Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Bor OSB!

Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne mev­cut fab­ri­ka­la­rın ha­ri­cin­de 79 yeni firma için arsa tah­si­si ya­pıl­dı.

ÖZEL HABER 12.01.2021, 11:59 12.01.2021, 12:02
Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Bor OSB!


Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne mev­cut fab­ri­ka­la­rın ha­ri­cin­de 79 yeni firma için arsa tah­si­si ya­pıl­dı.
Bu fir­ma­lar­dan 33 ta­ne­si in­şa­at iş­le­ri­ne baş­lar­ken, 46 fir­ma­nın da en kısa süre içe­ri­sin­de ge­rek­li ça­lış­ma­la­ra baş­la­ma­sı he­def­le­ni­yor.
79 YENİ İŞ KA­PI­SI
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selim Gül­te­kin, Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne 79 yeni fir­ma­nın arsa tah­si­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­mış­tı. Şu­an­da Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de bin 300 kişi is­tih­dam edi­lir­ken, yeni ku­ru­la­cak fab­ri­ka­lar­la bu sa­yı­nın daha da çok ar­ta­ca­ğı öğ­re­nil­di. Bu sa­ye­de il­çe­miz ge­ne­lin­de bir çok işsiz va­tan­da­şı­mı­za ekmek ka­pı­sı açıl­mış ola­cak.
İNŞAAT ÇA­LIŞ­MA­LA­RI BAŞ­LA­DI
Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de arsa tah­si­si ya­pı­lan 79 fir­ma­nın 33 adeti fab­ri­ka in­şa­at iş­le­ri­ne baş­la­dı. Te­me­li atı­lan fab­ri­ka­la­rın kısa süre içe­ri­sin­de bi­ti­ri­le­rek ça­lış­ma ha­ya­tı­na baş­la­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di. İnşa­at­lar­da bir yan­dan ko­lon­lar vinç yar­dım­la­rıy­la yer­leş­ti­ri­lir­ken, bir yan­dan da çatı kısmı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Alt yapı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­nan in­şa­at­lar­da ise, iş ma­ki­ne­le­ri ta­ra­fın­dan zemin dü­zelt­me iş­lem­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. 33 fir­ma­nın in­şa­ata baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ge­ri­ye kalan 46 fir­ma­nın da en kısa süre içe­ri­sin­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ma­sı he­def­le­ni­yor.
BİR ÇOK ALAN­DA YENİ FABRİKALAR KU­RU­LU­YOR
Ha­li­ha­zır­da 33 fir­ma­nın in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı­ğı, 79 fir­ma­nın hangi sek­tör­ler­de hiz­met ve­re­ce­ği de belli oldu. Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de arsa tah­si­si ya­pı­lan 79 firma gıda, yem, se­ra­mik, bakır iş­le­me gibi sek­tör­ler­de hiz­met ve­recek.
FABRİKALAR BOR'A DEĞER KA­TA­CAK
Arsa tah­si­si ya­pı­lan 79 fir­ma­nın 33 ade­ti­nin in­şa­ata baş­la­ma­sı, Bor halkı içe­ri­sin­de olum­lu bir etki ya­rat­tı. Özel­lik­le iş ara­yan va­tan­daş­lar, fab­ri­ka­la­rın biran önce fa­ali­ye­ti­ne baş­la­ma­sı­nı dört gözle bek­li­yor­lar. Son za­man­lar­da bir çok ya­tı­rım alan Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si de böl­ge­nin yıl­dı­zı olma yo­lun­da emin adım­lar­la iler­li­yor. Ku­ru­la­cak olan yerel ve ulu­sal fir­ma­la­rın fab­ri­ka­la­rıy­la Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si daha da bü­yü­ye­rek adın­dan sıkça söz et­ti­recek.
GÜL­TEKİN MÜJ­DEYİ VERMİŞTİ
Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selim Gül­te­kin, geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da konu hak­kın­da müj­de­li ha­be­ri ver­miş­ti. Mil­let­ve­ki­li Gül­te­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­mış­tı: "Yine 1300 ki­şi­nin is­tih­dam edil­di­ği Bor OSB’mizde 2020 yı­lın­da 79 adet fir­ma­ya arsa tah­si­si ya­pıl­mış olup, 33 fir­ma­mı­zın in­şa­at ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. Özel­lik­le, bu dö­nem­de te­me­li atı­lan gıda, yem, se­ra­mik, bakır iş­le­me gibi fab­ri­ka­la­rı­mız, şeh­ri­mi­ze önem­li öl­çü­de katkı sağ­la­ya­cak­tır. Av­ru­pa, Or­ta­do­ğu, Asya tran­sit ko­ri­do­ru­nun önem­li bir par­ça­sı ve Niğde’mize yeni bir yol ha­ri­ta­sı çi­zecek olan, Niğ­de-An­ka­ra oto­yo­lu­muz sa­ye­sin­de in­şal­lah şeh­ri­miz yeni sa­na­yi ya­tı­rım­la­rı­na ka­vu­şa­cak. Bizde bu dö­nem­de ili­mi­ze 3. Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­mi­zi kur­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız­lı­ca baş­la­dık. 5 bin dönüm alan üze­ri­ne, 5. Bölge teş­vik­le­ri­nin uy­gu­lan­dı­ğı, sa­na­yi­ci­le­ri­mi­ze uygun avan­taj­la­rın su­nu­la­ca­ğı, yeni or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­mi­zi 2021 yılı so­nun­da fa­ali­ye­ti­ne baş­la­ta­cak şe­kil­de ta­ki­bi­ni ya­pı­yo­ruz. De­ğer­li Niğ­de­li hem­şe­ri­le­rim; en önem­li he­de­fi­miz yeni ya­tı­rım­lar­la Niğde’mizi ta­nış­tır­mak, mev­cut sa­na­yi­mi­zin ge­liş­me­si­ni des­tek­le­mek, tam ka­pa­si­te üre­tim­le, şeh­ri­mi­zi, böl­ge­mi­zin önem­li bir ak­tö­rü ha­li­ne ge­tir­mek­tir. Böy­le­ce, üre­te­rek yeni is­tih­dam alan­la­rı­nı aça­cak, iş­siz­lik so­ru­nu­nu or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğız." de­miş­ti.
Haber: Oğuz Eser
Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)