Sorduk, Yine Soruyoruz! Bu Bina Ne Olacak?

2019 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da yeni hiz­met bi­na­sı­na ta­şı­nan Bor Be­le­di­ye­si'nin eski hiz­met bi­na­sı­nın ne ola­rak kul­la­nı­la­ca­ğı hala merak edi­lir­ken, daha önce bu­ra­ya resmi ku­rum­la­rın ta­şı­na­ca­ğı gibi çe­şit­li id­di­alar or­ta­ya atıl­mış­tı.

ÖZEL HABER 21.09.2020, 09:53 05.10.2020, 12:46


2019 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da yeni hiz­met bi­na­sı­na ta­şı­nan Bor Be­le­di­ye­si'nin eski hiz­met bi­na­sı­nın ne ola­rak kul­la­nı­la­ca­ğı hala merak edi­lir­ken, daha önce bu­ra­ya resmi ku­rum­la­rın ta­şı­na­ca­ğı gibi çe­şit­li id­di­alar or­ta­ya atıl­mış­tı.
Bor Be­le­di­ye­si'nin yeni hiz­met bi­na­sı­na ta­şın­ma­sıy­la bir­lik­te, eski hiz­met bi­na­sı­nın ne ola­rak kul­la­nı­la­ca­ğı hala be­lir­siz­li­ği­ni ko­ru­yor.
SA­DE­CE İKİ SERVİS KALDI
2019 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da Bor Be­le­di­ye­si'nin yeni hiz­met bi­na­sı­na ta­şın­ma­sıy­la bir­lik­te, eski hiz­met bi­na­sı dokuz aydır boş du­rum­da bek­li­yor. Geçen bu süre zar­fın­da bina hiç bir şe­kil­de kul­la­nıl­mış değil. Bi­na­nın alt kıs­mın­da Emlak ve Tah­si­lat Ser­vi­si va­tan­daş­la­ra hiz­met ve­ri­yor.
VA­TAN­DAŞ­LAR RESMİ KURUM BEKLİYOR
Eski Be­le­di­ye bi­na­sı­nın şehir mer­ke­zin­de ol­ma­sın­dan do­la­yı va­tan­daş­lar ve esnaf bu bi­na­nın atıl kal­ma­sı­nı is­te­mi­yor. Özel­lik­le şehir mer­ke­zi­ni daha da çok ha­re­ket­len­di­recek resmi ku­rum­la­rın bu­ra­ya gel­me­si is­te­ni­yor. İlçe ge­ne­lin­de­ki gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız es­naf­lar da Bor Be­le­di­ye­si­nin eski hiz­met bi­na­sı için alı­na­cak ka­ra­rı dört gözle bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler.
VERGİ DAİRESİ VE TAPU İDDİASI
Bor Be­le­di­ye­si­nin yeni hiz­met bi­na­sı­na ta­şın­ma­sıy­la bir­lik­te, eski hiz­met bi­na­sı­na Vergi Da­ire­si ve Tapu Mü­dür­lü­ğü'nün ta­şı­na­ca­ğı iddia edil­miş­ti. Vergi Da­ire­si­nin ve Tapu Mü­dür­lü­ğü­nün bu­ra­ya ta­şın­ma­sıy­la bir­lik­te Bor ti­ca­re­ti­ne olum­lu bir şe­kil­de katkı ve­re­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
Haber: Bor'un Sesi Ga­ze­te­si - ÖZEL

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Mustafa Türkben 3 yıl önce
Evet bir an önce hizmete girsin