­ğı ye­ni­den can­lan­dır­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Baş­kan Ke­çe­ci, "Ko­ope­ra­ti­fi­mi­zin bir diğer amacı da ha­lı­cı­lı­ğı ye­ni­den can­lan­dır­mak. He­pi­ni­zin bil­di­ği üzere, es­ki­den bü­yük­le­ri­mi­zin ev­le­rin­de halı do­ku­ma ıs­tar­la­rı vardı. 
Şu­an­da bun­la­rın ye­ri­ni ma­ale­sef in­ter­net, te­le­viz­yon gibi alet­ler aldı. Ku­ru­cu­la­rı­mız­la ama­cı­mız genç­le­re ha­lı­cı­lı­ğı da sev­dir­mek is­ti­yo­ruz. Neden ha­lı­cı­lık tek­rar­dan can­lan­ma­sın? Bu hu­sus­ta her­kes­ten des­tek bek­li­yo­ruz." diye ko­nuş­tu.
GÜÇLÜ KA­DIN­LAR, GÜÇLÜ YA­RIN­LAR
Ka­dın­la­rın güçlü ol­ma­sı­nın ne kadar önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Ke­çe­ci, "Güçlü ka­dın­lar, güçlü ya­rın­lar de­mek­tir. 
Ka­dın­la­rı­mız güçlü olur­sa, ço­cuk­la­rı­mız­da güçlü olur ve güzel bir ge­lecek kur­muş olu­ruz. Bütün ka­dın­la­rı­mı­zın bize ulaş­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Biz­le­re sos­yal medya he­sap­la­rı­mız­dan ula­şa­bi­lir­ler. Aynı za­man­da İfti­yan ma­hal­le­sin­de­ki TOKİ ko­nut­la­rı­nız içe­ri­sin­de ko­ope­ra­tif bi­na­mız bu­lun­mak­ta­dır. 
Ula­şım ko­nu­sun­da her hangi bir sı­kın­tı ya­şa­ya­cak­la­rı­nı dü­şün­mü­yo­rum." di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dır­dı.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV